Młodzież w Polsce

Podtytuł: 978-83-7308-621-0
ISBN:
14,80 zł
W 2004 roku na łamach „Gazety Wyborczej” odbyła się prasowa debata młodzieży o sobie,
o swym miejscu w Polsce, Europie i na świecie. Autorów debaty najbardziej poruszają następujące kwestie: panujący w Polsce pesymizm, bezradność, a także wyzwania, jakie stawia przed młodymi nowa rzeczywistość, każąc im redefiniować stare, zakodowane w kulturze pojęcia patriotyzmu
i polskości...
Ilość

W 2004 roku na łamach „Gazety Wyborczej” odbyła się prasowa debata młodzieży o sobie, o swym miejscu w Polsce, Europie i na świecie. Autorów debaty najbardziej poruszają następujące kwestie: panujący w Polsce pesymizm, bezradność, a także wyzwania, jakie stawia przed młodymi nowa rzeczywistość, każąc im redefiniować stare, zakodowane w kulturze pojęcia patriotyzmu
i polskości. Z tego opisu wyłania się obraz grupy pragnącej mieć większy wpływ na sprawy kraju i poczuwającej się do odgrywania odpowiedzialnej roli, która przypada
w społeczeństwie osobom wykształconym. Jednocześnie niechęć do sytuacji panującej w kraju i poczucie bezsilności coraz bardziej popychają młodych do rezygnowania z działań w przestrzeni publicznej.

 W książce poddano wnikliwej analizie socjologicznej postawy i wypowiedzi młodych.   W pracy zostały wykorzystane teorie dotyczące przemian społecznych zachodzących w Polsce ostatnich dwóch dekad, jak również głębokich przemian gospodarczych i kulturowych, jakie dokonują się współcześnie na całym świecie. Ponadto w analizie uwzględniono wyniki sondaży przez czołowe ośrodki badania opinii publicznej.

978-83-7308-621-0
100 Przedmioty

Piróg Tomasz

Absolwent socjologii o specjalności Multimedia i Komunikacja Społeczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendysta Uniwersytetu w Lipsku.

Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zespole Socjologii Ekonomicznej na Wydziale  Nauk Społecznych Stosowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

MŁODZIEŻ W POLSCE

SPIS TREŚCI:

 

1.Wstęp.Młodzież i jej opinie w przededniu wejścia

Polski do Unii Europejskiej 9

1.1. Geneza pracy .................................................................................. 9

1.2. Opis debaty w „Gazecie Wyborczej” ................................................ 9

1.3. Omówienie zawartości pracy .......................................................... 10

1.4. Postawienie problemu badawczego 1

 

2. Metodologia pracy – jakościowa analiza treści ................................................................... 13

2.1. Metodologia badań społecznych,

prawa ilościowe a jakościowe ........................................................ 13

2.2. Metodologia badań jakościowych .................................................... 15

2.2.1. Etyczne zagadnienia badań jakościowych ............................... 16

2.3. Analiza treści – krótki opis metody .................................................. 17

2.3.1. Kiedy stosujemy analizę treści ............................................... 17

2.3.2. Ilościowa a jakościowa analiza treści8

2.3.3. Zagrożenia występujące podczas analizy treści ....................... 19

2.3.4. Przykładowe techniki analizy treści9

2.4. Uzasadnienie wyboru metody badań ............................................... 21

 

3. Teorie wykorzystane w toku pracy ......................................................... 23

3.1. Wprowadzenie – opis postępowania badawczego 3

3.2. Kontekst czasowy opublikowania badanych artykułów ..................... 23

3.3. Zmiana społeczna – od komunizmu do postmodernizmu ...................... 4

3.3.1. Pojęcie zmiany społecznej ..................................................... 24

3.3.2. Oblicza anomii ...................................................................... 24

3.3.3. Trauma zmiany – konsekwencje kulturowe7

3.3.4. Przełamywanie traumy – strategie zachowań9

3.3.5. Wyznawane wartości a ruchliwość społeczna

w czasach transformacji ....................................................... 31

3.4. Miejsce młodzieży w procesie zmian ............................................... 32

3.4.1. Dziedzictwo kulturowe a proces socjalizacji 2

3.4.2. Pokolenie. Młodzież jako kategoria analizy ............................... 4

3.4.3. Młodzież w Polsce otwartej na świat ..................................... 35

3.5. Teorie modernizacji ........................................................................ 36

3.5.1. Teoria Ronalda Ingleharta ..................................................... 36

3.5.2. Teoria Margaret Mead – prefiguracyjny

typ społeczeństwa .................................................................. 8

3.6. Teorie transformacji 9

3.6.1. Naród w okresie zmian 9

3.6.2. Kryzys więzi moralnej – teoria Piotra Sztompki ...................... 40

3.6.3. Pęta historii – czy romantyzm nas więzi ................................... 1

3.6.4. Dziedzictwo komunizmu – homo sovieticus2

3.7. Od teorii do badań – podsumowanie ................................................. 3

 

4. Debata młodych w „Gazecie Wyborczej” ................................................. 5

4.1. Analiza treści badanych tekstów5

4.1.1. Geneza debaty ....................................................................... 6

4.1.2. O Polsce .............................................................................. 47

4.1.3. O Polakach 9

4.1.4. Polskość i patriotyzm ............................................................ 50

4.1.5. O własnym pokoleniu ............................................................. 4

4.1.6. O emigracji5

4.1.7. O Zachodzie .......................................................................... 5

4.1.8. O przyszłości ........................................................................ 56

4.2. Próba wyjaśnienia wyników w kontekście

przedstawionych teorii 57

4.2.1. Charakter wniosków ............................................................. 57

4.2.2. Zachowania wobec zmiany – innowacja7

4.2.3. Percepcja rzeczywistości ...................................................... 58

4.2.4. Nowe pokolenie nowej Polski8

4.2.5. Nowy patriotyzm .................................................................... 9

4.2.6. Dziedziczenie traumy ............................................................ 60

4.2.7. Próba ostatecznego wyjaśnienia .............................................. 0

 

5. Opinie młodych w świetle badań zastanych ............................................... 3

5.1. Sytuacja Polski do roku 2004 ............................................................ 3

5.2. Polska okresu przemian4

5.2.1. Opinie ogólne ......................................................................... 4

5.2.2. Nastroje egalitarystyczne ........................................................ 5

5.2.3. Samopoczucie Polaków .......................................................... 6

5.2.4. Wartość pracy – lęk przed bezrobociem .................................. 7

5.3. Drogi odbudowy zaufania ................................................................. 7

5.3.1. Zaufanie w sferze publicznej i prywatnej 7

5.3.2. Zaufanie wśród młodych 8

5.3.3. Działalność społeczna Polaków ............................................... 8

5.4. Cechy dziedziczone i wykształcone w wychowaniu ............................ 9

5.4.1. Nastawienie materialistyczne .................................................. 0

5.4.2. Wzrost roli edukacji ............................................................. 71

5.4.3. Dziedziczna niechęć do angażowania się ................................ 71

5.4.4. Preferencje systemowe młodzieży 2

5.5. Podsumowanie ................................................................................ 2

 

6. Próba syntezy5

6.1. Rola i miejsce młodzieży w 2004 roku 5

6.2. Między starym a nowym – czy „generacja Nic” zaczyna działać........ 76

6.3. Perspektywa przyszłych badań ....................................................... 77

 

Bibliografia ............................................................................................... 79

Streszczenie 85

Aneksy

Aneks 1: Autorzy o sobie ...................................................................... 87

Aneks 2: Chronologiczny przebieg debaty w „Gazecie Wyborczej” .......... 90

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło