Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej

Podtytuł: 83-7308-525-4
ISBN:
24,80 zł
Książka poświęcona jest problematyce niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania: jak funkcjonują osoby niepełnosprawne w roli studentów?, czy i na ile integrują się z grupą rówieśniczą?, jakie mają aspiracje życiowe?, jakimi wartościami się kierują w życiu?, czy i jakich problemów doświadczają?, jak sobie z nimi radzą?, jak są postrzegani przez studentów w pełni sprawnych?, jaki jest ich stosunek do uczelni i innych studiujących?
Ilość

Książka poświęcona jest problematyce niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania: jak funkcjonują osoby niepełnosprawne w roli studentów?, czy i na ile integrują się z grupą rówieśniczą?, jakie mają aspiracje życiowe?, jakimi wartościami się kierują w życiu?, czy i jakich problemów doświadczają?, jak sobie z nimi radzą?, jak są postrzegani przez studentów w pełni sprawnych?, jaki jest ich stosunek do uczelni i innych studiujących?

Monografia składa się z czterech uporządkowanych problemowo części. W pierwszej części zawarto rozważania teoretyczne poświęcone przemianom w definiowaniu osób niepełnosprawnych. Druga część omawia zagadnienia świata wartości i aspiracji życiowych studentów niepełnosprawnych. W trzeciej części skupiono się na problematyce szans i barier edukacji w szkole wyższej. Czwarta część poświęcona jest psychospołecznym aspektom funkcjonowania osób niepełnosprawnych w roli studentów.

Autorzy prezentowanej publikacji mają nadzieję, że książka przyczyni się do pogłębiania wiedzy o potrzebach i problemach studiujących osób niepełnosprawnych, a w efekcie – do podejmowania szerszych działań na rzecz zwiększania ich aktywności w środowisku akademickim.

Książka adresowana jest głównie do osób zajmujących się profesjonalnie problematyką osób niepełnosprawnych, do specjalistów z zakresu pracy socjalnej, do osób odpowiedzialnych za proces kształcenia oraz sprawy socjalne na uczelniach wyższych, a wreszcie do samych studentów.

 

83-7308-525-4
100 Przedmioty

Ochonczenko Helena

Doktor nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zajmuje się problematyka niepełnosprawności. Od wielu lat współpracuje z wieloma instytucjami, m.in.: Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej Górze, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich RP w Warszawie oraz KIGR w Warszawie.

 

Osoba niepełnosprawna w społeczności

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ BADAŃ.

Od "inwalidy" do "osoby niepełnosprawnej" - przemiany w definiowaniu osób niepełnosprawnych.
Charakterystyka terenu badań i badanych osób.

II. ŚWIAT WARTOŚCI I ASPIRACJE ŻYCIOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Świat wartości i sens życia niepełnosprawnych studentów zielonogórskich.
Aspiracje życiowe studentów niepełnosprawnych.
Przyczynek do rozważań nad tożsamością i poczuciem wartości studentów niepełnosprawnych.

III. SZANSE I BARIERY EDUKACJI W SZKOLE WYŻSZEJ.

Problemy i potrzeby niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Bariery techniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Student niepełnosprawny jako użytkownik systemu biblioteczno-informacyjnego.
Formy pomocy doraźnej i wsparcia społecznego studentów niepełnosprawnych.
Programy celowe PFRON szansą osób niepełnosprawnych na zdobycie wykształcenia.

IV. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROLI STUDENTA.

Psychiczne przystosowanie studentów niepełnosprawnych na wyższej uczelni.
Edukacyjny kontekst psychospołecznego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych.
Samopoczucie na studiach i stosunek do uczelni niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Postrzeganie przez niepełnosprawnych studentów postaw wobec ich osoby koleżanek i kolegów z roku.
Możliwości studiowania w województwie lubuskim.

Informacja o autorach.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło