Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Podtytuł: 83-7308-491-6
ISBN:
29,80 zł
Prezentowana publikacja stanowi próbę wprowadzenia w rozległą i złożoną problematykę procesu rehabilitacji. Składa się z czterech części. Proponowane opracowania prezentują zagadnienia związane z elementami zdrowotnymi wpływającymi na poprawę warunków funkcjonowania chorych, traktują o jakości życia niepełnosprawnych w różnym wieku, wskazują na podstawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych oraz terapeutyczną rolę sztuki...
Ilość

Prezentowana publikacja stanowi próbę wprowadzenia w rozległą i złożoną problematykę procesu rehabilitacji. Składa się z czterech części. Proponowane opracowania prezentują zagadnienia związane z elementami zdrowotnymi wpływającymi na poprawę warunków funkcjonowania chorych, traktują o jakości życia niepełnosprawnych w różnym wieku, wskazują na podstawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych oraz terapeutyczną rolę sztuki.

Wielowymiarowość działań dla dobra osób niepełnosprawnych to wiedza rozproszona w wielu specjalistycznych książkach i czasopismach. Stwarza to duże trudności dla terapeutów i opiekunów
w dotarciu do nowych technik oddziaływania i pracy z chorymi. Stąd właśnie zrodził się zamysł powstania publikacji, w której zawarte są zagadnienia o charakterze biologiczno-medycznym, psychologiczno-pedagogicznym i etyczno-moralnym.

Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się w zawodach: pedagoga (specjalnego, opiekuńczo-wychowawczego, wychowawcy w przedszkolu, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i średnich), fizjoterapii, pielęgniarstwa, pracowników socjalnych. Publikacja powinna zainteresować także osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi w ośrodkach pomocowych, organizacjach pozarządowych (także kościelnych) lub w instytucjach o charakterze integrującym środowiska.

 

Klinik Anna
83-7308-491-6
100 Przedmioty

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  w Cieszynie.

Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

 

 

 

Wybrane uwarunkowania rehabilitacji

Spis treści

Wprowadzenie
  
Część I. Elementy zdrowotne warunkiem lepszego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych


Zespół rehabilitacyjny. Specyficzne oraz niespecyficzne
cele i zadania  

Poziom rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci
lekko oraz głębiej upośledzonych umysłowo
w aspekcie potrzeb oddziaływania fizjoterapeutycznego  

Fizjoterapia w domach pomocy społecznej  
Barbara Oszustowicz

Hospitalizowane dziecko upośledzone umysłowo
w percepcji personelu medycznego  

Wizje przyszłego życia dzieci przewlekle chorych na cukrzycę  

Wychowanie zdrowotne wobec niepełnosprawności  

Promocja zdrowia a niepełnosprawność

  
Część II. Jakość życia osób niepełnosprawnych


Jakość życia osób po urazie rdzenia kręgowego   

Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych
a jakość życia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu  

Seks po urazach rdzenia kręgowego  

Nasilenie trudności związanych z deficytem intelektualnym
a jakość życia młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym  

Przyczyny i następstwa ignorowania seksualności
osób niepełnosprawnych intelektualnie   

Zagadnienie molestowania seksualnego jako paradygmat
zignorowany w edukacji dzieci z wadą słuchu   


Część III. Postawy społeczne wobec
osób niepełnosprawnych


Rola edukacji aksjologicznej w kształtowaniu postaw studentów fizjoterapii  

Moralne dylematy zawodów nastawionych na pomaganie
w świetle poglądów Anthony’ego de Mello  

Postawy rodzicielskie a zachowanie przystosowawcze
dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego  

Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych

Zródła i mechanizmy kształtowania się postaw wobec
osób niepełnosprawnych – analiza teoretyczna
i empiryczne egzemplifikacje 
 
„Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”,
czyli nowe czasopismo polskich pedagogów

  
Część IV. Sztuka w rozwoju osoby niepełnosprawnej

Percepcja sztuki jako wątek nie w pełni wykorzystany
w wychowaniu osób z niepełnosprawnością  

Techniki parateatralne w procesie rewalidacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną  

Działalność animacyjna wśród niepełnosprawnych  

Wykorzystanie muzyki w Metodzie Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne u dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim  

Czas wolny w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło