Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych

Podtytuł: 978-83-7308-978-5
ISBN:
38,00 zł
Książka wpisuje się w dyskurs swym przedmiotem czyniący edukację obywatelską. Walorem opracowania jest usytuowanie go w przestrzeni wielokulturowej i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to:...
Ilość

      Książka wpisuje się w dyskurs swym przedmiotem czyniący edukację obywatelską. Walorem opracowania jest usytuowanie go w przestrzeni wielokulturowej i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to:

-        jak edukacja obywatelska jest pojmowana na …… teorii naukowych?

-        jak społeczeństwo obywatelskie i obywatelskość postrzega się w odniesieniu do takich procesów, jak transformacja i globalizacja?

-        jakie są uwarunkowania i wyznaczniki edukacji obywatelskiej wynikające z realiów społecznych, kulturowych i politycznych (ustrojowych) wielokulturowego państwa?

-        jak przebiega proces dorastania do obywatelskości?

-        jaka jest praktyka w zakresie edukacji obywatelskiej realizowanych w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo zarówno w jej intencjonalnym, jak i naturalnym charakterze?

Podjęta problematyka badawcza może stać się przesłanką głębokiego namysłu nad edukacją obywatelską w społeczeństwach wielokulturowych.

Adresatem książki jest środowisko szkół wyższych. Jest ona przeznaczona głównie dla studentów pedagogiki oraz kierunków nauczycielskich, także dla badaczy zagadnienia obywatelskości i edukacji obywatelskiej.

978-83-7308-978-5
100 Przedmioty

Szerląg Alicja

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na tym Uniwersytecie oraz kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Jest specjalistką w zakresie wielokulturowości i międzykulturowości (edukacja oraz komunikacja międzykulturowa). Tematyce tej poświęciła swoje liczne publikacje.

Była inicjatorką i kierowniczką naukową wielu krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych mniejszościom narodowym, etnicznym i wyznaniowym.

Sprawuje opiekę naukową nad pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą

problematyki wielokulturowości i dialogu na kulturowych pograniczach.

Jest również animatorką działań środowiskowych na rzecz zrozumienia, porozumienia i współdziałania środowisk odmiennych kulturowo.

 

Alicja Szerląg

Przedmowa – Obywatelskość mentalnego tułacza

 

Część I

 

Obywatelskość w podmiotowych i społecznych przestrzeniach znaczeń

Danutė Milevičienė

Geopolitical Consciousness and Geopolitical Identity:

Some Opportunities for Bringing up Civility by Teaching Geopolitics

Krystyna Ferenz

Patriotyzm i powinności obywatelskie

Pavel Mühlpachr

Społeczne determinanty edukacji obywatelskiej

Dariusz Białas

Rozumienie obywatelskości w ideologicznych projektach wspólnot

Edukacja obywatelska a problem formuły komunikowania

Aleksander Kobylarek

Dorastanie do poziomów obywatelskości

Anna Weronika Brzezińska

Od obywatela regionu do obywatela świata – ruch regionalny, edukacja

regionalna i animacja kultury jako sposób poznania małej ojczyzny

Anna Sladek

Oblicza edukacji obywatelskiej (na przykładzie działaczy ruchu regionalnego)

Justyna Pilarska

Identyfikacja jednostki z państwem w sytuacji odmienności narodowej

na przykładzie mieszkańców Bośni i Hercegowiny

Mirosława Cylkowska-Nowak

Wielokulturowość i wychowanie do demokratycznego obywatelstwa

– doświadczenia brytyjskie

Kamila Kamińska, Andrzej Sobczak

Katecheci intrareligijni – emisariusze pokoju w społeczeństwie

zagrożonym zderzeniem cywilizacji

Monika Humeniuk-Walczak

Edukacja międzykulturowa kobiet w wielokulturowym

społeczeństwie obywatelskim

Iwona Jakimowicz-Ostrowska

Tatarzy gdyńscy jako przykład współistnienia społeczności

wielokulturowej miasta portowego

Krystyna Dziubacka

Obywatelskość Polaków na Litwie jako kapitał społeczny Alicja Szerląg

Obywatelskość w rodzinnych przestrzeniach socjalizacyjnych

Polakow funkcjonujących w wielonarodowym społeczeństwie Litwy

Stanislav Střelec

Home Education (Home Schooling) as a Social and Pedagogical

Phenomenon in Potential Support of Healthy Development of the Child

 

Część II

 

Edukacja obywatelska w praktyce

Vilija Grincevičienė, Valdas Senkus

Th e Peculiarities of Civic Education During Pedagogical Training

Ярослава Олексюк

Національне, громадське й державне виховання ХІХ–ХХст.

– натхнення для виховання сучасного покоління

František Čapka

K socialni struktuře česke společnosti po roce 1945

Jan Šťáva

Social and Health Aspects in the Czech School Legislature

Marie Marečková

Systemy wartości uczniow szkoł średnich pod koniec XX wieku w Czechach

Paweł Rudnicki

Edukacja mamiąca: obywatel – szkoła – władza

W matni heteronomicznej rzeczywistości

Beata Maj

Szkoła jako obszar kształtowania postaw obywatelskich młodzieży

Lidia Marek

„Młodzi, aktorami w ich miastach i regionach”

– promowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym

Галина П’ятакова

Формування громадянської позициії у магістрантів класичного

університету на заняттях з педагогіки

Teresa Neckar-Ilnicka

Student – wolontariusz w społeczeństwie obywatelskim

Inese Jurgena

Citizenship Education in Latvian School

Zigurds Mikainis

Citizenship and National Diversity in the Republic of Latvia

Katarzyna Marszałek

Ideał wychowania harcerskiego inspiracją dla wspołczesnej młodzieży

czy też odległą, zapomnianą historią?

Надія Заячківська

Громадянське виховання у роботі класного керівника

середніх шкіл України

Aleksander Samek

Postawy społeczne wychowankow placowek opiekuńczo-wychowawczych

a socjalizacja w ich rodzinach dysfunkcyjnych

Katarzyna Kokot

Niepełnosprawni ruchowo w społeczeństwie obywatelskim

Barbara Jezierska

Status obywatelski nieletniego w Polsce w dobie globalizacji

Sławomir Grzesiak

Aktywność obywatelska osob odbywających karę pozbawienia wolności

Karel Pančocha

Citizenship as an Andragogic Category

Marek Podgórny

Poznawcze aspekty postaw obywatelskich osób bezrobotnych

Halina Stelmaszczyk

Rola tradycji etnicznych w wychowaniu młodej generacji

Marta Hold, Edyta Mituła

Tożsamość regionalna przesiedleńców z Siemianówki na Kresach Wschodnich

w literackich narracjach mieszkańców

Marta Hold, Edyta Mituła

Przedszkole Hucułeczka obszarem kształtowania poczucia tożsamości regionalnej

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło