Pomiędzy otwartością i zamknięciem

Podtytuł: 83-7308-528-9
ISBN:
34,80 zł
Prezentowana książka stanowi świetne interdyscyplinarne studium na temat otwartości w kształceniu nauczycieli.
Podjęty temat dotyczy kształcenia pedagogów, ale można go z powodzeniem odnieść do kształcenia w ogóle. Praca składa się z dwóch części: pierwsza część – teoretyczno-przeglądowa – wprowadza w zagadnienie otwartości/zamknięcia, ilustruje różnorodne perspektywy jego pojmowania. Zadaniem drugiej części, będącej prezentacją własnej próby eksperymentalnej Autorki, jest wska
Ilość

Teorie i badania naukowe nowożytnej pedagogiki poszerzyły i pogłębiły naszą wiedzę o istocie dzieciństwa. Poprzez spontaniczną zabawę dziecko zdobywa podstawową wiedzę

i elementarne umiejętności, później stanowiące podstawę działalności twórczej, kompetencji zawodowych czy zdolności do postępowania moralnego.

W prezentowanej książce autor stara się rozważyć i udowodnić tezę, że swobodne przestrzenie edukacji dziecięcej są obecnie zagrożone przez dwie tendencje: technokratyczną reformę szkolnictwa, zgodnie z którą dzieci powinny już w przedszkolu nabyć „podstawowych kompetencji” niezbędnych do życia w nowoczesnych społeczeństwach przemysłowych oraz przybierający na sile wpływ komercyjnego przemysłu kulturowego.

Rozdział pierwszy publikacji przedstawia konkretny przykład zabawy dziecięcej

i wyjaśnia, jakie możliwości kształcenia oferuje dzieciństwo, w którym dziecko ma szansę przeprowadzać różnorodne sensoryczne, motoryczne, rozwijające ducha i duszę doświadczenia. Kolejny rozdział umożliwia pierwsze spojrzenie na wpływy przemysłu kulturowego na dzieci. Dalsze rozdziały pogłębiają krytyczne spojrzenie na współczesne destrukcyjne tendencje w dziecięcej codzienności. Autor omawia tutaj wyniki badań, które dotyczą oddziaływania na dzieci mediów elektronicznych operujących obrazem, oddziaływania określonych historycznych wzorców interpretacji świata lub sposobu „odczytywania” rzeczywistości, które wyrażają się zarówno w zabawkach, komiksach, książkach dla dzieci i ofertach reklamowych, jak i w kierunkach myślenia i formułach językowych nauk pedagogicznych i polityki oświatowej.

Warto sięgnąć po tą książkę, aby dowiedzieć się jak jej autor odpowiada na pytania: Czym zastąpić telewizyjną i komputerową socjalizację? Jak chronić w ponowoczesnym świecie przestrzeń dzieciństwa, a zwłaszcza czas zabawy, stopniowego poznawania i rozumienia świata ludzi dorosłych, nauki czytania i pisania, rysunków i innych form aktywności, aby był on dla dziecka najlepszą inwestycją w przyszłość?

 

83-7308-528-9
100 Przedmioty

Strumska-Cylwik Longina

w 1988 roku ukończyła kierunek Nauki Społeczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 2004 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Problem otwartości w kształceniu pedagogów” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice społecznej.

 http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=115576&lang=pl

 

Pomiędzy otwartością a zamknięciem

Część I

Teoretyczny wymiar o twartości

Pytanie o problem otwartości

w wybranych perspektywach badawczych

 

ROZDZIAŁ 1

ROZUMIENIE I INTERPRETACJA OTWARTOŚCI

W RÓŻNYCH PERSPEKTYWACH BADAWCZYCH

W ŚWIETLE WYBRANEJ  LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1. Potoczne rozumienie i interpretacja otwartości  

1.2. Otwartość w perspektywie psychologicznej  

1.3. Filozoficzny wymiar otwartości  

1.4. Socjologiczne konteksty otwartości 

1.5. Otwartość w obszarze literatury pięknej

 

ROZDZIAŁ 2

PEDAGOGICZNY WYMIAR OTWARTOŚCI.

REFLEKSJA NAD KSZTAŁCENIEM PEDAGOGÓW W SYTUACJI

PRZECHODZENIA OD „ZAMKNIĘCIA” KU „OTWARTOŚCI”

2.1. Problem otwartości i zamknięcia w kontekście kształcenia pedagogów  

2.2. Humanistyczne inspiracje zagadnieniem otwartości  

2.3. Wyzwania edukacyjne w dobie kryzysu kulturowego  

2.4. Obszary krytyki edukacji w kontekście kryzysu współczesnej pedagogiki naukowej  

2.5. Problem „otwartego” kształcenia pedagogów w perspektywie ponowoczesnego świata  

2.6. Próba porównania kondycji edukacji w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym  

 

ROZDZIAŁ 3

PROBLEM OTWARTOŚCI W PERSPEKTYWIE

PSYCHOLOGICZNEJ RAZ JESZCZE.

PYTANIE O POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI OTWARTOŚCI

3.1. Przejawy otwartości/zamknięcia oraz konsekwencje z nich wynikające w świetle literatury przedmiotu  

3.2. Otwartość a zagadnienie samokontroli emocji oraz radzenia sobie z nimi 

3.3. Ryzyko płynące z samootwartości. Negatywne aspekty odsłaniania siebie  

3.4. Psychospołeczne korelaty „wysokiej” i „niskiej” otwartości. Pytanie o optymalne poziomy otwartości i zamknięcia 

3.5. Otwartość a inne umiejętności społeczne, ich miejsce oraz związek z teorią i praktyką pedagogiczną  

3.6. Otwartość jako aktualny proces „tu i teraz”. Znaczenie „racjonalnej” komunikacji w procesie optymalizowania otwartości 

3.7. Otwartość jako sprzężenie zwrotne. Znaczenie komunikacji interakcyjnej oraz transakcyjnej w komunikacji

3.8. Ogólne wskazania do zaistnienia otwartości. Kroki ku racjonalnemu odsłanianiu siebie 

3.9. Pełna ekspresja komunikatów i komunikaty Ja wobec problemu otwartości 

 

ROZDZIAŁ 4

OTWARTOŚĆ A ŚWIADOMOŚĆ I SAMOŚWIADOMOŚĆ

4.1. Pytanie o otwartość w kontekście świadomości i samoświadomości człowieka

4.2. Pytanie o świadomość i samoświadomość w podejściu fenomenologicznym  .

4.3. Interakcjonizm symboliczny oraz hermeneutyka wobec problemu świadomości i otwartości

 

część II

PrzedstAwienie propozycji

własnej próby eksperymentalnej

w procesie kształcenia pedagogów

 

ROZDZIAŁ 5

PERSPEKTYWA OPTYMALIZOWANIA OTWARTOŚCI

W KSZTAŁCENIU PEDAGOGÓW

5.1. Koncepcja eksperymentowania Jeana Francoisa Lyotarda jako uzasadnienie dla własnej próby eksperymentalnej

5.2. Kategoria jako podstawa dynamicznego poznawania rzeczywistości oraz dochodzenia do wiedzy o sobie i innych w kontekście podjętej próby 

5.3. Prezentacja projektu pracy badawczej. Propozycje przeprowadzenia własnej próby eksperymentalnej 

5.4. Przedstawienie wzorca interpretacyjnego zastosowanego we własnej próbie dydaktycznej

5.5. Prezentacja wyników przeprowadzonej próby eksperymentalnej

5.5.1. „Definicja otwartości”. Podstawowy wymiar otwartości w świetle uzyskanych wyników badań

5.5.2. Reinterpretacja The Johari Window Model jako reprezentatywny przykład zmiany myślenia o otwartości w kontekście uzyskanych wyników

5.5.3. Eksperymentowanie ironią i paradoksem w świetle wyników badań

5.5.4. Podsumowanie badań oraz ocena podjętej próby eksperymentalnej w świetle końcowych wyników

 

Zakończenie

BIBLIOGRAFIA 

ANEKS 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło