Edukacja ku wartościombr /

Podtytuł: 83-7308-336-7
ISBN:
34,80 zł
Pozycja ta przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych aksjologią pedagogiczną, a więc teoretyków i praktyków wychowania. Jest ona humanistycznym dyskursem, prowadzącym czytelnika od aksjologicznych teorii...
Ilość

Pozycja ta przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych aksjologią pedagogiczną, a więc teoretyków i praktyków wychowania. Jest ona humanistycznym dyskursem, prowadzącym czytelnika od aksjologicznych teorii, ich kontekstów społecznych, psychologicznych i edukacyjnych po ich zakorzenienie w rodzinnej tradycji. Prezentowane ujęcia teoretyczne, dokonane z pozycji różnych dyscyplin naukowych, zapraszają do dyskusji nad wartościami współczesnego świata, otwierają się one bowiem na nowe często zaniedbane obszary aksjologicznej eksploracji. Książka ukazuje aksjologiczne uwikłania człowieka współczesnego na tle dokonujących się przemian w skali globalnej. Jego dylematy, zróżnicowanie kulturowe, codzienność, kształtowanie się tożsamości osobowej i społecznej. Są w niej zawarte refleksje o doświadczaniu wartości i własnego Ja w różnych obszarach podmiotowej aktywności – zaczynając od rodziny, poprzez edukację, sztukę, kulturę popularną i pracę. Autorzy mają nadzieję, iż pozycja ta stanie się intelektualną inspiracją dla wszystkich tych, których działalność edukacyjna jest bardzo mocno wpisana w problematykę wartości.

83-7308-336-7
100 Przedmioty

Szerląg Alicja

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na tym Uniwersytecie oraz kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Jest specjalistką w zakresie wielokulturowości i międzykulturowości (edukacja oraz komunikacja międzykulturowa). Tematyce tej poświęciła swoje liczne publikacje.

Była inicjatorką i kierowniczką naukową wielu krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych mniejszościom narodowym, etnicznym i wyznaniowym.

Sprawuje opiekę naukową nad pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą

problematyki wielokulturowości i dialogu na kulturowych pograniczach.

Jest również animatorką działań środowiskowych na rzecz zrozumienia, porozumienia i współdziałania środowisk odmiennych kulturowo.

 

Edukacja ku wartościom

Przedmowa

 

Edukacja ku wartościom-preliminaria

 

Część I. Aksjologiczne konteksty kształtowania się tożsamości

 

Spór o wartości w epoce globalizacji

Społeczne przesłanki kształtowania się systemu wartości młodzieży

Wartości uniwersalne w kulturze codzienności

Aksjologiczne konotacje zjawiska tożsamości Ja

Miejsce koncepcji człowieka w edukacji ku wartościom

Z problematyki etyki w nauce

 

Część II. Międzykulturowy świat znaczeń

 

Wartość międzykulturowości

Ku międzykulturowości – aksjologiczne imponderabilia

 

Część III. Doświadczanie wartości i własnego Ja

 

Rodzina światłem życia i światem cierpienia współczesnego człowieka

Wartości w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym

Świat artystyczny dziecka miejscem jego uobecniania

Miasteczko Pleasentville, czyli kilka refleksji o pedagogicznych wartościach kultury popularnej

Aksjologiczny sens pracy jako atrybut jakości życia

Rewitalizacja wartości w procesie resocjalizacji skazanych

 

Część IV. Wartości zakorzenione w tradycji

 

System wartości moralnych w poradnikach dobrego życia w XVIII wieku

Edukacja podstawą kształcenia świadomości narodowej (XIX-XX wiek)

Wartości wyniesione z rodzinnego domu w świetle wybranych pamiętników i wspomnień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło