Zrozumieć Montessori

Podtytuł: 978-83-7587-349-8
ISBN:
28,00 zł
Książka Zrozumieć Montessori.Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym...
Ilość

Książka Zrozumieć Montessori.Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju oraz włączenie go do życia w kulturze i cywilizacji ludzkiej przesyconej miłością i pokojem. Aby taka pomoc zaistniała, konieczne było, zdaniem M. Montessori odpowiednie przygotowanie dorosłych ( nauczycieli, rodziców, pedagogów), którzy znając prawa rozwojowe dziecka(chodzi tu m.in. o „polaryzację uwagi”, „wrażliwe fazy”),będą je wpierać w rozwoju, rozumnie kochając i darząc szacunkiem. Środkiem ma tu być  „przygotowane otoczenie” a warunkiem sukcesu, respektowanie zasady porządku (samodyscypliny) i wolności, która w wyważonych klamrach prowadzi człowieka do optimum rozwojowego, czyli „normalizacji”.

 

 

      Przedmiotem rozważań książki pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori  o wychowaniu dziecka jest zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących podstawy teorii pedagogicznej Marii Montessori. Podjęto zatem przede wszystkim zagadnienie wyjaśnienia rozumienia wychowania przez M. Montessori przy uwypukleniu koncepcji rozwoju dziecka i środowiska edukacyjnego( przygotowanego otoczenia). W rozdziale pierwszym, po krótkim nakreśleniu postaci M. Montessori w świetle jej biografii , ukazano jej drogę rozwoju jako pedagoga( od medycyny, poprzez psychiatrię, pedagogikę specjalną do pedagogiki ogólnej). W kolejnym rozdziale scharakteryzowano koncepcję rozwoju dziecka. Podkreślono te składniki poglądów         M. Montessori, które stanowią o ich oryginalności w ujmowaniu aspektów rozwoju człowieka(„wrażliwe fazy”, „absorbująca psychika’, „polaryzacja uwagi’, „normalizacja’, „horme’, ‘mneme”). Uwypuklono cechy charakterystyczne w rozwoju dziecka w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i okresu szkolnego. Za punkt centralny w opisie rozwoju dziecka przyjęto jego dążenie do samodzielności i niezależności ( zagadnienie podmiotowości). Charakterystyka rozwoju dziecka stała się podstawą do opisu w rozdziale trzecim przygotowanego otoczenia, w którym dziecko odnajduje potrzebne impulsy do indywidualnego i społecznego rozwoju. W opisie uwzględniono aspekt materialny środowiska edukacyjnego( budynek, wyposażenie, pomoce rozwojowe Montessori), aspekt strukturalno – dynamiczny, tj. zasady konstrukcji otoczenia z naciskiem na zasadę porządku i wolności oraz aspekt osobowy, na który składa się grupa dzieci wymieszana wiekowo, nauczyciel, rodzice. W tym fragmencie książki skoncentrowano się na opisie przygotowanego otoczenia w przedszkolu. Scharakteryzowano grupy pomocy rozwojowych Montessori wraz z przykładami ich zastosowania w konkretnej pracy. Zamiarem było tu także  ukazanie korelacji pomiędzy specyfiką  rozwoju dziecka w ujęciu M. Montessori a aranżacją przygotowanego otoczenia w pomoce montessoriańskie zgodnie z wrażliwymi fazami.

W zakończeniu , analiza metateoretyczna doprowadziła do próby  zdefiniowania wychowania w ujęciu M. Montessori i wyjaśnienia jej przesłania pedagogicznego . Uwypuklono także wartości pedagogiki M. Montessori, by wykazać  aktualność tej koncepcji we współczesnych naukach o wychowaniu. Książkę zamyka biogram M. Montessori, wybór literatury przedmiotu w języku polskim oraz aneksy.

 

 

Patronat Medialny:

  


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

       

978-83-7587-349-8
100 Przedmioty

Miksza Małgorzata

Małgorzata Miksza – urodziła się w 1957 r. Ukończyła w 1980 r. pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie jest starszym wykładowcą w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej UŁ. Interesuje się teorią wychowania moralnego, pedeutologią, pedagogika alternatywną, kategorią losu w naukach humanistycznych. Ukończyła Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori, posiada dyplom AMI . Posiada uprawnienia szkoleniowe wydane przez stronę niemiecką. W roku 1994 była jednym z inicjatorów powstania grup przedszkolnych Montessori  w Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi. Należała do grupy założycieli Polskiego Stowarzyszenia Montessori(zarejestrowanego w 1994 r. w Łodzi). Obecnie pełni w Stowarzyszeniu funkcję prezesa. W ramach działalności statutowej PSM M. Miksza organizuje kursy, szkolenia i konferencje z zakresu pedagogiki Montessori. M.in. dzięki jej staraniom , Stowarzyszenie dysponuje profesjonalnie wyposażoną pracownią w pomoce montessorianskie.  W latach 1994 – 1995 pracowała w przedszkolnej  grupie innowacyjnej Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi, w latach 1995 – 1998 w innowacyjnej klasie nauczania początkowego Montessori w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi,  w latach 1998 – 2003 pracowała jako nauczyciel montessoriański kształcenia zintegrowanego w Szkole Ł. O. Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

      M. Miksza aktywnie pracuje w Zarządzie europejskiego stowarzyszenia „Montessori – Europa. Wychowanie dla życia” ( z siedzibą w Niemczech ). Współpracuje z placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami montessorianskimi  w wielu krajach europejskich.

    M. Miksza wydała w  1994 r. książkę  Żyć, ale jak ? Czyli ABC o tobie, o mnie, o nas(„Impuls”, Kraków).  Jest autorką artykułów o pedagogice M. Montessori w języku polskim i niemieckim oraz pomysłodawcą licznych pomocy typu Montessori. M. Miksza opiniowała kilka innowacji i programów autorskich opracowanych w oparciu o pedagogikę M. Montessori.

Zrozumieć Montessori

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I

Droga Marii Montesorii do pedagogiki

(od medycyny do pedagogiki, od pedagogiki specjalnej do pedagogiki normalnie rozwijających się dzieci, od metody do rozbudowanej teorii pedagogicznej)

 

Rozdział II

Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka

(pojęcie wychowania, wychowanie w kontekście charakteryzujących rozwój dziecka: horme, plan budowy wewnątrzpsychicznej, duchowy zarodek, cebule, mneme, absorbujący duch, wrażliwe fazy, polaryzacja uwagi, trójfazowy cykl pracy, normalizacja)

 

Rozdział III

Wychowanie w przygotowanym otoczeniu

(materialny aspekt przygotowanego otoczenia: budynek, wyposażenie sal, pomoce rozwojowe Montessori; ich wychowawczy sens; strukturalno-dynamiczny aspekt przygotowanego otoczenia dotyczący pedagogicznych zasad jego budowy ze szczególnym uwzględnieniem zasady porządku i wolności; osobowy aspekt przygotowanego otoczenia z podkreśleniem zadań i roli nauczyciela)

 

Zakończenie

 

Biogram życia i działalności Marii Montessori

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło