Czy sprawiedliwość jest możliwa?

Podtytuł: 978-83-7308-809-2
ISBN:
39,80 zł
Oddajemy do rąk czytelników książkę poświęconą filozoficznej, socjologicznej i politologicznej problematyce związanej z zagadnieniem sprawiedliwości. Stanowi ona wspólne dzieło kilkudziesięciu autorów reprezentujących różne ośrodki uniwersyteckie w kraju i za granicą...
Ilość

Oddajemy do rąk czytelników książkę poświęconą filozoficznej, socjologicznej i politologicznej problematyce związanej z zagadnieniem sprawiedliwości. Stanowi ona wspólne dzieło kilkudziesięciu autorów reprezentujących różne ośrodki uniwersyteckie w kraju i za granicą. Pytanie będące jednocześnie tytułem książki to pretekst do zainicjowania wspólnych intelektualnych poszukiwań. Podjęte zagadnienie należy do klasycznych tematów stawianych od wieków przez europejską tradycję filozoficzną zbudowaną na dziedzictwie starożytnych Greków i Rzymian. Wszak to oni jako jedni z pierwszych poddali pod namysł problem sprawiedliwości, uznali go za wiodący dla moralnego i społecznego rozwoju człowieka oraz sformułowali pytania, które do dzisiaj nie doczekały się zadowalających wszystkich intelektualistów odpowiedzi.

Czym sprawiedliwość jest ? Czy jest możliwa ? A jeżeli tak, to na jakich warunkach i zasadach można ją urzeczywistniać w życiu społecznym ? Czy sprawiedliwość  jest potrzebna i czy się opłaca ? Dlaczego starożytni uznali ją za cnotę najwyższą, ideał życia zbiorowego i jednostkowej postawy ? Ponadto, na ile w ogóle to pojęcie jest możliwe do intelektualnego uchwycenia ?

978-83-7308-809-2
100 Przedmioty

Probucka Dorota

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Specjalizuje się w aksjologii, bioetyce i etyce. Rozprawa doktorska na temat: Kategoria użyteczności w utylitarystycznej teorii moralnej. Adiunkt Katedru Aksjologii i Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Humanistycznego na  Uniwersytecie Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

a) książkowe:

- Utylitaryzm, Częstochowa 1999.

- Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Częstochowa 2004.

b) redakcje naukowe:

- Dylematy filozofii, Kraków 1999,

- Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, (współredakcja - Adam Olech i Maciej Woźniczka), Częstochowa 2001,

- Etyka, psychologia, psychoterapia, (współredakcja: Andrzej Margasiński), Kraków 2004,

- Etyka i polityka, Kraków 2005,

- Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007,

- Czy sprawiedliwość jest możliwa?, Kraków 2008

c) artykuły: Autorka kilkudziesięciu artykułów publikowanych w kraju i za granicą.

 

Wprowadzenie

 

                                              Rozdział I

                              Sprawiedliwość  -  typologia i systematyzacja.

Halina Promieńska, Trzy powody, dla których sprawiedliwość stanowi konieczny wymiar egzystencji.

Joanna Byrska, Typy sprawiedliwości a funkcjonowanie demokratycznego państwa.

Anna Drabarek, Pojęcie sprawiedliwości w demokracji.

Aldona Litwiniszyn, Konteksty sprawiedliwości.

 

                                          Rozdział II

                              Etyczne aspekty sprawiedliwości.

Ewa Podrez, Sprawiedliwość - między utopią a kompromisem.

Piotr Machura, Sprawiedliwość jako cnota intelektualna.

Dorota Probucka, Czy sprawiedliwość jest możliwa ?

Marek Magdziak, Uwagi o zasadzie równej miary.

 

                                        Rozdział III

                            Sprawiedliwość a inne wartości.

Halina Rarot, Sprawiedliwość jako prawda.

Irena Trzcieniecka – Schneider, Logika a sprawiedliwość.

Jacek Ziobrowski, Użyteczność a sprawiedliwość.

Dariusz Juruś, Własność a sprawiedliwość.

 

                                     Rozdział IV

                         Sprawiedliwość  - od Arystotelesa od Johna Rawlsa.

Jacek Jastal, Arystoteles a sprawiedliwość.

Maria Bal – Nowak, Czy sprawiedliwy z wiary żyje ? Luterańska egzegeza nauki Św. Pawła.

Teresa Grabińska, Sprawiedliwe rządy i wojna sprawiedliwa według Stanisława ze Skalbierza.

Krzysztof Wasilewski, Sprawiedliwość – kto i na jakich zasadach ma o niej orzekać ? Odpowiedzi Thomasa Hobbesa i Johna Rawlsa.

Jarmila Jurova, Some Remarks on John Rawls Justice as Fairness

Barbara Grabowska, Sprawiedliwość jako cnota polityczna w teorii Johna Rawlsa.

Michał Śliwa, Idea sprawiedliwości społecznej w polskiej myśli demokratycznej XIX i XX wieku.

Paulina Tendera, Koncepcja sprawiedliwości według Zasad filozofii prawa G.W.F. Hegla.

Andrzej Czerkawski, Znaczenie sprawiedliwości społecznej dzisiaj.

 

                                  Rozdział  V

                        Sprawiedliwość a etyka środowiskowa

Leszek Pyra, Jak jest możliwa sprawiedliwość w odniesieniu do przyrody dzikiej.

Grzegorz Francuz, Zakres wspólnoty moralnej a sprawiedliwość.

 

  

                                       Rozdział VI

                          Sprawiedliwość w praktyce

Antonina Sebesta, Sprawiedliwość jako wartość w etyce nauczycielskiej.

Zenon Uchnast, Sprawiedliwość a zasady funkcjonowania synergicznego.

Czesław Nowarski, Rozumienie sprawiedliwości w szkolnych podręcznikach historii z lat 1946 – 1989.

Paweł Wójs, Rozumienie sprawiedliwości w poszczególnych stadiach rozwoju moralnego według Lawrence’a Kolberga.

Amelia Piechocka, Czy możliwa jest sprawiedliwość przy realizacji programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” ?

 

                                Rozdział VII

                    Sprawiedliwość w globalizującym się świecie.

Adam Chmielewski, Sprawiedliwość – wymiar globalny.

Maria Bielawka, Sprawiedliwość ekonomiczna a filozoficzna idea przyjaznego rynku.

Iwona Krzyżanowska, Idea sprawiedliwości społecznej w globalizującym się świecie.

Danuta Kabat, Sprawiedliwość a gospodarka globalna.

Aleksandra Kuzior, Sprawiedliwość pokoleniowa i międzypokoleniowa w kontekście założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju.

 

                               Rozdział VIII

                         Sprawiedliwość w szerokim kontekście. - Varia.

Jadwiga Mizińska, Sprawiedliwość a człowiek sprawiedliwy.

Romana Kolarzowa, Nieznośna pewność świętych racji.

Piotr Skudrzyk,  Niesprawiedliwość społeczna a duchowy dystans.

Piotr Bartula, List Immanuela Kanta do Rady Europy.

Krzysztof Abriszewski, Sprawiedliwość i jej ramy w kontekście modeli nowoczesności.

Cezary Woźniak, Dekonstrukcja a możliwość sprawiedliwości.

 Łukasz Zweiffel, Problem sprawiedliwości w utopiach literackich.

 

Czy sprawiedliwość jest możliwa?

      Książka jest zbiorem kilkudziesięciu tekstów traktujących o sprawiedliwości. Autorzy w swoich referatach pokazują, w jak wielu kontekstach można rozpatrywać pojęcie sprawiedliwości. W tomie znajdujemy omówienia rozmaitych koncepcji, począwszy od sposobu, w jaki przedstawiał sprawiedliwość Arystoteles, poprzez koncepcje Hobbesa, Hegla, Rawlsa i wielu innych. Autorzy ukazują spojrzenie na sprawiedliwość z perspektywy logiki, zastanawiają się nad miejscem, jakie sprawiedliwość zajmuje w edukacji, piszą o sprawiedliwości w jej aspekcie węższym, jako o zjawisku występującym w relacjach międzyludzkich oraz w aspekcie szerszym, przedstawiając sprawiedliwość jako fenomen o wielkim znaczeniu w skali międzynarodowej, czy nawet globalnej.

Dużą wartością książki jest fakt, iż teksty w niej zamieszczone nawiązują do aktualnych problemów, takich jak bieda w wielu częściach świata, czy, w innej skali, program "zero tolerancji" w szkole. Czytamy o sprawiedliwości w kontekście etyki nauczycielskiej i o rozumieniu sprawiedliwości w poszczególnych stadiach rozwoju moralnego człowieka, a nawet trafiamy na tekst zatytułowany "List Immanuela Kanta do Rady Europy".

Teksty zgromadzone w tomie pokazują, jak trudnym problemem jest sprawiedliwość, ale też dowodzą, że ludzie przez wieki dokonali wspaniałego wysiłku chcąc zrozumieć fenomen sprawiedliwości, jedno z najważniejszych zjawisk w naszym życiu, do którego musi się w jakiś sposób odnieść każda społeczność.

Recenzja: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło