Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień

Podtytuł: 83-7308-632-3
ISBN:
79,80 zł
Misją edukacji jest wyposażanie młodego pokolenia w kompetencje umożliwiające mu funkcjonowanie na pograniczach kulturowych, a więc aktywne włączenie w proces kształtowania tożsamości m.in. człowieka pogranicza. Problematyka wielokulturowości i międzykulturowości jest ważnym obszarem edukacyjnych odniesień. Prowokuje bowiem do stawiania pytań zachęcających do pedagogicznego dyskursu...
Ilość

Misją edukacji jest wyposażanie młodego pokolenia w kompetencje umożliwiające mu funkcjonowanie na pograniczach kulturowych, a więc aktywne włączenie w proces kształtowania tożsamości m.in. człowieka pogranicza. Problematyka wielokulturowości i międzykulturowości jest ważnym obszarem edukacyjnych odniesień. Prowokuje bowiem do stawiania pytań zachęcających do pedagogicznego dyskursu.

Prezentowana publikacja jest właśnie takim zaproszeniem. Powstała dzięki wysiłkowi poznawczemu wielu autorów – z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Belgii i Niemiec, którzy prezentując swoje stanowiska, odsłaniają nie tylko nowe oblicza wielokulturowości, ale także wskazują drogi wiodące poprzez edukację, ku międzykulturowości. W niej bowiem należy szukać potencjału humanistycznego pozwalającego na podmiotowe i wspólnotowe istnienie w wielości kultur.

 

83-7308-632-3
100 Przedmioty

Szerląg Alicja

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na tym Uniwersytecie oraz kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Jest specjalistką w zakresie wielokulturowości i międzykulturowości (edukacja oraz komunikacja międzykulturowa). Tematyce tej poświęciła swoje liczne publikacje.

Była inicjatorką i kierowniczką naukową wielu krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych mniejszościom narodowym, etnicznym i wyznaniowym.

Sprawuje opiekę naukową nad pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą

problematyki wielokulturowości i dialogu na kulturowych pograniczach.

Jest również animatorką działań środowiskowych na rzecz zrozumienia, porozumienia i współdziałania środowisk odmiennych kulturowo.

 

Wielokulturowość

Spis treści


Przedmowa: Oblicza wielokulturowości – (nie)moc edukacji


Część I
Zintegrowana Europa i skutki globalizacji
wyzwaniem współczesnej edukacji

Olena Budnyk, Tetyana Blyznyuk
Ethnic Education of Personality in the Context of European Integration

Martin Žilínek
Multicultural and Transnational Dimension
in the Moral-identity-of-a-personality Formation 

Krystyna Ferenz
Patriotyzm i europejskość jako fundamentalne wartości w kształtowaniu
nowego obywatela

Maria Shved
Wpływ procesów integracyjnych na rozwój akmeologii pedagogicznej

Krystyna Dziubacka
Globalizacyjny kontekst pracy – edukacyjne uwikłania

Justyna Pilarska
Problem uchodźców z Korei Północnej wyzwaniem dla cywilizowanego
świata XXI wieku

Adam A. Zych
Etniczność a starzenie się – wyzwania edukacyjne

Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Zderzenie kultur w związkach partnerów różnych narodowości


Część II
Edukacja międzykulturowa
– jej teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje


Alicja Szerląg
Fenomenologia obcego i jej reperkusje dla edukacji międzykulturowej

Dariusz Adamczyk
Znaczenie tolerancji we współczesnym wychowaniu międzykulturowym

Ewa Pająk
Edukacja międzykulturowa w szkole na przykładzie programu
Coverdell World Wise Schools (CWWS) – wyzwania
wielokulturowości w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej

Wiktor Żłobicki
Wielokulturowość a szkoła.
O międzykulturowych kompetencjach pedagogów

Wiesława Martyniuk
Pojmowanie godności narodowej przez wychowawców
 
Jolanta Horyń
Romowie w kontekście edukacji międzykulturowej

Tomasz Koper
Nie tylko z taboru na Uniwersytet

Elżbieta Rewińska
Poczucie tożsamości narodowej i europejskiej studentów pedagogiki

Iwona Maria Strachanowska
Postawy studentów obcokrajowców

Bożena Matusiak
Edukacja międzykulturowa na przykładzie doświadczeń
Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie

Beata Maj
Podstawowe środowiska wychowawcze wobec idei edukacji
międzykulturowej

Monika Humeniuk-Walczak
Pogranicze religijne w środowisku lokalnym w opinii
liderów religijnych

Stanisława Mihilewicz
Niepełnosprawność obszarem społecznej stereotypizacji i uprzedzeń

Iwona Jagoszewska
Niesłyszący jako grupa mniejszościowa

Część III
Czasoprzestrzenny charakter kształtowania się
tożsamości kulturowej


Julia Gorbaniuk
Poczucie przynależności narodowej w międzypokoleniowej
transmisji wśród Polaków na Białorusi

Justyna Pilarska
Gotowość do współdziałania w środowiskach zróżnicowanych
etnicznie na przykładzie Bośni i Hercegowiny

Monika Humeniuk-Walczak
Kulturotwórcza rola religii – w poszukiwaniu źródeł tożsamości
etnicznej Kazachów

Część IV
Oświata w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

Edyta Mituła, Aleksander Samek
Szkolnictwo polskie na Zaolziu na przestrzeni XX wieku

Jakub Gwizdalski, Anna Haratyk
Polskie organizacje i towarzystwa oświatowe na Zaolziu
jako reprezentanci mniejszości narodowej w Czechach

Ewa Fonfara
Animacje regionalne cieszyńskiego pogranicza kulturowego
– wybrane zagadnienia z regiologii i regionalistyki 

Małgorzata Franczak
Szkolnictwo ukraińskie w Polsce po 1989 roku – stan, postulaty,
perspektywy

Część V
Sztuka w międzykulturowych uwikłaniach

Jarosław Chaciński
Sztuka – tożsamość – międzykulturowość. W stronę edukacji
międzyestetycznej

Aleksandra Lipińska, Kris Van Heuckelom
Kultura werbalna i wizualna jako składniki tożsamości Polaków,
Belgów i Holendrów w ujęciu porównawczym

Kamila Kamińska
Budować mosty czy wznosić mury? Semantyczny i symboliczny
charakter architektury Belfastu nośnikiem kulturowych znaczeń

Joanna Winnicka-Gburek
Krytycyzm i tradycja. Uwagi o roli krytyki artystycznej
w kształtowaniu tożsamości narodowej

Wita Szulc, Ilse Wolfram
Terapeutyczne walory bajki „Muzykanci z Bremy”
w interpretacji niemieckiej i polskiej

Mirosława Pindór
Dialog teatralnych kultur w Cieszyńskiem. Tradycja i współczesność 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło