Hierarchie wartości jako wyznaczniki zachowań sprzecznych z prawembr /

Podtytuł: 83-7308-291-3
ISBN:
28,00 zł
Rozważania zawarte w książce dotyczą nowego, znajdującego się dopiero w fazie rozwoju obszaru komparatystyki, który skupia swe zainteresowanie wokół życia młodego pokolenia w porównaniu międzykulturowym...
Ilość

Rozważania zawarte w książce dotyczą nowego, znajdującego się dopiero w fazie rozwoju obszaru komparatystyki, który skupia swe zainteresowanie wokół życia młodego pokolenia w porównaniu międzykulturowym. Podstawowym celem Autorki była próba scharakteryzowania hierarchii wartości i zachowań odbiegających od normy prawnej polskiej i niemieckiej młodzieży licealnej i uczniów szkół zawodowych. Problematyka poruszona w tej pozycji dotyczy m.in. zagadnień roli kultury w procesie kształtowania się wartości, mass-mediów, uniformizacji środowisk wychowawczych, wpływu zmian społecznych na kryzys wartości, postmodernizmu i jego tendencji kulturowych oraz przestępczości młodzieży.

Meyer Maria
83-7308-291-3
100 Przedmioty

Meyer Maria

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jej specjalnościami były pedagogika specjalna i resocjalizacja. Pracowała na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz w  Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych. Rozprawa doktorska dotyczyła Hierarchii wartości jako wyznacznika zachowań sprzecznych z prawem (na podstawie badań młodzieży polskiej i niemieckiej).

 

Hierarchie wartości jako wyznaczniki zachowań sprzecznych z prawem

Wstęp

 

Rozdział I

Kulturowe i społeczne uwarunkowania kształtowania systemu aksjonormatywnego

 1. Problematyka wartości w ujęciu interdyscyplinarnym
 2. Rola kultury w procesie kształtowania się wartości
 3. Wpływ przeobrażeń tradycyjnego modelu rodziny na przekaz zwartości

Dysfunkcja wychowawcza szkody a kształtowanie się systemu aksjonormatywnego

 1. Mass media jako przekaźnik wartości
 2. Uniformizacja środowisk wychowawczych w społeczeństwie globalnym

 

Rozdział II

Kryzys wartości na tle obecnych przemian społecznych w Niemczech i w Polsce

 1. Wpływ przemian społecznych na kryzys wartości
 2. Zmiany kultury a społeczny system wartości

2.1.           Sytuacja w Niemczech

2.2.           Sytuacja w Polsce

 

Rozdział III

Postmodernizm i jego tendencje kulturowe

 1. Postmodernizm i sposoby jego rozumienia
 2. Tendencje kultury postmodernistycznej
 3. Wartości postmaterialne jako wynik procesu postmodernizacji

 

Rozdział IV

System wartości a przestępczość młodzieży – przegląd badań empirycznych

 1. Aksjologiczna orientacja młodzieży a dewiacja społeczna
 2. Przegląd badań empirycznych
 3. Polsko-niemieckie empiryczne prace porównawcze dotyczące życia młodzieży

 

Rozdział V

Metodologia badań

 1. Metodologiczne dylematy międzykulturowych badań porównawczych
 2. Cele i przedmiot badań własnych
 3. Problematyka badawcza
 4. Pytania badawcze
 5. Hipotezy
 6. Zmienne niezależne i zależne

6.1.           Zmienne niezależne

6.2.           Zmienne zależne

 1. Teren badań i dobór próby
 2. Metody badań

8.1.           Skala Wartości M. Rokeacha

8.2.           Klasyfikacja wartości materialnych i postmaterialnych według R. Ingleharta

8.3.           Metoda self-report

 

Rozdział VI

Preferencje wartości a zachowanie przestępcze młodzieży – prezentacja wyników

 1. Kierunki analizy
 2. Weryfikacja hipotez

2.1.           Preferencja wartości ostatecznych i instrumentalnych a przynależność narodowa, typ szkoły i płeć

2.1.1.     Wartości ostateczne a przynależność narodowa

2.1.2.     Wartości ostateczne a przynależność narodowa i typ szkoły

2.1.3.     Wartości ostateczne a przynależność narodowa i płeć

2.1.4.     Wartości instrumentalne a przynależność narodowa

2.1.5.     Wartości instrumentalne przynależność narodowa i typ szkoły

2.1.6.     Wartości instrumentalne a przynależność narodowa i płeć

2.2.            Preferencja wartości materialnych i postmaterialnych a przynależność narodowa, typ szkoły i płeć

2.3.           Stosunek młodzieży do normy prawnej oraz rodzaj i rozmiar dokonanych czynów karalnych

2.3.1.     Stosunek młodzieży do normy prawnej

2.3.2.     Rodzaj i liczba  czynów karalnych popełnionych  przez młodzież polską i niemiecką

2.3.3.     Rodzaj i liczba  popełnionych czynów karalnych a przynależność narodowa

2.3.4.     Rodzaj i liczba  popełnionych czynów karalnych a przynależność narodowa i typ szkoły

2.3.5.     Rodzaj i liczba  popełnionych czynów karalnych a przynależność narodowa i płeć

2.3.6.     Wnioski

2.4.           Korelacja czynów karalnych z wartościami ostatecznymi i instrumentalnymi

2.4.1.     Wnioski

 

Podsumowanie

Bibliografia

Zakończenie

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło