Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych

Podtytuł: 978-83-7308-985-3
ISBN:
34,80 zł
Historyczny kontekst edukacji obywatelskiej bardzo mocno ekspono­wany jest w myśli pedagogicznej dotyczącej obywatelskości i wielokulturowości, przywołującej takie zagadnienia, jak dziedzictwo kulturowe danego narodu, świa­domość narodowego heroizmu czy obrazy ojczyzny. Zatem płaszczyzną, na której zaistniała edukacja obywatelska (wychowanie patriotyczne, wychowanie obywa­telskie, wychowanie państwowe), były w pierwszym rzędzie oświata i szkoła, róż­nego typu instytucje oświatowe (pozaszkolne),
Ilość

Historyczny kontekst edukacji obywatelskiej bardzo mocno ekspono­wany jest w myśli pedagogicznej dotyczącej obywatelskości i wielokulturowości, przywołującej takie zagadnienia, jak dziedzictwo kulturowe danego narodu, świa­domość narodowego heroizmu czy obrazy ojczyzny. Zatem płaszczyzną, na której zaistniała edukacja obywatelska (wychowanie patriotyczne, wychowanie obywa­telskie, wychowanie państwowe), były w pierwszym rzędzie oświata i szkoła, róż­nego typu instytucje oświatowe (pozaszkolne), dalej ustawodawstwo oświatowe, czasopiśmiennictwo, propaganda obozu rządzącego czy chociażby wojsko.

Przedstawiana praca jest próbą ukazania historycznych egzemplifikacji edukacji obywatelskiej we wskazanych powyżej obszarach refleksji. Tworzące ją teksty są autorskimi ujęciami zagadnień szczegółowych - dokonanymi przez badaczy z Polski, Ukrainy i Czech - wpisu­jących się konstytutywnie w zakres edukacji obywatelskiej.

Czytelnik ma możliwość poznania roli, znaczenia, organizacji, specyfiki i wpływu tej edukacji na społeczeństwa od czasów średniowiecznych aż do współ­czesności. Tak szeroka cezura czasowa podkreśla wagę wychowania obywatelskiego i narodowego w dziejach ludzkości.

Autorzy wskazują również na fundamentalne znaczenie edukacji obywatelskiej w procesie odbudowy państwa.

Pracę tę, z założenia porządkującą i wzbogacającą wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej, traktujemy jako zaproszenie do dyskusji nad obywatelskością, jej historycznymi źródłami, które także w sposób znaczący kreują współczesne przestrzenie doświadczania obywatel­skości nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale również wspólnotowym, zwłaszcza w sytuacji poczucia narodowej i kulturowej odmienności. Świat człowieka współ­czesnego jest bowiem pełen dylematów generowanych przez odmienność właśnie w sferze obywatelskości, w których historia ma znaczący udział. Poszukiwanie odpo­wiedzi na rodzące się pytania powinno więc mieć historyczną proweniencję.

978-83-7308-985-3
100 Przedmioty

Szerląg Alicja

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na tym Uniwersytecie oraz kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Jest specjalistką w zakresie wielokulturowości i międzykulturowości (edukacja oraz komunikacja międzykulturowa). Tematyce tej poświęciła swoje liczne publikacje.

Była inicjatorką i kierowniczką naukową wielu krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych mniejszościom narodowym, etnicznym i wyznaniowym.

Sprawuje opiekę naukową nad pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą

problematyki wielokulturowości i dialogu na kulturowych pograniczach.

Jest również animatorką działań środowiskowych na rzecz zrozumienia, porozumienia i współdziałania środowisk odmiennych kulturowo.

 

Spis treści

 

Wstęp (Alicja Szerląg)

 

Marek Derwich, Uwagi nad geneza i miejscem edukacji obywatelskiej w polskim szkolnic­twie średniowiecznym

Janina Wołczuk, Obowiązki obywatela imperium rosyjskiego według "oświeconej monar­chini" albo uwagi o popularnym podręczniku z przełomu XVIII i XIX w.

Bogdan Rok, Problemy asymilacji kulturowej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569­-1795)

 

Barbara Jędrychowska, Wychowanie patriotyczne i obywatelskie w szkolnictwie polskim

pod zaborem rosyjskim (Wileński Okręg Naukowy)

Olena Lizunowa, Prawosławie - pierwszy element " triady" ideologii edukacyjnej epoki

mikołajowskiej i jego odzwierciedlenie na łamach "Жypнала Muнucmepcmвa нapoбнoѕo npocбeщeнuя" (1834-1849)

Cezary Jastrzębski, Obowiązek narodowy inspiracją do podejmowania podróży krajoznaw­czych w Królestwie Polskim w dobie rozbiorowej

Małgorzata Stawiak-Ososińska, Ponadczasowe aspekty wychowania patriotycznego, narodo­wego i obywatelskiego w poradach kierowanych do kobiet w pierwszej połowie XIX w.

Anna Haratyk, Wychowanie patriotyczne i obywatelskie na galicyjskich koloniach waka­cyjnych

 

Kazimierz Rędziński, Polskie organizacje studenckie i gimnazjalne na Ukrainie na przełomie

XIX i XX w. (do 1914 r.)

 

Ipинa Mнщишин, Pempocneкmuбнǔ  aнaлiз cucmeмu нaцioнaльноѕо вuxoвання в yкраїнськux

ѕімназіяx Галuчuнu (noч. XX" cm.)

 

Jaroslav Vaculik, Wychowanie narodowe Czechów na Wołyniu w latach 1868-1939

 

Stefania Walasek, Rozważania na temat wychowania obywatelskiego w polskiej literaturze

pedagogicznej II Rzeczypospolitej

 

Mirosław Piwowarczyk, Środki i metody realizacji wychowania obywatelsko-państwowego

w szkołach średnich w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1926-1935 (założenia i propozycje)

 

Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek, Idea wychowania obywatelskiego w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej do 1939 r.

 

Elżbieta Kaszuba, Historia w propagandzie obozu rządzącego w Polsce w latach 1926­-1939

 

Jan Kęsik, Żołnierz obywatel, czyli rzecz o wychowaniu obywatelskim w Wojsku Polskim

w II Rzeczypospolitej

 

Zdzisław Cutter, Edukacja i wychowanie w polskich jednostkach wojskowych w ZSRR

oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie (sierpień 1941-październik 1943)

 

Zdzisław Cutter, Edyta Sadowska, Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa polskiego w ZSRR

z uwzględnieniem ludności wyznania mojżeszowego w latach 1939-1943

 

Roman Tomaszewski, Wychowanie obywatelskie i państwowe w szkolnictwie resortowym

(między II a III Rzecząpospolitą)

 

Grażyna Pańko, Społeczeństwo na kartach podręczników historii i społeczeństwa dla klasy

czwartej reformowanej aktualnie szkoły podstawowej - aspekt wychowawczy...

 

Izabela Stelmasiak, Wybrane zagadnienia wychowania w IV RP w perspektywie sanacyjnej

ideologii wychowawczej Janusza Jędrzejewicza

 

Kamil Štěpánek, Fabularne filmy historyczne i nauczanie historii w szkole w kontekście wychowania do obywatelskości

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło