Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych &8211 szkice metodologiczne)

Podtytuł: 83-7308-596-3
ISBN:
29,80 zł
Proponowana publikacja jest efektem pracy na dwóch polach działalności pedagogicznej – poszukiwań naukowych Autorki i zaspokajania potrzeb środowisk niepełnosprawnych. Książka stanowi próbę metodologicznej odpowiedzi na współczesne trendy i paradygmaty pedagogiki specjalnej, m.in. biograficznego, holistycznego i zindywidualizowanego poznania osoby niepełnosprawnej i jej środowiska.
Ilość

Proponowana publikacja jest efektem pracy na dwóch polach działalności pedagogicznej – poszukiwań naukowych Autorki i zaspokajania potrzeb środowisk niepełnosprawnych. Książka stanowi próbę metodologicznej odpowiedzi na współczesne trendy i paradygmaty pedagogiki specjalnej, m.in. biograficznego, holistycznego i zindywidualizowanego poznania osoby niepełnosprawnej i jej środowiska.

Publikacja stanowi przedstawienie etnografii jako strategii badawczej i autorskiej koncepcji Jamesa Spradleya – „Postępującej Sekwencji Badawczej”. O oryginalności pracy stanowią dwa zasadnicze elementy: 1) szczegółowe przedstawienie poszczególnych kroków badawczych; 2) eseje etnograficzne, wywiady, portrety, „dziennik obserwacji” jako opracowania i dane dwóch realnie istniejących środowisk terapeutycznych oferujących rehabilitację osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Adresatami publikacji są teoretycy i praktycy pedagogiki specjalnej oraz studenci pedagogiki różnych specjalności. Książka może zainteresować kadrę akademicką na kierunkach pedagogicznych – wszystkich typów uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

     http://e-book.impulsoficyna.pl/

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

83-7308-596-3
100 Przedmioty

Borowska - Beszta Beata

torunianka, absolwentka studiów pedagogicznych (1992) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, studiów podyplomowych (1998) Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1996 roku asystent i od 2004 adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W swoich badaniach naukowych eksploruje kulturowe konteksty niepełnosprawności osób dorosłych, opierając poczynania badawcze na metodologii badań jakościowych, terenowych – głównie etnografii socjolingwistycznej, lecz również mikroetnografii i biografii.

 Zainteresowania naukowe Beaty Borowskiej-Beszta łączą kulturowe koncepcje dysfunkcji i niepełnosprawności dorosłych, problematykę akulturacji i habilitacji kulturowej, twórczość oraz metodologię badań jakościowych, czemu daje wyraz w publikacjach zwartych i artykułach.

Od 1992 roku współpracuje stale z ośrodkiem terapeutycznym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i emocjonalną – Pracownią Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, kontynuatorką myśli naukowej i etosu działań pedagogicznych i andragogicznych Wandy Szuman. Od 2008 roku Beata Borowska-Beszta jest członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

 

Jest autorką, redaktorką lub współredaktorką następujących książek:

       

  • Borowska-Beszta B. (2009) (red.) Wanda Szuman – pedagog i andragog specjalny – szkice do portretu. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom.
  • Borowska-Beszta B. (2008) Echa Ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej. Impuls, Kraków.
  • Borowska-Beszta B. (2005) Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice metodologiczne. Impuls, Kraków
  • Wojciechowski A., Borowska-Beszta B., (2001) (red.) Formowanie się wspólnoty im. Brata Alberta w Radwanowicach. Wyd. Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków.

 

Etnografia dla terapeutów


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział pierwszy

ELEMENTY TEORII

1. Badania kulturowe w pedagogice specjalnej

2. Teoretyczna perspektywa badań jakościowych

2.1. Nurty badawcze i cechy badań jakościowych
2.2. Typy badań jakościowych w socjologii
2.3. Typy badań jakościowych w pedagogice
2.4. Relacja paradygmatu i metody
 2.4.1. E. Guba i Y. Lincoln jako badacze jakościowi
 2.4.2. M. Miles i m. Huberman jako logiczni pozytywiści
 2.4.3. E. Eisner i etnografia krtytyczna

Rozdział drugi

ETNOGRAFIA

1. Etnografia jako produkt pisemny badań jakościowych
2. Etnografia J. Spradleya jako socjolingwistyczna strategia badawcza
3. Relatywistyczna teoria znaczenia w etnografii J. Spradleya.

Rozdział trzeci

UCZESTNICY BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH

1. Osoba niepełnosprawna intelektualnie - portrety
 1.1. Osoba z zaburzeniami rozwoju
2. Terapeuta - uczestnik terenu - fragment etnografii
3. Pedagog jako badacz

Rozdział czwarty

KONTEKST KULTUROWY

1. Biograficzny kontekst życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział piąty

PROJEKTOWANIE ETNOGRAFII

1. Kwestie wstępne realizacji badań jakościowych - strategia i przyjęcie pozycji badawczej

2. Problemy gromadzenia danych
 2.1. Techniki etnografii
  2.1.1. Obserwacja uczestnicząca
  2.1.2. Wywiad etnograficzny

3. Kwestie etyczne gromadzenia danych

4. Problemy analizy danych

4.1. Kwestie wiarygodności w badaniu jakościowym
4.2. Rola badacza i informatora w badaniu jakościowym
4.3. Oprogramowanie komputerowe Etnograph (wersja 5.0)

Rozdział szósty

KROKI BADAWCZE

1. Lokalizacja informatora
2. Wywiad z informatorem
3. Typy zapisu etnograficznego
4. Pytania opisowe
5. Wstępna analiza wywiadów - poszukiwanie dziedzin
6. Analiza dziedzin
7. Pytania strukturalne
8. Analiza taksonomiczna
9. Pytania kontrastowe
10. Analiza składowa
11. Odkrywanie tematów kulturowych
12. Pisanie eseju etnograficznego

Rozdział siódmy

FRAGMENT ETNOGRAFII ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO

1. Tło terapii

Zakończenie

Bibliografia

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło