Zmęczenie a zdrowie i choroba

Podtytuł: 978-83-7587-191-3
ISBN:
34,80 zł
Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką zdrowia, jego profilaktyką i promocją, a szczególnie do studentów tych kierunków, których zadaniem jest wyposażenie absolwentów w podstawy wiedzy przygotowujące do dalszego kształcenia w działaniach niosących pomoc w zachowaniu lub przywracaniu optymalnych zasobów zdrowia
Ilość

W niniejszej książce autorka skoncentrowała się na psychologicznych aspektach przewlekłego zmęczenia, wskazując na jego zależność od czynników biologicznych i społecznych, w nawiązaniu do holistycznego paradygmatu zdrowia. Obok prezentacji wyników licznych badań światowych i własnych była to próba ukazania rożnie uwarunkowanej patogennej obecności przewlekłego zmęczenia. Przewlekłe zmęczenie ujęte jest więc szeroko: jako obecne u osób jeszcze zdrowych, także jako jeden z symptomów towarzyszących chorym przewlekle i wreszcie jako zaburzenie totalnie obezwładniające człowieka, zwane syndromem chronicznego zmęczenia.

 

W rozdziale pierwszym, wprowadzając problematykę zdrowia i choroby, ich definiowania i wyjaśniania wzajemnych relacji,  została zwrócona uwaga na najważniejsze obszary zagrożeń zdrowotnych. Ze względu na główne w niniejszym opracowaniu zagadnienie zmęczenia treści dotyczące zależności pomiędzy zdrowiem a chorobą zostały tu jedynie zasygnalizowane.

 

Psychofizjologicznych aspektów zmęczenia dotyczy rozdział drugi, w którym autorka przedstawia również próby wyjaśnienia zagadkowego zjawiska percepcji zmęczenia. Ten problem, dzięki stale unowocześnianym metodom pomiaru, zbliża się coraz bardziej do granic umożliwiających jego obiektywne poznanie.

W rozdziale trzecim opisane zostały uwarunkowania przewlekłego zmęczenia, sytuując je jako element zagrożenia zdrowia wśród zdrowej społeczności. W opisie, wyjaśnianiu, interpretacji i prognozie przewlekle obecnego zmęczenia autorzy literatury przedmiotu odwołują się do modeli czy koncepcji teoretycznych, w tym dobrze znanych, jak na przykład koncepcji stresu i adaptacji

 

Przewlekłe zmęczenie jako symptom obecny w zagrażających życiu najczęstszych chorobach cywilizacyjnych, do których należą choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe i urazy mózgu, zilustrowałam w rozdziale czwartym.

 

W ostatnim, piątym, rozdziale scharakteryzowano przewlekłe zmęczenie jako wciąż intrygującą i zagadkową chorobę, znaną jako syndrom przewlekłego zmęczenia. Choroba ta występuje coraz częściej wśród dzieci i adolescentów i podobnie jak wśród dorosłych przypisuje się jej wieloczynnikową etiologię. Rozdział ten kończą propozycje terapii, uznane przez specjalistów za sprawdzone i godne uwagi.

         Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką zdrowia, jego profilaktyką i promocją, a szczególnie do studentów tych kierunków, których zadaniem jest wyposażenie absolwentów w podstawy wiedzy przygotowujące do dalszego kształcenia w działaniach niosących pomoc w zachowaniu lub przywracaniu optymalnych zasobów zdrowia.

978-83-7587-191-3
100 Przedmioty

Chojnacka-Szawłowska Gabriela

prof. zw. dr  hab. nauk  humanistycznych, w zakresie psychologii, jest  również doktorem  nauk  przyrodniczych i specjalistą psychologii klinicznej. Absolwentka KUL.  Wieloletni  nauczyciel akademicki, w  Akademii  Medycznej w Gdańsku i Uniwersytecie Gdańskim, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, między innymi  International Psycho-Oncology Society , European Society for Psychosocial Oncology  The New York Academy of Sciences.  Uczestnik  międzynarodowych  programów naukowo – badawczych dotyczących  jakości życia chorych na  nowotwory złośliwe w ramach The  European Organization for Research and Treatment  of Cancer Study Group on Quality of Life ,    polsko- brytyjskiego programu prewencji wtórnej  choroby niedokrwiennej serca- Vita Longa,  (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Bristol -Myers Squibb).  Aktualnie  jest zatrudniona  na Wydziale Psychologii, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.  Opublikowała 8 książek i około 100 prac  naukowych. Wyniki badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania  naukowo- badawcze dotyczą  problematyki  psychologicznych następstw chorób przewlekłych  u dzieci i osób dorosłych, poszukiwania  psychologicznych uwarunkowań jakości życia osób  przewlekle chorych.  W ostatnich latach wiele badań  dotyczy psychologicznych aspektów zagrożeń zdrowia związanych ze  stylem  życia.

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Niektóre biologiczne, psychologiczne i społeczne czynniki

ryzyka chorób przewlekłych

 

1.1. Jedność psychiki i ciała

1.2. Zdrowie w rożnych ujęciach teoretycznych

1.3. Bio-psycho-społeczne czynniki ryzyka chorób przewlekłych

1.3.1. Związek stresu z ryzykiem chorób

1.3.1.1. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty stresu

1.3.1.2. Rola stresu w genezie chorób

1.3.1.3. Dystres wśród czynników zagrażających zdrowiu

1.3.2. Negatywne emocje a zagrożenie zdrowia

1.3.3. Osobowość i jej związek z ryzykiem chorób

1.3.4. Związek stylu życia ze stanem zdrowia

1.3.4.1. Dieta w rożnych okresach rozwoju a ryzyko chorób

1.3.4.2. Skutki zdrowotne uzależnienia od tytoniu

1.3.4.3. Uzależnienie od alkoholu jako element ryzyka chorób

1.3.4.4. Kofeina a zdrowie

1.3.5. Środowiskowe czynniki ryzyka chorób przewlekłych

1.3.5.1. Chemiczne i fizyczne zagrożenia zdrowia

1.3.5.2. Społeczne czynniki ryzyka chorób

 

Rozdział 2

Psychologiczne aspekty zmęczenia

 

2.1. Elementy psychofizjologii zmęczenia

2.2. Zmęczenie psychiczne

2.3. Problem percepcji zmęczenia

2.4. Pomiar zmęczenia

2.5. Przezwyciężanie psychicznego zmęczenia

 

Rozdział 3

Przewlekłe zmęczenie i jego bio-psycho-społeczne

Uwarunkowania

 

3.1. Przewlekłe zmęczenie – charakterystyka zjawiska

3.2. Poszukiwanie uwarunkowań przewlekłego zmęczenia

3.3. Przewlekłe zmęczenie w koncepcjach teoretycznych

3.3.1. Przewlekłe zmęczenie jako wskaźnik statusu funkcjonalnego

3.3.2. Przewlekłe zmęczenie a reakcja stresowa

3.3.3. Przewlekłe zmęczenie a radzenie sobie ze stresem

3.4. Przewlekłe zmęczenie a wyczerpanie emocjonalne i wypalenie zawodowe

3.5. Płeć i wiek a przewlekłe zmęczenie

3.6. Zaburzenia snu a przewlekłe zmęczenie

3.7. Przewlekłe zmęczenie a praca zawodowa

3.7.1. Praca w warunkach deprywacji snu a przewlekłe zmęczenie

3.7.2. Uwarunkowania osobiste i społeczne a przewlekłe zmęczenie pracowników

3.7.3. Przewlekłe zmęczenie i zaburzenia snu a błędy w pracy

 

Rozdział 4

Przewlekłe zmęczenie osób przewlekle chorych

 

4.1. Przewlekłe zmęczenie jako symptom przewlekłych chorób

4.2. Przewlekły ból a poczucie przewlekłego zmęczenia

4.3. Przewlekłe zmęczenie a stres traumatyczny

4.4. Zmęczenie chorych na stwardnienie rozsiane

4.4.1. Kliniczne aspekty stwardnienia rozsianego

4.4.2. Uwarunkowania przewlekłego zmęczenia chorych na stwardnienie rozsiane

4.4.3. Depresja i jej związki ze zmęczeniem w stwardnieniu rozsianym

4.4.4. Stres a przewlekłe zmęczenie chorych na stwardnienie rozsiane

4.5. Zmęczenie chorych onkologicznie

4.5.1. Kliniczne aspekty nowotworów złośliwych

4.5.2. Uwarunkowania przewlekłego zmęczenia w chorobie nowotworowej

4.5.3. Depresja i jej związki z przewlekłym zmęczeniem chorych onkologicznie

4.6. Zmęczenie w chorobach układu krążenia

4.6.1. Kliniczne aspekty chorób układu krążenia

4.6.2. Uwarunkowania przewlekłego zmęczenia w chorobach układu krążenia

4.6.3. Zaburzenia depresyjne, poczucie wyczerpania a choroba niedokrwienna serca

4.7. Zmęczenie a udar mózgu

4.7.1. Kliniczne aspekty udaru mózgu

4.7.2. Uwarunkowania przewlekłego zmęczenia chorych po udarze mózgu

4.8. Zmęczenie po traumatycznych uszkodzeniach mózgu

4.8.1. Kliniczne aspekty urazu mózgu

4.8.2. Uwarunkowania przewlekłego zmęczenia osób po urazach mózgowych

 

Rozdział 5

Syndrom przewlekłego zmęczenia

 

5.1. Rozwój poglądów na etiopatogenezę syndromu przewlekłego zmęczenia

5.2. Epidemiologia syndromu przewlekłego zmęczenia

5.3. Obraz kliniczny syndromu przewlekłego zmęczenia

5.4. Trudności w rozpoznaniu syndromu przewlekłego zmęczenia

5.5. Modele wyjaśniające zaburzenia w syndromie przewlekłego zmęczenia

5.6. Zaburzenia poznawcze i emocjonalne w syndromie przewlekłego zmęczenia

5.7. Neuropsychologiczne aspekty syndromu przewlekłego zmęczenia

5.8. Zaburzenia neuropsychologiczne i immunologiczne w syndromie przewlekłego zmęczenia

5.9. Syndrom przewlekłego zmęczenia u dzieci i adolescentow

5.9.1. Terapia osób cierpiących na syndrom przewlekłego zmęczenia

5.9.1.1. Propozycje terapii osób dorosłych

5.9.1.2. Propozycje terapii dzieci i adolescentow

 

Piśmiennictwo

ZMĘCZENIE A ZDROWIE I CHOROBA

Książka porusza bardzo ważny i aktualny, choć zaniedbany badawczo problem dotyczący przewlekłego zmęczenia i pokazuje go głównie z perspektywy psychologiczno-społecznej, nie pomijając jednak prezentacji aspektów medycznych. Warte podkreślenia jest to, że poza przeglądem literatury światowej (bardzo obszernym) publikacja zawiera wiele badań związanych z psychologicznymi aspektami zmęczenia, przeprowadzonych przez autorkę. Uzyskane wyniki należą do bardzo wartościowych i wnoszą wiele cennych informacji. Mają nie tylko znaczenie teoretyczne, lecz mogą również znaleźć zastosowanie w praktyce psychologicznej, czyli we właściwie ukierunkowanej psychoterapii tej grupy chorych.

 

(z recenzji dr hab. med. Leszka Bidzana)

 

Autorka przedstawia w sposób nowatorski nie tylko takie zagadnienia, jak bio-psycho-społeczne uwarunkowania ryzyka chorób przewlekłych, psychologiczny obraz zmęczenia, lecz kreśli także szeroki, poparty badaniami światowymi, wizerunek zmęczenia przewlekłego, jego uwarunkowań i związku z chorobami przewlekłymi. Książka zawiera informacje niezbędne dla studentów psychologii, medycyny, zdrowia publicznego, pedagogiki, pielęgniarstwa oraz innych kierunków związanych z naukami o zdrowiu, a także dla terapeutów i psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów oraz wszystkich osób zainteresowanych radzeniem sobie ze zmęczeniem.

 

(z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Kościelaka)

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło