Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych

Podtytuł: 83-7308-659-5
ISBN:
29,80 zł
Książka jest zbiorem artykułów, które zostały przygotowane na II Ogólnopolską Konferencję Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych. Publikacja podzielona jest na dwie części. W części pierwszej znajdują się artykuły dotyczące teoretyczne
Ilość

Książka jest zbiorem artykułów, które zostały przygotowane na II Ogólnopolską Konferencję Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych. Publikacja podzielona jest na dwie części. W części pierwszej znajdują się artykuły dotyczące teoretycznego aspektu zagadnień kształcenia zdolności i twórczości.
W drugiej części zostały umieszczone artykuły nauczycieli realizujących autorskie programy w pracy z uczniami szczególnie zdolnymi. Zwiększone zainteresowanie metodami i strategiami kształcenia uczniów szczególnie zdolnych na świecie, w krajach UE, w tym także w Polsce, wskazuje na konieczność prowadzenia badań w tym zakresie, jak również wypracowanie koncepcji edukacji jednostek szczególnie zdolnych, począwszy od najwcześniejszego etapu rozwoju. Niezwykle ważnym aspektem jest upowszechnienie problematyki podejmowanej w tej publikacji, ponieważ żadne państwo nie jest tak bogate, aby zrezygnować z kształcenia uczniów zdolnych, gdyż jest ono najlepszą inwestycją dla jednostki, rodziny oraz całego społeczeństwa.

83-7308-659-5
100 Przedmioty

Limont Wiesława

psycholog sztuki i edukacji, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Instytucie Artystycznym, członek Rady programowej Gimnazjum i Liceum Akademickiego, w którym kształci się młodzież szczególnie zdolna, autorka programów Podyplomowych Studiów Pedagogiki Zdolności i Twórczości.  Ekspert: polski ds. wybitnych zdolności w U; w NESSE - Network of Experts in Social  Sciences of Education and Training,  Directorate-General for Education and Culture;  w zakresie uzdolnień plastycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci; delegat Polski w World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Członkowstwo: European Council for High Ability  (ECHA); World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC); The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA).

Autorka licznych publikacji naukowych I popularnych, w tym opracowań książkowych, redakcji tomów oraz rozdziałów w książkach i artykułów.

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię i pedagogikę zdolności twórczości oraz psychologię sztuki,  innowację w procesie kształcenia, programów  rozwijających zdolności i wyobraźnię twórczą, myślenie metaforyczne i wizualne w procesie twórczym, język wizualny.

 

Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I
Teoretyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych

 

·         Zdolności a twórczość

·         Czy potrzebna jest pedagogika zdolności?

·         Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole

·         Rola nauczyciela edukacji elementarnej w tworzeniu warunków konstruowania wiedzy przez dzieci

·         Postawa i zdolności twórcze a styl użytkowania elektronicznych mediów przez nauczycieli – komunikat z badań

 

 

CZĘŚĆ II

Edukacja uczniów zdolnych w praktyce

 

Rozdział 1

Programy edukacyjne – przez twórczość i ku twórczości

 

·         Twórcza szkoła efektem realizacji programu autorskiego

·         Co się stanie, gdy z Sezamu wyjdzie Odyseusz?

·         Wykorzystywanie metody synektycznej w rozwijaniu wyobraźni, stymulowaniu i ujawnianiu artystycznych zdolności twórczych dzieci w wieku 5–15 lat

·         Sprawozdanie z realizacji programu „Pigmalion”

·         „Twórcą może być każdy”, czyli projekt wspomagania budowania poczucia własnej tożsamości

·         Treningi twórczości w nauczaniu języka obcego na przykładzie nauczania języka niemieckiego

·         „Dookoła roku w poszukiwaniu świata” – pokłosie lekcji twórczości w gimnazjum z młodzieżą niepełnosprawną i w normie intelektualnej

 

Rozdział 2

Programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

·         Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego pt. „Uskrzydlone Pisklę” dla dzieci zdolnych w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 12 we Włocławku

·         Edukacja przedszkolna – szansą dla rozwoju dziecka potencjalnie zdolnego

·         Wspieranie rozwoju zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym w świetle programów autorskich i innowacji pedagogicznej

·         Metody rozbudzania ciekawości poznawczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym

·         Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 

·         Wdrożenie i realizacja międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Pomorze górom się kłania” w latach 2000–2001

·         „Szkoła po lekcjach” – projekt pracy z dziećmi zdolnymi, realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią

·         „Dostrzegać więcej, widzieć inaczej” – praktyczne aspekty rozwijania zdolności dzieci w wieku wczesnoszkolnym

·         „Być z drugim i dla drugich”. Wspomaganie rozwoju zdolności społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem różnego rodzaju gier i zabaw

 

Rozdział 3

Programy edukacyjne w dalszych etapach kształcenia

 

·         Zaspokajanie potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych

·         Biblioteka szkolna a model wzbogaconego kształcenia

·         Edukacja historyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum i Liceum Akademickie

·         „Korzenie i Skrzydła” – program aktywności twórczej w klasie artystycznej

·         Realizacja programu kształcenia uzdolnień plastycznych „Gemma”

·         Grafika komputerowa – nowe medium plastyki

·         Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim i umiarkowanym na przykładzie własnej pracy

·         „Jura Krakowsko-Częstochowska w oczach dzieci” – plener symultaniczny

·         Wychowanie estetyczne w świetle reformy programów nauczania w Norwegii

 

Indeks nazwisk

Contents Page

 

 

 

Introduction

 

PART I

Theoretical aspects of Gifted Education

 

·         Giftedness and Creativity

·         Do We Need Gifted Education Pedagogy?

·         Stimulating Motivation Conducive to Creative Activity at School

·         Role of an Elementary Education Teacher in Creating Conditions for Knowledge Construction by Children

·         Ability and Creative Attitude of Teachers and the Style of Using Electronic Media – Research Report

 

PART II

Gifted Education in Practice

 

Chapter 1

Educational Programmes – Through Creativity and Towards Creativity

    

·         Creative School as a Result of the Implementation of Innovative Curriculum

·         What will Happen when Ulysses Comes out of the Sesame?

·         Use of Synectic Method for Expanding Imagination, Stimulating and Revealing Artistic and Creative Abilities in Children Between the Age of 5 to 15

·         Report on the Extra-curricular Activities Programme “Pigmalion”

·         “You too Can be a Creator” or a Project Promoting a Sense of One’s

·         Identity

·         Creativity Training in the Work with Gifted Students at German Language Classes

·         “All Year Round in Search of the World” – Report from the Creativity Classes Held in Junior High School for Young People with Disabilities and Intellectually Normal Youth

 

Chapter 2

Educational Programmes for Children at Pre-school and Early School Age

 

·         Implementation of the Educational and Instructional Programme Called “Winged Nestling” for Children at Pre-school Age in Nursery School no. 12 in Włocławek

·         Pre-school Education – Development Opportunity for Potentially Gifted Children

·         Supporting the Development of High Abilities in Children at Pre-school Age in the Light of ‘Trademark’ Programmes and Educational Innovations

·         Methods of Arousing Cognitive Curiosity in Children at Pre-school Age

·         Municipal Kindergarten no. 47 with Integration Wards in Katowice

·         Implementation of the Inter-school Educational Project “Pomeranian Region Says Hello to the Mountains” in the Years 2000–2001

·         “School after Hours” – Project of Work with Gifted Children Implemented in Primary School no. 3 in Nakło-upon-Noteć

·         “To Notice More, to See Differently” – Practical Aspects of Developing Abilities in Children at Early School Age

·         “Being with Others and for Others”. A Project Supporting the Social Development of Children at Early School Age Using Various Games and Plays

 

Chapter 3

Educational Programmes at Further Education Levels

 

·         Meeting the Needs of Exceptionally-gifted Students

·         School Library and Enriched Educational Model

·         History Education at the Comprehensive Schools Complex: Academic Junior High School and Academic High School

·         “Roots and Wings” – Creative Activity in the Artistic Class

·         Implementation of the Programme for Developing Painting Skills “Gemma”

·         Computer Graphics – New Arts Medium

·         Developing Art Skills in Children and Young People with Mild to Moderate Mental Impairment – Personal Experience

·         “Jura Krakowsko-Częstochowska in Children’s Eyes” – Simultaneous Open Air Event

·         Aesthetic Education in the Light of Educational Reform in Norway

 

Index of Names

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło