Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych

Podtytuł: 978-83-7308-792-7
ISBN:
34,80 zł
Podjęta w publikacji problematyka i zaprezentowane w niej doniesienia zarówno teoretyków, jak i praktyków, penitencjarystów, kuratorów, pracowników policji, instytucji pomocowych dotyczą problemów szeroko rozumianej pomocy postpenitencjarnej w kontekście readaptacji do życia na wolności jednostek z rozmaitych powodów społecznie marginalizowanych...
Ilość

Podjęta w publikacji problematyka i zaprezentowane w niej doniesienia zarówno teoretyków, jak i praktyków, penitencjarystów, kuratorów, pracowników policji, instytucji pomocowych dotyczą problemów szeroko rozumianej pomocy postpenitencjarnej w kontekście readaptacji do życia na wolności jednostek z rozmaitych powodów społecznie marginalizowanych.

Książka podzielona jest na kilka rozdziałów uporządkowanych problemowo. W pierwszej części ukazane zostały sytuacje kryminologiczne w strategii działań prewencyjnych, w drugiej penitencjarne aspekty wykonywania kary wolności. Część trzecią poświęcono readaptacji społecznej w polskim systemie penitencjarnym, czwarta tyczy się z kolei pomocy postpenitencjarnej. W ostatniej części opracowania zamieszczono komunikaty o działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Adresatami publikacji są pracownicy naukowi, specjaliści z zakresu resocjalizacji i pracy socjalnej, studenci, zwłaszcza osoby podejmujący oddziaływania w zakresie penitencjarystyki, probacji oraz udzielający pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.

 

978-83-7308-792-7
100 Przedmioty

Skafiriak Beata

Skafiriak Beata
 

 

Spis treści

 

 

Wprowadzenie  

 

Część pierwsza

Sytuacje kryminologiczne w strategii działań penitencjarnych

 

Ireneusz Szulc

Nieletni sprawcy czynów karalnych w aspekcie środków probacyjnych     

 

Ernest Magda

Aksjologiczne komponenty strategii readaptacyjnych

sprawców przestępstw  

 

Zbigniew Bartkowiak

Kryminologiczne aspekty „przestępczości powrotnej”

na przykładzie badań sprawców przestępstw w mieście

i powiecie zielonogórskim  

 

Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Sebastian Pich

Życiorysy zabójców  

 

Część druga

Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności

 

Karol Pawlak

Więzienia dla niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie

w Polsce w okresie międzywojennym  

 

Bogdan Nowak

Eksperymenty penitencjarne na przykładzie

eksperymentu w więzieniu dla młodocianych w Szczypiornie  

 

Sebastian Pich, Elżbieta Żywucka-Kozłowska

Wykonywanie tymczasowego aresztowania

– aspekty penitencjarnej procedury resocjalizacyjnej  

 

Elżbieta Żywucka-Kozłowska

Skazani długoterminowi (dożywotnicy)  

 

Sebastian Pich

Aktualne zjawisko tworzenia się nowych grup nieformalnych

w zakładach typu półotwartego  

 

Elżbieta Żywucka-Kozłowska

Tatuaż więzienny w fotografii  

 

Adam Purczyński

Wybrane aspekty funkcjonowania oddziału terapeutycznego

dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi

lub upośledzonych umysłowo i oddziału terapeutycznego dla skazanych

uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych

w Zakładzie Karnym w Rawiczu  

 

Magdalena Chojnacka

Wykorzystywanie kierunków terapeutycznych

w pracy ze skazanymi uzależnionymi popełniającymi przestępstwa

z użyciem przemocy wobec osób  

 

Danuta Jodłowska

Korzyści z profilaktyki uzależnień prowadzonej wśród młodocianych

tymczasowo aresztowanych  

 

Ryszard Seroczyński

Resocjalizacja skazanych przez kulturę i sztukę

na przykładzie Zakładu Karnego we Włocławku  

 

 

Część trzecia

Readaptacja społeczna skazanych w polskim systemie penitecjarnym

 

Irena Dybalska

Przygotowanie do społecznej readaptacji skazanych

w polskim systemie penitencjarnym realizowane

przez Służbę Więzienną w zakładach karnych i aresztach śledczych  

 

Jacek Piotrowicz

Pomoc postpenitencjarna w kontekście celów resocjalizacji  

 

Ryszard Musidłowski

Znaczenie aktywności własnej skazanych

w przygotowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  

 

Jacek Kwieciński, Bogusław Waligóra

Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych

– na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach  

 

Beata Skafiriak

Kobiety w warunkach izolacji więziennej a ich readaptacja

do życia na wolności  

 

Agata Matysiak-Błaszczyk

Przygotowanie skazanych kobiet do opuszczenia zakładu karnego  

   

Część czwarta

Pomoc postpenitencjarna

 

Marek Lach

Punkt Pomocy Postpenitencjarnej Oddziału Terenowego

Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Szczecinie

jako zorganizowana forma udzielania pomocy

osobom opuszczającym jednostki penitencjarne  

 

Piotr Curyło

Rola kuratora sądowego, wykonującego orzeczenia

w sprawach karnych, w profilaktyce powrotów

do naruszenia porządku prawnego  

 

Czesława Kojtych

Kuratela sądowa jako instytucja  

 

Hanna Kielich

Udział samorządu terytorialnego w społecznej readaptacji

osób zagrożonych marginalizacją społeczną  

 

Część piąta

Działalność Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 

Ryszard Musidłowski

Polskie Towarzystwo Penitencjarne (rola i zadania)  

 

Beata Skafiriak

Z działalności koła terenowego

Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zielonej Górze  

 

Aleksandra Czaja

Działalność studentów z koła terenowego

Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zielonej Górze  

 

Noty o autorach  

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło