Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości

Podtytuł: 978-83-7308-982-2
ISBN:
28,00 zł
Książka wplata się w widoczną coraz wyraźniej w ostatnich latach tendencję do integracji osiągnięć różnych nauk o człowieku. Dostrzega przy tym „pograniczność” edukacji. Ukazuje płodność kategorii „tożsamość” w pedagogice. Podejmuje problemy współczesnej młodzieży i edukacji. Ich znajomość stanowi warunek ograniczania i przezwyciężania zjawisk społecznie niekorzystnych, nieakceptowanych, które edukacja ma i może ograniczyć...
Ilość

      Książka wplata się w widoczną coraz wyraźniej w ostatnich latach tendencję do integracji osiągnięć różnych nauk o człowieku. Dostrzega przy tym „pograniczność” edukacji. Ukazuje płodność kategorii „tożsamość” w pedagogice. Podejmuje problemy współczesnej młodzieży i edukacji. Ich znajomość stanowi warunek ograniczania i przezwyciężania zjawisk społecznie niekorzystnych, nieakceptowanych, które edukacja ma i może ograniczyć. Z tych też powodów w pracy znalazły się prezentacje wyników badań, które stanowić mogą podstawę do namysłu i działań edukacyjnych. Sposób ujęcia pewnych zjawisk, faktów czy zachowań najbliższy jest pedagogice międzykulturowej, ale również psychologii, socjologii, studiom kulturowym.
      Publikacja jest zbiorem szkiców poświęconych przede wszystkim sprawom kształtowania się i odkrywania tożsamości w społecznościach wielokulturowych. Rozważania, w formie wielowarstwowych tekstów, składają się z fragmentów służących przybliżeniu pojęć (tożsamość, transmisja dziedzictwa kulturowego, orientacje na wartości, identyfikacja), prezentacji wybranych teorii (z zakresu psychologii, socjologii, nauk o kulturze), empirycznej egzemplifikacji zjawisk i procesów społecznych.
      Praca może zainteresować głównie pedagogów, nauczycieli praktyków, ale także psychologów, socjologów, badaczy kultury, geografów oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki oświatowej i społecznej.
 

978-83-7308-982-2
100 Przedmioty

Szczurek-Boruta Alina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytutu Nauk o Edukacji, Katedry Pedagogiki Ogólnej.

Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi: studia nad problemami pogranicza polsko-czeskiego, w tym sieć instytucji oświatowych, problematykę interakcji między nauczycielem i uczniem, edukację szkolną realizowaną w społecznościach wielokulturowych, zadania rozwojowe młodzieży oraz edukacyjne wyznaczniki ich wypełniania, jak również pedagogikę międzykulturową.


 

 

Spis treści

 

Przedmowa - T. Lewowicki

Wprowadzenie

 

Część I

Wokół problematyki tożsamości - kilka uwag, problemów i pytań

1. Relacje Ja - My - Inni, czyli o edukacji międzykulturowej

2. Kultura- społeczeństwo - jednostka

    Kultura - społeczeństwo - edukacja i rozwój jednostki

    Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji szkolnej – indywidualizm versus wspólnotowość

    Konkluzje

3. Edukacja i kultura - psychokulturowe podejście do edukacji

4. Orientacja na wartości u młodzieży

    Zarys problematyki badawczej

    Górny Śląsk jako wielokulturowe środowisko pogranicza

    Orientacja na wartości - na tle wyników badań własnych

    Konkluzje

5. Więzi społeczne i ich znaczenie dla edukacji między kulturowej

    Więź społeczna a kapitał podmiotowości

     Zarys problematyki badawczej

     Konkluzje

 

Część II

Kategoria tożsamości w badaniach pedagogicznych

1. Procesy identyfikacyjne i kształtowanie się tożsamości jednostki

    Tożsamość i identyfikacja

    Procesy identyfikacyjne i kształtowanie się tożsamości jednostki na tle

    wyników badań własnych

    Konkluzje

2. Tożsamość w perspektywie potrzeb

    Młodzież i jej potrzeby

    Edukacja szkolna a potrzeby młodzieży

    3. Ojczyzna, naród i patriotyzm - wybory kulturowe młodzieży i edukacja międzykulturowa

    Konkluzje

4. Partnerzy międzypokoleniowej transmisji dziedzictwa kulturowego

    Zarys problematyki badawczej

    Młodzież jako partner międzypokoleniowej transmisji dziedzictwa kulturowego w rodzinie

    Udział rodziny w procesie transmisji i transformacji dziedzictwa kulturowego na przykładzie   rodziny śląskiej    

     Udział szkoły w procesie transmisji tradycji

     Konkluzje

5. Tożsamość kulturowa młodzieży i edukacja międzykulturowa

    Tożsamość kulturowa młodzieży

    Poczucie tożsamości kulturowej młodzieży na tle wyników badań

    Konkluzje

    6. Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej

    Czynniki kształtujące świadomość i poczucie tożsamości narodowej młodzieży na tle badań własnych

    Edukacja obywatelska i kształtowanie się tożsamości narodowej młodzieży

   

    Konkluzje

    Uwagi końcowe

    Bibliografia

    Wykaz publikacji w serii "Edukacja Międzykulturowa"

    Abstract

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło