Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznychbr /

Podtytuł: 83-7308-361-8
ISBN:
24,80 zł
Przygotowana książka ma dopomóc w wyjaśnieniu szeregu kwestii, wokół których w środowisku historyków wychowania toczą się dyskusje i spory. Prezentowany tom podejmuje problematykę z zakresu metodologii historii wychowania. Rozważa kwestie...
Ilość

Przygotowana książka ma dopomóc w wyjaśnieniu szeregu kwestii, wokół których w środowisku historyków wychowania toczą się dyskusje i spory. Prezentowany tom podejmuje problematykę z zakresu metodologii historii wychowania. Rozważa kwestie przedmiotu tej dyscypliny, omawia sposoby badania treści historyczno-pedagogicznych, ukazuje zakresy źródeł i ich możliwości, wykazuje powiązania historii, wychowania z naukami historycznymi i pedagogicznymi. Jest to podręcznik do przedmiotu historia wychowania oraz metodologia badań pedagogicznych, ale skorzystać z niego mogą także seminarzyści licencjaccy i magisterscy, a także doktoranci na kierunkach pedagogicznych.

83-7308-361-8
100 Przedmioty

Jałmużna Tadeusz

Tadeusz Jałmużna (1939-2006)

Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Przez kolejne trzy lata zatrudniony był na etacie nauczyciela języka polskiego w liceum ogólnokształcącym dla pracujących oraz pedagoga w poradni wychowawczo-zawodowej w Łodzi.

Napisał pracę doktorską z zakresu oświaty, nauki i kultury na ziemiach polskich w czasie
II wojny światowej.

Od 1968 r. na stałe związał swoje życie i działalność zawodową z Uniwersytetem Łódzkim, zajmując kolejno stanowiska: asystenta (1968-1973), adiunkta (1973-1985), docenta (1985-1990), profesora nadzwyczajnego (1990-2000) i profesora zwyczajnego (2001-2006). Od 1991 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii. Urząd dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu sprawował w latach 1996-1999.

Ponad dwadzieścia lat (od 1984 r.) redagował czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo pn. „Folia Paedagogica et Psychologica”, później „Folia Paedagogica”, a następnie „Łódzkie Studia Pedagogiczne”.

Odbywał liczne zagraniczne podróże studyjne do ośrodków uniwersyteckich w Austrii, Niemczech, Czechosłowacji, Litwy i Słowacji. Rezultatem tej współpracy były konferencje
i wydawnictwa naukowe.

Był członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członkiem-założycielem Towarzystwa Historii Edukacji, początkowo członkiem, a później przewodniczącym Komisji Badań nad Pokojem PAN (oddział łódzki).

Poważne miejsce w jego działalności badawczej zajmowała problematyka nurtów i kierunków w pedagogice wieku XX . Jego niezaprzeczalnym wkładem w rozwój badań pedeutologicznych są rozprawy dotyczące kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

 

Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych

Wstęp 

 

CZĘŚĆ I  

INTERDYSCYPLINARNE ODNIESIENIA BADAŃ NAUKOWYCH HISTORII WYCHOWANIA

 

 • Pedagogika teoretycznie i praktycznie zorientowana a badania historii wychowania i myśli pedagogicznej 
 • Metateoretyczne badania teorii wychowania 
 • Paradygmaty badań historycznych i ich znaczenie w rozwoju humanistyki
 • Utopia i jej rola w tworzeniu teorii pedagogicznych (wprowadzenie do badań) 

 

 

CZĘŚĆ II  

Z DYSKURSÓW METODOLOGICZNYCH HISTORII WYCHOWANIA

 

 

·        Dzieje historii wychowania i jej metodologii w Polsce 

 • Dyskusje o statusie metodologicznym oraz zadaniach dydaktycznych historii wychowania w okresie II Rzeczypospolitej 
 • Poglądy na przedmiot badań historii wychowania w Polsce w latach 1945–1987. Zbieżność czy kontrowersje? 
 • Z założeń metodologicznych historii wychowania Stanisława Michalskiego 
 • Badania porównawcze nad historią myśli pedagogicznej. Problemy metodologiczne 
 • Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem polskiej myśli andragogicznej 
 • Młodzież szkół średnich epoki oświecenia jako przedmiot badań 

 

 

CZĘŚĆ III  

ŹRÓDŁA I METODY BADAŃ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNYCH

 

 • Źródła do dziejów nauczania historii w szkolnictwie epoki wczesnonowożytnej 
 • Instrukcje rodzicielskie jako źródło do badania dziejów wychowania XVI i XVII wieku 
 • Źródła do badań biograficznych w historii wychowania 
 • Autobiografia jako źródło do historii wychowania 
 • Prasa jako źródło w badaniach historyczno-edukacyjnych (wybrane problemy) 
 • Możliwości wykorzystania czasopisma dla dzieci jako źródła wiedzy o wychowaniu 
 • Czasopisma uczniowskie jako cenne źródło do badań dziejów wychowania i szkolnictwa w Drugiej Rzeczypospolitej 
 • Twórczość literacka źródłem do historii wychowania 
 • Historia doktryn pedagogicznych – niepokoje interpretacyjne 
 • Wyjaśnianie w badaniach nad ideałami wychowawczymi Drugiej Rzeczypospolitej 
 • Cenzura jako przesłanka stosowalności hermeneutycznej metody interpretacji tekstu 
Modele naukometryczne w badaniach nad recepcją metody Marii Montessori w Polsce jako przykład przechodzenia od badań ilościowych do jakościowych

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło