Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna

Podtytuł: 978-83-7308-893-1
ISBN:
39,80 zł
Dzisiejszy świat stworzył wiele dylematów, z którymi musi się zmierzyć współczesna myśl psychologiczna, jeżeli chce mieć rzeczywisty wpływ na kreowanie dobrej jakości życia człowieka.
Refleksja nad współczesnością skłania do przekonania, że człowiek chyba nie w pełni panuje nad wytworami cywilizacji, którą tak mozolnie tworzył, a wręcz przeciwnie - staje jej niewolnikiem, alienując się coraz bardziej od swojej natury
Ilość

    Dzisiejszy świat stworzył wiele dylematów, z którymi musi się zmierzyć współczesna myśl psychologiczna, jeżeli chce mieć rzeczywisty wpływ na kreowanie dobrej jakości życia człowieka.
    Refleksja nad współczesnością skłania do przekonania, że człowiek chyba nie w pełni panuje nad wytworami cywilizacji, którą tak mozolnie tworzył, a wręcz przeciwnie - staje jej niewolnikiem, alienując się coraz bardziej od swojej natury. Przecież refleksyjność, wolna wola, duchowość - są to atrybuty dane naturze ludzkiej do wykorzystania, a współczesny człowiek irracjonalnie, paradoksalnie alienuje się od wartości stanowiących istotę jego Ja.
    Człowiek współczesny nie może żyć w bezrefleksyjnym letargu dotyczącym sensu jego życia. Żyjemy w czasach, kiedy staje się on głównym kreatorem dalszego ewolucyjnego rozwoju swojego gatunku. Potrzebna jest powszechna świadomość, że dalsze losy człowieka zależą od niego samego. Natura wyposażyła go w takie zasoby, którymi nie dysponuje żaden inny gatunek: samoświadomość, refleksyjność, intencjonalność, inteligencję, co przy obecnym poziomie rozwoju cywilizacji pozwala na wysunięcie hipotezy, że dalszy bieg ewolucji gatunku ludzkiego będzie kreowany przez niego samego.
    W niniejszej publikacji zamieszczono opracowania ukazujące różnorodne problemy podejmowane przez naukowców z wielu polskich ośrodków akademickich. Obejmuje ona prace o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym, dotyczące (bezpośrednio bądź pośrednio) dylematów i wyzwań związanych z życiem współczesnego człowieka. Książka jest drugim tomem jubileuszowej księgi Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

978-83-7308-893-1
100 Przedmioty

Plopa Mieczysław

Profesor zwyczajny, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, dziekan Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii rozwoju człowieka, psychologii stresu, psychologii sportu.

Wprowadzenie

Introduction

Część I

Psychologia osobowości – wybrane zagadnienia

Part I

Psychology of Personality – Choice Problems

Jerzy Trzebiński

Dwie nadzieje

Two Hopes

Jerzy Trzebiński

Narracje i zachowania interpersonalne

Narration and Interpersonal Behavior

Michał Jaśkiewicz

Dążenie do utrzymania stabilnej reprezentacji świata wobec zagrożeń granic Ja

Motivation for Maintaining Stable Representations of the World

as a Result of Self Boundaries Threaten

Wacław Bąk, Piotr Oleś

Koncepcja trzech planów organizacji systemu Ja

Three Perspectives of the Structure of the Self System

Magdalena Błażek

Zróżnicowanie w poziomie dekonstrukcji Ja osób o różnej

klarowności samowiedzy w sytuacji wykluczenia społecznego

Self-clarity and Deconstruction of the Self in Reaction to the Social Exclusion

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Mechanizmy kontroli i zaangażowania w działanie a adaptacja do nowej sytuacji

Mechanism of Control and Involvement in Activity

in the Process of Adaptation in a New Situation

Katarzyna Skrzypińska

Osobowość a wiara w sprawiedliwy świat i człowieka w kontekście jakości życia

Personality and the Belief in Just World and a Man

– the Context of Quality of Life

Celina Timoszyk-Tomczak

Właściwości celów w kontekście preferencji strategii

konstruowania własnej przyszłości

Characteristic of Goals in the Context of the Preference

of Strategy Contraction Own Future

 

Część II

Z problematyki współczesnej psychologii społecznej

Part II

From Problems of Contemporary Social Psychology

Krystyna Skarżyńska

Przekonania o świecie społecznym a zadowolenie z życia i legitymizacja systemu politycznego

Social Beliefs and Quality of Life and Social Legitimacy of Social System

Andrzej Szmajke

Kulturowe uwarunkowania agresji: Polska jako enklawa „kultury honoru”

Culture and Aggression: Poland as an Enclave of „Culture of Honor”

Urszula Jakubowska

Zmiana uprzedzeń wobec Żydów: procedury inspirowane

koncepcją symbolizmu politycznego

Changes in Prejudice Against Jews: Procedures Inspired by Political Symbolism

Hanna Brycz

Wpływ motywu autowaloryzacji na autoatrybucję porażek i sukcesów

oraz tendencyjność i trafność tego procesu

Th e Imact of Self-enhancement on Success’ and Failures’ Self-attribution

and the Accuracy vs. Level of Biases in the Process in Question

Wiesław Baryła

Konsekwencje przypisywania pozytywnych cech moralnych i sprawnościowych

Consequences of Ascription of Positive Moral and Competence Relevant Traits

Eufrozyna Gruszecka

Otrzymanie pomocy a wdzięczność i stosunek do ludzi

Receiving Help, Gratitude and Attitudes Towards People

Krystyna Adamska

Kiedy czytamy w myślach, a kiedy zadajemy pytania?

Rozważania o otwartości komunikacyjnej

When We Read in Mind and when We Ask Questions?

Deliberation on Communication Openness

Monika Wróblewska

Cechy przystosowania emocjonalnego i społecznego osób

o zróżnicowanym poziomie postaw twórczych

Social and Emotional Adjustment of Persons Representing

Different Level of Creative Attitudes

Monika Wróbel

Charakterystyka i psychologiczne wyznaczniki zarażenia nastrojem – przegląd badań

Psychological Characteristics of Mood Contagion – Review of Research

 

Część III

Kultura a płeć. Wybrane zagadnienia

Part III

Culture and Gender. Choice Problems

Aneta Chybicka

Kultura czy trening społeczny? W poszukiwaniu pochodzenia

wzorców świadomości emocjonalnej

Culture or Social Learning? In Search of the Patterns

of Emotional Consciousness

Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska

Tożsamość społeczna i osobista a postrzeganie stereotypowych ról

rodzajowych – efekt polaryzacji społecznej w badaniach międzykulturowych

Social and Personal Identity and the Perception of Gender Roles

– Social Polarization in Intercultural Research

Agnieszka Lipińska-Grobelny

Dyrektywność a typy płci psychologicznej

Delegation and Types of Psychological Gender

Maria Kaźmierczak, Natasza Kosakowska

Jakość życia Polek oraz ich oczekiwania wobec mężczyzn,

czyli Mars i Wenus w opozycji

The Quality of Polish Women’s Life and Their Expectations Towards Men:

Mars and Venus in Opposition

Marta Brylowska, Ewa Grabowska, Joanna Kot, Aleksandra Musielak

Zmiany stereotypu męskości i kobiecości w zależności od płci i wieku

oraz stopień ich dziedziczenia w obrębie linii rodzinnej

Changes of Men and Women Stereotype in Relation to Sex,

Age, and the Inhereditary

 

Część IV

Z problematyki psychologii organizacji i zarządzania

Part IV

From Problems of Psychology Organization and Management

Adam Biela

Wymiary przywództwa w organizacji według koncepcji ergonomii

Wojciecha Jastrzębowskiego

Dimensions of Leadership in Work Organization According

to W. Jastrzębowski Concept

Anna Maria Zawadzka

Orientacja materialistyczna, teoria opanowywania trwogi

i preferencje nabywcze konsumentów

Materialistic Orientation, Terror Management Theory

and Consumer Preferences

Mariola Wolan-Nowakowska

Osobowościowe uwarunkowania postawy wobec zmian

w miejscu pracy (badania empiryczne przedsiębiorców i pracowników firm)

Selected Personality Traits and the Employees’ Attitudes Towards

Changes in Place of Employment

Aleksandra Nowakowska

Style kierowania oraz poziom wybranych kompetencji menedżerskich

wśród kadry zarządzającej firm sektora prywatnego i państwowego

The Styles of Control and the Level of Selected Manager Competences

Among the Management Personnel in the Firms of Private and State Sector

Hanna Bednarek

Rola wizualno-akustycznego, wizualnego i akustycznego

kanału komunikacji w budowaniu wizerunku menedżera

The Role of the Visual-Acoustic, Visual and Acoustic

Channels of Communication while Creating a Manager’s Image

Beata Pawlik-Popielarska, Dorota Godlewska-Werner

Spostrzeganie kultury w organizacjach ukierunkowanych

na obsługę klienta lub świadczenie pomocy klientowi

The Perception of Culture in the Organizations Oriented on Service and Help

Beata Pawlik-Popielarska, Dorota Godlewska-Werner

Spostrzeganie stylu przywództwa w organizacjach ukierunkowanych

na obsługę klienta lub świadczenie pomocy klientowi

The Perception of the Leadership in the Organizations Oriented

on Service and Help

Małgorzata Bratos

Podmiotowe modyfikatory poczucia obciążenia pracą na przykładzie zawodu dziennikarza

Subjective Factors of Work Load With Regard to Profession of Journalist

 

Część V

Z problematyki psychologii sportu

Part V

From Problems of Sport Psychology

Tadeusz Rychta

Polska psychologia sportu. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

Polish Sport Psychology. Past, Present and Future

Ryszard Makarowski, Piotr Makarowski

Metody statystyczne w planowaniu badań empirycznych w psychologii sportu

Use of Statistical Methods in Sport Psychology from Experiment Planning

Tadeusz Huciński

System podejmowania skutecznych decyzji w aspekcie ryzyka sportowego

oraz indywidualnej i grupowej odpowiedzialności sportowej

The System of Making Decisions in Term of Sport Risk

of Individual and Team Responsibilities

Małgorzata Lipowska, Mariusz Lipowski

Osobowościowe wyznaczniki spostrzegania atrakcyjności fizycznej

Personality Variables in Perceiving Physical Attractiveness

Maria Aleksandrovich

Cechy osobowości członków grupy baletowej

Personality Traits of the Members of the Ballet Groups

Dagmara Budnik

Osobowość karateki w perspektywie czasowej

Personality of Karate During the Time

Milena Lachowicz, Ryszard Makarowski

Poczucie umiejscowienia kontroli oraz cechy osobowości gimnastyków na

najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego

Locus of Control and Personality Traits of Gymnastics

at the Highest Level of Sport Excellence

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło