Wśród &8222swoich&8221 i &8222obcych&8221

Podtytuł: 978-83-7308-640-1
ISBN:
59,80 zł
Zaprezentowane w niniejszej książce artykuły autorów z Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy
i Kazachstanu są dowodem na to, że w wielu ośrodkach naukowych problematyka wielokulturowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i historii szkolnictwa, jest przedmiotem wieloletnich badań...
Ilość

Zaprezentowane w niniejszej książce artykuły autorów z Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy i Kazachstanu są dowodem na to, że w wielu ośrodkach naukowych problematyka wielokulturowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i historii szkolnictwa, jest przedmiotem wieloletnich badań.

Książka składa się z pięciu części. Artykuły zostały pogrupowane tak, aby prezentowane w nich treści ukazywały kontekst polityczny i społeczny, który tworzył określone warunki dla współżycia i współistnienia różnych narodów, ze szczególnym podkreśleniem roli edukacji na przestrzeni wieków XVIII-XX. Pierwsza część skoncentrowana jest wokół tematu początków integracji kulturowej narodów Europy Środkowej. W części drugiej opisano rolę edukacji w dobie zaborów. Kolejna część omawia problem mniejszości narodowych i religijnych w II Rzeczpospolitej. W publikacji znajdziemy także kilka rozdziałów opisujących rolę szkoły i nauczyciela w środowisku wielonarodowościowym. Całość zamyka część książki poświęcona aspiracjom edukacyjnym i kulturalnym mniejszości narodowych
w nowych warunkach politycznych po II wojnie światowej.

Dzięki zróżnicowanej tematyce zebrane w tym tomie artykuły omawiają skomplikowane problemy dotyczące społeczeństw wielokulturowych. Przedstawiono także na temat szeroko pojętej edukacji, która powinna przyczyniać się do podejmowania dialogu i wspólnego rozwiązania wszelkich konfliktów.

978-83-7308-640-1
100 Przedmioty

Walasek Stefania

polski pedagog, specjalizująca się w historii oświaty i wychowania.

Absolwentka i pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1997 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia oświaty i szkolnictwa na podstawie pracy: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923. W 2007 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Od samego początku kariery naukowej pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. nauczania Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wykłada w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Pracowała również w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Ważniejsze publikacje:

  • Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską, wyd. UWr, Wrocław 1995.
  • Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773-1939), wyd. UWr, Wrocław 1990.
  • Działalność pedagogiczna Waleriana Kalinki, wyd. UWr, Wrocław 1993.
  • Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku, wyd. UWr, Wrocław 1992.

 

 

Źródło: Wikipedia.

 

Wśród swoich i obcych

Spis treści


Wstęp


Część pierwsza
Początki integracji kulturowej narodów Europy Środkowej

Marek Derwich
Rola transferów kulturowych w procesie tworzenia się
nowoczesnej Europy

Bogdan Rok
Problem mniejszości narodowych i wyznaniowych
w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795)

Irena Szybiak
Szkoła a narodowość w świetle oświeceniowych idei
i reform edukacyjnych (kilka refleksji)

Maria Marečková
K problematice formování národního vědomí a české inteligence ...


Część druga
Rola edukacji w dobie zaborów

Michał Skowroński
Szkoła Rabinów w Warszawie (1826–1863). Jaki był cel jej istnienia?

Janina Wołczuk
Wiedza o Rosji czy rusyfikacja?
(uwagi o postrzeganiu Rosji przez Polaków edukujących się
w epoce mikołajowsko-paskiewiczowskiej)

Anita Suchowiecka
Zwyczaje i obrzędy funkcjonujące w rodzinie warmińskiej
na przełomie XIX i XX wieku


Część trzecia
Mniejszości narodowe i religijne w II Rzeczypospolitej

Zdzisław Jagiełło
Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej

Mirosław Piwowarczyk
Aktywność społeczna mniejszości niemieckiej
w powiecie gostyńskim w II Rzeczypospolitej

Stefania Walasek
Edukacyjne aspiracje wielonarodowościowej społeczności
na przykładzie ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

Urszula Wróblewska
Wileńskie Koło Młodzieży Tatarskiej jako główny inicjator
i koordynator działalności społecznej młodzieży tatarskiej
w okresie międzywojennym

Marta Meducka
Dom, szkoła, środowisko rówieśnicze w budowaniu tożsamości
narodowej młodzieży żydowskiej przed 1939 rokiem
(w świetle pamiętników)


Część czwarta
Rola szkoły i nauczyciela (opiekuna)
w środowisku wielonarodowościowym

Barbara Łuczyńska
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych
organizacją integrującą zróżnicowane narodowościowo
środowisko nauczycieli Galicji

Marzena Pękowska
Wielokulturowa społeczność uczniów lwowskich szkół
dla głuchoniemych i niewidomych (1830–1939)

Małgorzata Puchowska
„Polskie Eton”. Edukacja kulturalna elit w konwikcie chyrowskim (1886–1939)

Maria Stinia
Dorobek wielokulturowego środowiska gimnazjalnego Krakowa
w okresie autonomii galicyjskiej – nauczanie i nauczyciele
religii mojżeszowej

Ewa Kula
Nauczyciele religii mojżeszowej w rządowych męskich szkołach
średnich Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku

Agnieszka Szarkowska
Prywatne Hebrajskie Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie
w Grodnie w okresie II Rzeczypospolitej jako przykład szkoły
dla mniejszości narodowych

Karol Sanojca
Katecheci – księża greckokatoliccy wobec państwa polskiego
w latach 1918–1939

Edyta Wolter
Symbolika europejska i jej dziedzictwo na wybranych przykładach edukacji ekologicznej w II Rzeczypospolitej

Eleonora Sapia-Drewniak
Tradycje szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim
(1918–2002)


Leszek Albański
Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
– Śląskiej w latach 1850–2000

Część piąta
Aspiracje edukacyjne i kulturalne mniejszości narodowych
w nowych warunkach politycznych po II wojnie światowej

Jaroslav Vaculík
Administracja polska wobec ludności czeskiej w Polsce w XX wieku

Aleksandra Humel
Scena Polska w Czeskim Cieszynie

Irena Mikłaszewicz
Sowiecka polityka oświatowa na Wileńszczyźnie w latach 1944–1953

Anna Haratyk
Zarys historii szkolnictwa na Huculszczyźnie w XX wieku

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło