Wychowanie jako spotkanie

Podtytuł: 978-83-7308-960-0
ISBN:
24,80 zł
Celem książki jest ukazanie tischnerowkiej filozofii człowieka jako cennego źródła inspiracji pedagogicznych, próba ujęcia jego koncepcji człowieka jako paidei, która stać się może filozoficznym fundamentem nowoczesnej teorii wychowania...
Ilość

      Celem książki jest ukazanie tischnerowkiej filozofii człowieka jako cennego źródła inspiracji pedagogicznych, próba ujęcia jego koncepcji człowieka jako paidei, która stać się może filozoficznym fundamentem nowoczesnej teorii wychowania. Wyartykułowanie filozofii wychowania inspirowanej tischnerowską filozofią człowieka wydaje się być szczególnie ważne wobec obserwowanego obecnie procesu rozmijania się teorii pedagogicznych z praktyką wychowania.
Szczególnie inspirująca dla teoretyków i praktyków wychowania może być Tischnera koncepcja człowieka agatologicznego, czyli człowieka stającego się, tworzącego samego siebie, odpowiadającego na spotkane dobro. W ten sposób ujętą Tischnerowską filozofię człowieka autor książki ukazuje jako podstawę oryginalnej paidei oraz ufundowanej na niej pedagogii agatologicznej.
Pierwsza część książki poświęcona jest wskazaniu na związki i zależności pomiędzy filozofią i pedagogiką przez odwołanie się do kategorii paidei. Paideia wiąże refleksję nad istotą człowieczeństwa i powinnościami człowieka z praktyką wychowania, polegającą na pobudzaniu człowieka do życia moralnego. Dlatego stanowić może bogate źródło inspiracji dla współczesnej filozoficznej refleksji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami wychowania.
Drugi i trzeci rozdział stanowi rekonstrukcję Tischnerowskiej filozofii człowieka, zwłaszcza tych wątków w twórczości krakowskiego filozofa, które wydają się być znaczące dla ujęć pedagogicznych.
Ostatni, IV rozdział, jest próbą skonstruowania modelu paidei opartego na Tischnera koncepcji człowieka. Model pedagogii agatologicznej, jak wynika z rekonstruowanej koncepcji człowieka agatologicznego, zorganizowany jest wokół podstawowych założeń pedagogii agatologicznej: ujęcia dobra jako celu wychowania, wolności jako warunku wychowania, podkreślenie roli wychowawcy w procesie wychowania oraz ukazanie struktury relacji międzyosobowych w tym procesie.

978-83-7308-960-0
100 Przedmioty

Walczak Paweł

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Zakładzie Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Zainteresowania filozoficzne: 

  • etyka, filozofia człowieka, filozofia Boga i religii, filozofia wychowania;
  • filozofia dialogu, fenomenologiczna aksjologia, wielcy mistycy chrześcijańscy;
  • problematyka nauczania filozofii, dydaktyka filozofii (od 1999 roku uczy filozofii w szkołach średnich), propaguje ideę uczenia filozofii w szkole.

 

W czasie wolnym interesuje się teatrem i działa jako animator kultury.

 

Publikacje:

Paideia – jako miejsce spotkania filozofii i pedagogiki [w:] Filozofia w Szkole: filozofia i nauki szczegółowe, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Wydaw. Phaenomena, Warszawa – Kielce 2001.

Koncepcja programowa nauczania filozofii w liceum profilowanym [w:] Filozofia w szkole. Materiały z konferencji naukowej, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Warszawa – Kielce 2002.

Integrująca funkcja filozofii w dydaktyce szkolnej [w:] Filozofia w szkole. Materiały z konferencji naukowej, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Warszawa – Kielce 2002.

Filozofia a wychowawcze i kształcące zadania szkoły, „Edukacja filozoficzna” 2002, vol. 34.

Pytanie o wychowanie w perspektywie filozofii dramatu Józefa Tischnera [w:] Edukacja a wizje świata, red. nauk. Józef Kwapiszewski, Słupsk 2002.

Wartości a wychowanie – etyczny wymiar edukacji [w:] Zrozumieć świat i człowieka. Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin Prof. Bronisława Burlikowskiego, red. W. Słomski, Kielce 2002.

Etyczne aspekty przemian systemu edukacji w XXI wieku [w:] Veritas una sed doctrina multiplex. Księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin Prof. Dr hab. Józefa Jaronia, red. Wojciech Słomski, Mariusz Ciszek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.

Józef Tischner jako fenomenolog [w:] Propositiones: prace zebrane, pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.

Rola kategorii nadziei w filozofii człowieka Józefa Tischnera [w:] Filozofia bliższa życiu: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu, red. nauk. Paweł Czarnecki, Wyższa Szkola Zarządzania i Finansów, Warszawa 2005.

Wychowanie jako praca nad nadzieją – Józefa Tischnera myślenie o wychowaniu [w:] Filozofia wychowania a społeczeństwo informacyjne, pod red. Józefa Kwapiszewskiego i Miły Kwapiszewskiej, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2005.

Wstęp

 

Rozdział I

 

Filozofia a pedagogika – związki i zależności

1. Pojęcie paidei

1.1. Klasyczne źródła paidei

1.2. Paideia jako miejsce spotkania filozofii i pedagogiki

2. Antropologia fi lozofi czna a pedagogika

2.1. Filozofia człowieka a problem wychowania

2.2. Koncepcje człowieka a modele wychowania

2.3. Antropologiczne podstawy współczesnej edukacji

3. Etyka a pedagogika

3.1. Wychowawczy charakter etyki normatywnej

3.2. Aksjologia a pedagogika

3.2.1. Wartości w celach i ideałach wychowania

3.2.2. Wartości w treściach i metodach wychowania

4. Perspektywy współczesnej filozofii edukacji

 

Rozdział II

 

Źródła i inspiracje filozofii Józefa Tischnera

1. Rola fenomenologii w filozofii Józefa Tischnera

1.1. Edmund Husserl

1.2. Roman Ingarden

1.3. Martin Heidegger

2. Spotkanie z filozofią dialogu

2.1. Dialogiczny paradygmat w filozofii XX wieku

2.2. Spotkanie z myślą Emmanuela Levinasa

3. Od fenomenologii do hermeneutyki

3.1. Hermeneutyczny postulat rozumienia

3.2. Paul Ricoeur

4. Biblia w filozofii Józefa Tischnera

4.1. Biblia jako źródło prawdy o człowieku

4.2. Biblia jako źródło myślenia z głębi metafory

 

Rozdział III

 

Józefa Tischnera koncepcja człowieka agatologicznego

1. Człowiek wobec wartości – koncepcja Ja aksjologicznego

1.1. Źródłowe doświadczenie Ja

1.2. Solidaryzacja

1.3. Ja aksjologiczne

1.3.1. Prywatywność

1.3.2. Irrealność

1.3.3. Radykalna indywidualność

1.3.4. Pozytywność

2. Koncepcja osoby – personalistyczny fundament filozofii Józefa Tischnera

2.1. Osoba jako w y r a z

2.2. Sobość

2.3. Wolność

2.3.1. Aksjologiczny wymiar wolności

2.3.2. Agatologiczny wymiar wolności

2.3.3. Wolność jako wyzwalanie

3. Józefa Tischnera apologia nadziei

3.1. Aksjologiczny horyzont nadziei

3.1.1. Pluralizm nadziei

3.1.2. Wiązanie nadziei

3.2. Dialogiczny horyzont nadziei

3.2.1. Spotkanie

3.2.2. Powiernictwo nadziei

3.3. Soteriologiczny horyzont nadziei

3.3.1. Bieda i ocalenie

3.3.2. Rozpacz

3.3.3. Czas i przestrzeń nadziei

3.3.4. Łaska

 

Rozdział IV

 

Pedagogia agatologiczna jako model współczesnej paidei

1. Pedagogia agatologiczna: próba ujęcia

1.1. Źródła pedagogii agatologicznej

1.2. Perspektywy pedagogii agatologicznej

1.2.1. Perspektywa agatologiczna

1.2.2. Perspektywa humanistyczna

1.2.3. Perspektywa personalistyczna

2. Założenia pedagogii agatologicznej

2.1. Cele wychowania

2.2. Wolność jako warunek wychowania

2.3. Wychowanek – człowiek agatologiczny jako podmiot wychowania

2.4. Rola wychowawcy

2.5. Relacja dialogiczna w wychowaniu

2.5.1. Wychowanie jako spotkanie osób

2.5.2. Wychowanie jako praca nad nadzieją

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Indeks osób

 

Indeks pojęć

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło