Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej

Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej

Podtytuł: 978-83-7587-099-2
ISBN:
18,00 zł

Monografia „Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej” ma charakter historyczno – pedagogiczny. Składa się ona z trzech rozdziałów o układzie chronologiczno - problemowym. Rozdział pierwszy daje wgląd w uwarunkowania edukacji elementarnej w II Rzeczypospolitej

Ilość

Monografia „Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej” ma charakter historyczno – pedagogiczny. Składa się ona z trzech rozdziałów o układzie chronologiczno - problemowym. Rozdział pierwszy daje wgląd w uwarunkowania edukacji elementarnej w II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, ówczesnych kwestii ludnościowych oraz problemów występujących w szkolnictwie powszechnym. Rozdział drugi poświęcony jest omówieniu funkcjonowania kształcenia początkowego w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawieni są uczniowie i inni uczestnicy nauczania elementarnego oraz pracujący na tym szczeblu szkolnym nauczyciele. Ponadto ukazane są formy organizacyjne nauczania początkowego, jego cele i zadania, treści oraz stosowana metodyka pracy i wykorzystywane środki dydaktyczne. W rozdziale trzecim na tle polityki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dotyczącej doboru podręczników szkolnych, analizie poddane zostają elementarze porozbiorowe, wykorzystywane do nauki czytania i pisania w II Rzeczypospolitej. Wnioski z dokonanych badań znajdują się w zakończeniu.

978-83-7587-099-2
100 Przedmioty

Kochan Katarzyna Barbara

W 1998 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na Wydziale Pedagogicznym, specjalność nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Pracę zawodową rozpoczęłam jako nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze. Uczyłam również dzieci niepełnosprawne, w tym głuche, stąd jestem tłumaczem języka migowego. Od 1998 r. pracuję najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. W 2006 r. obroniłam pracę doktorską „Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej”. Moja praca badawcza koncentruje się wokół zagadnień dotyczących edukacji elementarnej, zarówno w aspekcie historycznym, jak i w zakresie współczesnych przemian.

Aktualnie wraz z zespołem badawczym prowadzę badania dotyczące przyspieszenia obowiązku szkolnego. b.Publikacje, dzieła w trakcie opracowywania, udział w audycjach radiowych, wykłady itp.

Publikacje:

1. Klasy integracyjne potrzebą teraźniejszości i przyszłości. „Grono” 1999, nr 3.

2. Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej. „Grono” 1999, nr 3.

3. Współpraca nauczyciela - wychowawcy przedszkola i rodziców dzieci niepełnosprawnych. „Dziecko i Jego Świat” 2001, nr 1 – 2.

4. Nauczyciel szkoły przełomu wieków w kontekście rozważań pedagogicznych E. Key. W: Nowe stulecie dziecku. Red. D. Waloszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2001.ISBN – 83-86335-80-7

5. Współpraca nauczycieli i rodziców jako jeden z warunków pomyślnej integracji dzieci niepełnosprawnych w edukacji wczesnoszkolnej. W: Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu. Red. I. Nowosad. Cz. 1. UZ, Zielona Góra 2001. ISBN – 83-7268-058-2

6. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (1945-2000). W: Nauczyciel - opiekun - wychowawca (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania). Red. R. Stankiewicz, Wydawnictwo "Eruditus", Poznań 2002. ISBN – 83-86142-43-X

7. Fundacja Bezpieczne Miasto jako jeden z komponentów działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego w Zielonej Górze. W: Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku. Red. A. Żukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

8. Oczekiwania wobec nauczycieli nauczania początkowego w różnych okresach dziejów. W: Kompetencje nauczyciela: stan, potrzeby i kierunki zmian. Red. E. Kozioł. E. Kobyłecka. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002. ISBN – 83-893321-16-5

9. Znaczenie imprez klasowych i szkolnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W: Nauczyciele i rodzice: inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. 2. Red. I. Nowosad, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2002.

10. Rola rodziny w wychowaniu w ujęciu E. Key. W: Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze (szkice historyczno-pedagogiczne). Red. A. Siedlaczek – Szwed, I. Wagner, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2002. ISBN 83-7098-667-6

11. Twórczy uczniowie w edukacji wczesnoszkolnej - mity a rzeczywistość szkolna. W: Twórczość dzieci we wczesnej edukacji. Red. M. Magda-Adamowicz. Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2005. ISBN 83-60357-05-6

12. Świadomość nauczyciela – wychowawcy kształcenia zintegrowanego a podejmowane przez niego działania wychowawcze. W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim. Red. R. Fudali, M. Kowalski. Oficyna wydawnicza „Impuls” Kraków 2006.

13. Język migowy na szlaku. W: Turystyka osób niepełnosprawnych. Red. P. Kuleczka, Zielona Góra 2008.

Publikacje złożone do druku:

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jego kształcenie w różnych okresach dziejów wychowania. W: Twórczy pedagogicznie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Red. M. Magda-Adamowicz.

Kształcenie do twórczości pedagogicznej nauczycieli klas początkowych. W: Twórczy pedagogicznie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Red. M. Magda-Adamowicz.

Wpływ działań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kreowanie postawy samorządności u dzieci. Red. P. Kuleczka.

Historyczny kontekst współczesnej koncepcji kształcenia zintegrowanego. W: Historyczne uwarunkowania wybranych obszarów edukacji. Red. R. Fudali.

Elementarze dla dorosłych w II Rzeczypospolitej. „Przegląd Historyczno – Oświatowy”.

Elementarze dla dzieci polskich mieszkających za granicą. „Przegląd Historyczno – Oświatowy”.

Historyczne uwarunkowania oświaty obowiązkowej.

„Gdyby sześciolatki poszły do szkoły już dziś…” czyli zielonogórskie szkoły na rok przed planowana reformą.

Publikacje w przygotowaniu:

„Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej”.

„Historia edukacji elementarnej wraz z tekstami źródłowymi” cz. I”.

Wstęp

 

Uwarunkowania edukacji elementarnej w II Rzeczypospolitej

Sytuacja polityczna i gospodarcza kraju

Problemy ludnościowe

Struktura społeczno-zawodowa ludności, zaniedbania edukacyjne, model rodziny

Społeczeństwo wielonarodowe, wielokulturowe i wieloreligijne

Problemy w szkolnictwie powszechnym

Stan edukacji początkowej w dwudziestoleciu międzywojennym

Uczniowie i inni uczestnicy edukacji początkowej

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Formy organizacyjne nauczania początkowego

Cele i zadania edukacji początkowej

Treści kształcenia początkowego

Metodyka pracy i środki dydaktyczne w nauczaniu początkowym

Funkcjonowanie elementarzy odziedziczonych po zaborcach w szkolnictwie międzywojennym

Polityka Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dotycząca doboru podręczników szkolnych

Elementarze ujęte w spisie podręczników szkolnych

Elementarze nieujęte w spisie podręczników zatwierdzonych do użytku szkolnego

 

Samouczek

 

Zakończenie

 

Aneksy

 

Wykaz ilustracji

 

Wykaz źródeł i opracowań

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło