Dylematy edukacji artystycznej t.2

Podtytuł: 978-83-7308-618-0
ISBN:
49,80 zł
Prezentowana publikacja stanowi drugi tom książki Dylematy edukacji artystycznej, będącej podsumowaniem ogólnopolskiej konferencji pt. Edukacja plastyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy człowieka, zorganizowanej przez Zakład Edukacji Artystycznej Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Ilość

Prezentowana publikacja stanowi drugi tom książki Dylematy edukacji artystycznej, będącej podsumowaniem ogólnopolskiej konferencji pt. Edukacja plastyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy człowieka, zorganizowanej przez Zakład Edukacji Artystycznej Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Tom drugi został podzielony na trzy części. W pierwszej części omówiono zagadnienia pedagogiki zdolności i twórczości. Druga część skoncentrowana jest na roli edukacji artystycznej w kształceniu osobowości człowieka, a trzecia część podejmuje problematykę arteterapii i miejsca sztuki w rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

978-83-7308-618-0
100 Przedmioty

Limont Wiesława

psycholog sztuki i edukacji, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Instytucie Artystycznym, członek Rady programowej Gimnazjum i Liceum Akademickiego, w którym kształci się młodzież szczególnie zdolna, autorka programów Podyplomowych Studiów Pedagogiki Zdolności i Twórczości.  Ekspert: polski ds. wybitnych zdolności w U; w NESSE - Network of Experts in Social  Sciences of Education and Training,  Directorate-General for Education and Culture;  w zakresie uzdolnień plastycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci; delegat Polski w World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Członkowstwo: European Council for High Ability  (ECHA); World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC); The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA).

Autorka licznych publikacji naukowych I popularnych, w tym opracowań książkowych, redakcji tomów oraz rozdziałów w książkach i artykułów.

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię i pedagogikę zdolności twórczości oraz psychologię sztuki,  innowację w procesie kształcenia, programów  rozwijających zdolności i wyobraźnię twórczą, myślenie metaforyczne i wizualne w procesie twórczym, język wizualny.

 

dylematy edukacji artystycznej cz. 2

SPIS TREŚCI


Wstęp  ...........................................................................................................................................  13


Część I

Wybrane zagadnienia pedagogiki zdolności i twórczości


Krzysztof J. Szmidt

Teoretyczne i metodyczne podstawy procesu rozwijania

zdolności „myślenia pytajnego”  ......................................................................................  21

Natalia Mrozkowiak-Nastrożna

Dążenia twórcze jako budowanie tożsamości współczesnego człowieka  ...........  51

Maria Foryś

Zdolności osób z dysleksją – przegląd literatury obcojęzycznej  .............................  64

Monika Wiśniewska-Kin

Umiejętności poznawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym  ..............................  82

Agnieszka Nowak-Łojewska

Integracja twórczego i odtwórczego myślenia i działania w edukacji dzieci  ......  89

Janina Uszyńska-Jarmoc

Twórcze zdolności potencjalne i realizacyjne dzieci

w młodszym wieku szkolnym. Analiza różnic indywidualnych  ..........................  107

 Beata Dyrda

Uczeń twórczy w percepcji badanych nauczycieli  ..................................................  130

 Agata Jopkiewicz

Zdolności twórcze uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle

osiągnięć szkolnych, opinii nauczyciela i wytworów własnych  ..........................  141

Jolanta Bonar

Jak rozwijać myślenie twórcze małego dziecka  ........................................................  154

Katarzyna Krasoń

Interpretacje polisensoryczne a dywergencyjne cechy myślenia dziecka  ..........  164

Hanna Krauze-Sikorska

Samotność w twórczości  .................................................................................................  176

Irena Pufal-Struzik

Osobowościowe i społeczne warunki wyzwalania twórczego potencjału

człowieka – na przykładzie badań artystów  ..............................................................  191

Grażyna Mendecka

Rodzinne uwarunkowania rozwoju postaw twórczych i ich aplikacja

w pracy nauczycieli szkół plastycznych  .....................................................................  203

Henryk Sikora

Postawy rodziców a rozwój uzdolnień plastycznych dzieci  ...................................  221

Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz

Postawa twórcza a styl funkcjonowania interpersonalnego  ................................  237

Część II

Rola edukacji artystycznej w kształtowaniu osobowości człowieka

Lucyna Górska

Podmiotowość w procesie kształcenia a edukacja artystyczna  ............................  259

Halina Gajdamowicz

Edukacja artystyczna w kontekście podmiotowości ucznia  .................................  272

Jolanta Kruk

„Przedmiot otwarty” jako przedmiot uczenia się  ...................................................  284

Waldemar J. Affelt

Edukacja kulturalna inżynierów – doświadczenia gdańskie  ................................  298

Maria Jabłońska

Polifoniczność dziecięcych tekstów artystycznych  ..................................................  320

Wiesława A. Sacher

Muzyczna ekspresja twórcza a emocjonalność uczniów

szkoły muzycznej  .............................................................................................................  331

Krzysztof Trznadel

Laboratoryjne działanie teatralne przemianą człowieka poróżnionego  ..........  348

Elżbieta Jezierska-Wiejak

Między dramą a teatrem – wychowanie do wartości  ..............................................  360

Anna Boguszewska

Edukacja estetyczna dziecka poprzez ilustrację książkową w Polsce  .....................  377

Marta Uberman, Jerzy Tomala

Od ekspresji spontanicznej do spontaniczności ekspresji  .....................................  388

Lidia Chmielewska, Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan

Inspiracja dźwiękiem ekspresji plastycznej dziecka  ..............................................  409

Anna Marta Żukowska

Rola edukacji plastycznej w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży  .....  425

Monika Just

Harry Potter jako medialny wzorzec kształtowania dziecięcych postaw

wobec siebie i świata  .......................................................................................................  440

Bernadeta Didkowska

Czy kij baseballowy może być atrybutem zabawy?  ..................................................  457

Część III

Miejsce sztuki w rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Maria P. Stasiakiewicz

Arteterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wybrane problemy teorii i praktyki  .............................................................................  475

Monika Kamper-Kubańska

Wychowanie przez sztukę, czyli pedagogiczne, psychologiczne

i terapeutyczne aspekty muzyki  ...................................................................................  511

Magdalena Palkij

Barwa i symbol – praca psychologiczna  ....................................................................  530

Janina Florczykiewicz

Terapia przez sztukę jako metoda wspomagająca

oddziaływania resocjalizacyjne  ...............................................................................  542

Jolanta Łysakowska-Blok

Ekspresja plastyczna i muzyczna dziecka – terapia czy twórczość?  ..................  561

Monika Wróblewska

Potrzeby i oczekiwania w projekcji osób niepełnosprawnych  .............................  573

Anetta Soroka-Fedorczuk

Obraz osób niepełnosprawnych w rysunkach dzieci sześcioletnich  ..................  583

Barbara Trochimiak

Rozwój rysunkowy ucznia szkoły specjalnej – podejście procesowe  ...................  594

Dorota Ortenburger

Wybrane objawy psychopatologiczne schizofrenii w zróżnicowanych

formach ekspresji twórczej  .............................................................................................  599

Anna Steliga-Kowalska

Przewlekła choroba psychiczna a twórczość:

studium przypadku pacjentki H. G. chorej na schizofrenię  .................................  610

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło