Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnychbr /

Podtytuł: 978-83-7587-267-5
ISBN:
29,80 zł
Zgromadzony i opracowany w książce materiał powinien zainteresować nie tylko osoby, które pragną przysposobić dziecko lub już je przysposobiły, ale również kadrę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, studentów i słuchaczy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej...
Ilość

Zgromadzony i opracowany w książce materiał powinien zainteresować nie tylko osoby, które pragną przysposobić dziecko lub już je przysposobiły, ale również kadrę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, studentów i słuchaczy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki specjalnej oraz słuchaczy kursów wspierania rodziny. Książkę wyróżnia aktualność i wielodyscyplinarne podejście do problemu; jej walorem jest również przedstawienie szerokich badań na niespotykaną dotąd skalę. Zamiarem autora pozycji jest ukazanie zmiany społecznego podejścia i nastawiania do adopcji, a także ukazanie procesu usprawnienia działalności ośrodków adopcyjnych i sądów, które mogą uchronić wiele osieroconych dzieci przed wieloletnim pobytem w instytucjach systemu opieki zastępczej.

978-83-7587-267-5
100 Przedmioty

Błeszyński Jacek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, kierownik Pracowni Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną oraz Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. Inicjator powstania Oddziałów Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Słupsku i Toruniu. Z jego też inicjatywy powstała w Toruniu Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Osób Autystycznych i o Cechach Autyzmu, której jest kierownikiem.

Kierownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie w latach 1997-1999 oraz założyciel Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu (do 2004).

Główne zainteresowania badawcze dotyczą wspierania rozwoju i funkcjonowania sporego osób z głęboką niepełnosprawnością.

Pozycje zwarte wydane przez autora:

1.      J. Błeszyńskiego, D. Baczały, J. Binneesela (red.) (2008) Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną WSEZ, Łódź.

2.      Błeszyńskiego J.J. (red.) (2006, 2008) Alternatywne i wspomagające metody komunikacji Impuls, Kraków

3.      Małswski J., Szot Z., Błeszyński J. (2006) Terapia ruchowa a rozwój komunikacji osób autystycznych, AWFiS, Gdańsk

4.      Błeszyński  J. J. (2005) Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, Wyd. UMK, Toruń.

5.      Błeszyński  J. J. (2003, 2005) Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Impuls, Kraków wyd. II.

6.       Błeszyński  J. (red.) (2004, 2005, 2009) Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Impuls, Kraków.

Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych

Wstęp

 

Wybrane elementy historii adopcji

      1.      Stosunki rodzinne w okresie starożytności

          1.1.      Adopcja w prawodawstwie asyryjskim i babilońskim

          1.2.      Wpływ prawodawstwa helleńskiego

          1.3.      Rzymskie prawo adopcyjne

      2.      Przysposobienie w Piśmie świętym

      3.      Nowożytność do okresu międzywojennego

          3.1.      Adopcja w Polsce

      4. Okres powojenny

      5.      Aktualne formy przysposobienia w prawie polskim

      6. Kościół katolicki a adopcja

          6.1.      Adopcja w nauczaniu Jana Pawła II

      Podsumowanie

 

Działalność ośrodków zajmujących się adopcją w Polsce

      1. Zadania ośrodków adopcyjnych

      2.      Działalność wybranych katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

      3.      Działalność niepublicznych, pozainstytucjonalnych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Polsce

          3.1.      Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji „Rodzina Nadziei” w Gdańsku

          3.2.      Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Terenowego Komitetu
                Ochrony Praw Dziecka w Sosnowcu

      4. Inne inicjatywy adopcyjne — Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Przegląd literatury dotyczącej funkcjonowania rodziny adopcyjnej

      1. Dziecko adopcyjne

          1.1.      Funkcjonowanie dziecka specjalnej troski w polskim systemie adopcji  

      2. Rodzice biologiczni

      3. Rodzice adopcyjni            

3.1.      Trwałość rodziny

          3.2.      Sytuacja rodziców adopcyjnych

          3.3.      Tajemnica adopcji

          4.1.      Funkcjonowanie rodziny adopcyjnej

          4.2.      Rozwiązywalność adopcji

      5.      Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

      6.      Statystyka

          6.1.      Przysposobienie w Sądzie Okręgowym w Toruniu

 

Adopcja za granicą

      1. Adopcja w Stanach Zjednoczonych

          1.1.      Historia adopcji w Stanach Zjednoczonych

          1.2.      Badania nad procesem adopcji

          1.3.      Statystyka adopcji

      2. Adopcja w Wielkiej Brytanii

          2.1.      Historia i organizacja systemu adopcji w Wielkiej Brytanii                

          2.2.      Statystyka adopcji w Wielkiej Brytanii

      3. Adopcja w Kanadzie

          3.1.      Historia adopcji

                3.1.1.      Organizacja systemu adopcji

                3.1.2.      Adopcja międzynarodowa

                3.1.3.      Definicja i umiejscowienie prawne

                3.1.4.      Kwestionariusz i badania

                3.1.5.      Wykroczenia

      4. Adopcja w Australii

          4.1.      System adopcji

          4.2.      Organizacja systemu adopcji

          4.3.      Jawność adopcji

          4.4.      Statystyka

 

Metodologia badań empirycznych

      1.      Problemy badawcze

      2. Metody i techniki badawcze

          2.1.      Ankieta dla rodziców adopcyjnych dotycząca przysposobienia, autorstwa J. Błeszyńskiego

          2.2.      Denver II W. K. Frankenburga i współpracowników

          2.3.      Skala Wartości w adaptacji P. Brzozowskiego

          2.4.      Kwestionariusz do Badania Postaw Rodzicielskich M. Ziemskiej

      3. Czas i teren badań

      4.      Charakterystyka badanej populacji

          4.1.      Rodzina osób przysposobiających

          4.2.      Małżeństwa przysposobiające

          4.3.      Miejsce zamieszkania i warunki lokalowe rodzin przysposobiających

 

Prezentacja i interpretacja badań własnych

      1. Adopcja w percepcji rodziców adopcyjnych

          1.1.      Biologiczne i rodzinne czynniki adopcji

          1.2.      Źródło informacji o instytucjach zajmujących się adopcją

          1.3.      Sugerowany wiek i stan zdrowia przysposobianego dziecka

          1.4.      Tajemnica adopcji

          1.5.      Charakterystyka przekazu informacji i doboru kandydaów na rodziców adopcyjnych

          1.6.      Czas przygotowania, oczekiwanie i przysposobienie

          1.7.      Stosowane metody wychowawcze

      2. Ocena funkcjonowania ośrodków zajmujących się przysposobieniem dziecka

          2.1.      Wybór i funkcjonowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego

                2.1.1.      Wybór ośrodka

                2.1.2.      Organizacja pracy z rodziną adopcyjną

          2.2.      Ocena funkcjonowania instytucji zajmujących się procedurą adopcji

      3.      Postawy rodzicielskie w rodzinach adopcyjnych

      4. System wartości prezentowany przez rodziców adopcyjnych

          4.1.      Motywacja prospołeczna

          4.2.      Motywacja związana z ograniczaniem siebie i konformizmem

          4.3.      Motywacja przyjemności

          4.4.      Motywacja osiągnięć

          4.5.      Motywacja kierowania sobą

          4.6.      Motywacja dojrzałości

          4.7.      Motywacja bezpieczeństwa

          4.8.      Wartości preferowane przez rodziców adopcyjnych i z grupy kontrolnej

                4.8.1.      Wartości ostateczne preferowane przez rodziców adopcyjnych i z grupy kontrolnej

                4.8.2.      Wartości instrumentalne preferowane przez rodziców adopcyjnych i z grupy kontrolnej 5.      Stan zdrowia i rozwój psychofizyczny dzieci adoptowanych
          5.1.      Stan zdrowia przysposobionych dzieci

          5.2.      Rozwój psychofizyczny dzieci adoptowanych

 

Podsumowanie i wnioski

 

Key Issues of Adoption and Functioning of Adoptive Families

 

Bibliografia

 

Aneksy

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło