Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Podtytuł: 978-83-7587-047-3
ISBN:
48,00 zł

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliwia zmianę świadomości dydaktycznej, jej niejednoznaczność i ideologiczne uwikłania. Autorzy kreślą w niej obraz nie jednej, ale wielu dydaktyk, często zupełnie odmiennych, skonfliktowanych, dyskursywnych...

Ilość

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliwia zmianę świadomości dydaktycznej, jej niejednoznaczność i ideologiczne uwikłania. Autorzy kreślą w niej obraz nie jednej, ale wielu dydaktyk, często zupełnie odmiennych, skonfliktowanych, dyskursywnych.

Debata nad paradygmatami współczesnej dydaktyki stwarza, jak się wydaje, szansę otwarcia przestrzeni dla krytycznej dyskusji w obszarze teorii kształcenia, wyjścia z wciąż trwałej w Polsce pułapki nawykowych praktyk edukacyjnych i nawykowego o nich myślenia.

978-83-7587-047-3
100 Przedmioty

Hurło Lucyna

doktor habilitowany, profesor UWM, profesor nadzwyczajny w Katedrze Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierownik Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej na tej samej uczelni oraz organizator Podyplomowych Studiów z Logopedii. Laureatka wielu nagród, m.in.: Nagrody Rektora WSP (za osiągnięcia w pracy organizacyjno-wychowawczej, w dziedzinie naukowej, dydaktyczne oraz organizacyjne), Honorowa Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur, Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 2005-2008 prowadziła badania nad efektywnością edukacji na różnych poziomach kształcenia.

Członek Senatu WSIiE TWP w Olsztynie. Organizuje i współorganizuje konferencje regionalne, ogólnokrajowe oraz zagraniczne.

Ważniejsze publikacje:

Z problematyki zawodu nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 1998. Wokół pytań o współczesnego nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 2001. (z J. M. Kowalskim), Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. UWM, Olsztyn 2001. (z M. Zaorską), Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy (wybrane zagadnienia), Edycja, Olsztyn

Klus-Stańska Dorota

profesor pedagogiki, kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą na Uniwersytecie Gdańskim, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, redaktor naczelna naukowego czasopisma „Problemy Wczesnej Edukacji”. Założyła i w latach 1994–2002 prowadziła eksperymentalną Autorską Szkołę Podstawową „Żak” w Olsztynie.

Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek. Jej zainteresowania badawcze to bariery rozwoju uczniów w szkole i kultura dydaktyczna szkoły.

Łojko Majka

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Dorota Klus-Stańska

Paradygmaty współczesnej dydaktyki − poszukiwanie kwiatu paproci

czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną?

 

DYSKURSYWNOŚĆ DYDAKTYKI I JEJ UWIKŁANIE

W ŹRÓDŁA TEORETYCZNE, IDEOLOGICZNE I POLITYCZNE

 

Joanna Rutkowiak

Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia

Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne

Stanisław Dylak

Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny

Astrid Męczkowska-Christiansen

Teoretyzacje relacji między kształceniem a wychowaniem

w kontekście rozważań nad ideologicznością dydaktyki

Dorota Klus-Stańska

Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita

Maria Jakowicka

Otwartość systemu edukacji jako jeden z obszarów zmian

w kontekście europejskim

Jarosław Michalski

Społeczne uwarunkowania współczesnej dydaktyki religii

Amadeusz Krause

Iluzja dydaktycznej sprawczości – profesjonalizacja niekompetencji

Lucyna Kopciewicz

Wytwarzanie (nie)równości płci w pracy dydaktyczno-wychowawczej

szkoły. Pytanie o dydaktykę „rodzajowo-inkluzywną”

Marzenna Nowicka

Socjalizacja ukryta w procesie dydaktycznym

− między wsparciem a hamowaniem rozwoju tożsamości ucznia

Z inspiracji koncepcją Jürgena Habermasa

Piotr Zamojski

Ideologiczne wymiary procesu kształcenia

a zakres problemowy dydaktyki

Jolanta Kruk

Rekonstrukcja zasady poglądowości

jako element zmiany paradygmatycznej w dydaktyce

Wojciech Siegień

O monologu Profesora, który został Pisarzem

Potrzeba paradygmatycznego skupienia na związkach działania

i sensu w pedagogice

Agnieszka Nowak-Łojewska

Uwagi o edukacji w perspektywie obiektywizmu, konstruktywizmu

i rekonstrukcjonizmu

Ewa Dębska

Interakcyjne wymiary kształcenia

Monika Wiśniewska-Kin

Metafory dziecięce jako inspiracja dla zmiany myślenia o nauczaniu

Joanna Garbula-Orzechowska

Perspektywa konstruktywistyczna w dydaktyce

Ryta Suska-Wrobel

Od potoczności do nauki – próba identyfikacji samoświadomości

dydaktyki biologii

Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Inny w edukacji – transmisyjne i interpretacyjne podejście do uczenia (się)

w kontekście pytań o edukację osób niepełnosprawnych

Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Dyskursywność autonomii edukacyjnej

Małgorzata Kowalik-Olubińska

Multikulturowy kontekst dydaktyki

Anna Sajdak

Ideologiczny spór o tożsamość dydaktyki

Aldona Zakrzewska

Jan Ámos Komeński – ponadczasowość jego idei pedagogicznych

 

UCZEŃ – WIEDZA – SZKOŁA

W POSZUKIWANIU PARADYGMATU

 

Małgorzata Żytko

Metodyczne stereotypy w edukacji elementarnej w świetle badań

osiągnięć językowych i matematycznych 9-latków

Ewa Zalewska

Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań

nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech:

między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno-analitycznym

Janina Uszyńska-Jarmoc

O potrzebie budowania koncepcji uczenia się, jak się uczyć

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

O konstruowaniu wiedzy przez uczniów

Konstruowanie wiedzy – rozważania teoretyczne

Iwona Kopaczyńska

Imperatyw refleksyjności ucznia. Poszukiwanie teoretycznych ram opisu

Maria Groenwald

Nieoczekiwany wynik egzaminu – dlaczego zaskoczył?

Anna Wasilewska

O dydaktykę literatury z perspektywy odbiorcy

Teresa Sadoń-Osowiecka

Kierunki na widnokręgu dydaktyki geografii

W którą stronę zmierza szkolna geografia?

Mirosław Dąbrowski

Błędy uczniów jako źródło refleksji nauczyciela – na podstawie badań

umiejętności matematycznych polskich trzecioklasistów

Alina Kalinowska

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna w kontekście znaczeń

nadawanych przez nauczycieli i kandydatów na nauczycieli

Iwona Majcher

Czy studentom – przyszłym nauczycielom

potrzebna jest teoria pedagogiczna?

Beata Adrjan

Zreformowana polska szkoła z klimatem z przeszłości?

Patologia w stylu retro

Małgorzata Sławińska

Działania na rzecz przygotowania dzieci do nauki szkolnej

w oddziałach przedszkolnych 6-latków – sukcesy i zaniedbania

Urszula Szuścik

Sztuka i jej wartość w dydaktyce

Maria Kreft

Edukacja drogą radiową w Zambii jako strategia wyjścia z wykluczenia

Joanna Gruchała

Wizyta w przedszkolu Reggio Emilia w Danii

 

DOROSŁY W PROCESACH EDUKACYJNYCH

- PROFESJA, ROZWÓJ, RYNEK PRACY

 

Bogdan Gębski

Świadomość dydaktyczna nauczycieli akademickich

– refleksje o socjologicznych seminariach licencjackich i magisterskich

Lucyna Hurło

Innowacyjność w pracy zawodowej współczesnego nauczyciela

w dobie globalizacji

Alicja Jurgiel

Nakaz uczenia się przez całe życie – mantra współczesnych andragogów

Joanna Ostrouch

Płciowo definiowane determinanty korzyści z wykształcenia

w aspekcie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy

Hanna Kędzierska

Kulturowe wzory biografii profesji nauczycielskiej

Krzysztof Gąsecki

Zmiany w gospodarce i życiu społecznym a wyzwania wobec szkoły

i edukacji zawodowej

Majka Łojko

Kapitał intelektualny i kompetencje pracownicze

wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Joanna Nowak, Urszula Sokal

Wyzwania dydaktyczne stawiane nauczycielom akademickim

Anna Kuciejczyk

Wieczne wakacje czy pole bitwy? Refleksje z badania pilotażowego

dotyczącego relacji studentów i nauczycieli akademickich

Anetta Roszak-Cyrson

Edukacja dorosłych – konieczność czy wolny wybór?

Elżbieta Wołodźko

Wielowymiarowość autonomii nauczyciela akademickiego

Henryk Prus

Zmiany w szkolnictwie zawodowym wobec wymagań rynku pracy

Próba oceny z perspektywy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Tomasz Nowakowski

Nowe technologie informacyjne w edukacji

– pytania o miejsce nauczyciela

Iwona Cymerman

Dialog edukacyjny – między szansą a pozorem

O rozmowach ze studentami

Alicja Walenda

Nowe kompetencje potrzebne współczesnemu nauczycielowi

− wybrane zagadnienia

Monika Maciejewska

Nowe tendencje w organizacji studiów doktoranckich

– zwrot ku potrzebom rynku pracy

Autorzy

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Recenzja wydawnicza książki „Paradygmaty współczesnej dydaktyki"

pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko,

Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2009

Coś niedobrego stało się z polską dydaktyką w okresie odzyskania przez środowiska akademickie w 1990 r. pełnej suwerenności, skoro trzeba było czekać prawie dwadzieścia lat na podjęcie tematu, który dla tej kluczowej dyscypliny wiedzy pedagogicznej jest fundamentalny. […]
         Przedłożona do oceny praca stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy wartościowej, nowatorskiej, choć spóźnionej, a przy tym wciąż oczekiwanej i potrzebnej. […]
         Mamy tu do czynienia ze swoistym wglądem w stan współczesnej wiedzy z dydaktyki oraz w jej obszar badań naukowych, jakie są prowadzone w naszym kraju, ale, co najważniejsze, także w najważniejsze dla tej dyscypliny pedagogicznej przesłanki meta- i teoretyczne. Właśnie dlatego należy tę publikację jak najszybciej wydać, by mogli z niej korzystać nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z teoretycznych podstaw kształcenia, studenci pedagogiki i specjalności nauczycielskich, jak i kreatywni nauczyciele, poszukujący inspiracji w teorii dla własnej praktyki edukacyjnej. Niniejsza rozprawa jest także swoistego rodzaju diagnozą stanu rozwoju współczesnej dydaktyki w Polsce i w tym sensie może być ważnym źródłem wiedzy o polach problemowych wciąż jeszcze zaniedbanych, niechcianych czy niedostrzeganych.
        Tu najlepiej widać, jak bardzo jeszcze dydaktycy polscy nie odrobili lekcji i nie zapoznali się z najnowszą literaturą z podstaw dydaktyki, jaka nieustannie ukazuje się w wysoko rozwiniętych krajach Europy i w USA. Wyraźnie zaniedbane są badania porównawcze, syntetyczne, ale i nie uwzględnia się w polskiej myśli z zakresu teorii kształcenia najnowszych trendów, jakie wymusza dynamika globalizacji, nowych technologii komunikacyjnych i zanikającej funkcji jedynie pełnomocnych szkół w kształceniu dzieci i młodzieży. Nie dostrzega się też przesunięcia socjalizacyjnego i edukacyjnego w sferę wirtualną i doświadczeń wielokulturowych, które stały się możliwe nie tylko dzięki najnowszym technologiom, ale i możliwości szybkiego przemieszczania się ludzi z własnego kraju do obcego, z jednego kontynentu na inny. 
          Z wielkim zatem wyczuciem redaktorki tego niezwykle obszernego tomu dobrały wiodący temat i podporządkowały mu całą strukturę narracji oraz prezentowanych wyników badań czy projektów edukacyjnych. Więcej pisze się tu o szkole, o kontekstach społecznych, ekonomicznych czy politycznych edukacji w tej instytucji niż o samych paradygmatach. Zarówno dydaktycy, jak i dydaktycy szczegółowi odnajdą w tej pracy wiele cennych teorii i wniosków z praktyki szkolnej czy prowadzonych badań w sferze kształcenia. Nareszcie pojawi się na naszym rynku kompleksowa analiza stanu współczesnej dydaktyki w Polsce.
Popieram zatem wydanie tej książki i z niecierpliwością oczekuję jej ukazania się  w naszym kraju.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło