Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznegobr /

Podtytuł: 83-7308-183-6
ISBN:
19,80 zł
Poszukiwania badawcze Autorki skupiły się wokół relacji pomiędzy zjawiskiem nauczycielskich wymagań dydaktycznych a kreowaniem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia w procesie kształcenia...
Ilość

Poszukiwania badawcze Autorki skupiły się wokół relacji pomiędzy zjawiskiem nauczycielskich wymagań dydaktycznych a kreowaniem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia w procesie kształcenia. Analiza zjawiska wymagań dydaktycznych nauczycieli przyjęła charakter studium empirycznego. Interpretacja materiału empirycznego, prowadzona w obszarze problematyki społeczno-kulturowej i psychologicznej, pozwoliła na dostrzeżenie znaczenia wymagań dydaktycznych nauczycieli dla budowania potencjału ucznia. Książka może być adresowana do instytucji kształcenia nauczycieli, do nauczycieli akademickich, studentów kierunków nauczycielskich, ale przede wszystkim do nauczycieli-praktyków różnych specjalizacji. Pozycja ta może okazać się pomocna w Centrach Kształcenia nauczycieli, może też zainteresować pracowników oświatowych szczebla samorządowego, publicznego i centralnego - zainteresowanych przebudową społeczną i kulturową

83-7308-183-6
100 Przedmioty

Męczkowska Astrid

profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Wydziału Nauk Społecznych. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem  „Podmiot i pedagogika: od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji.”  uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie Pedagogiki. Prowadziła badania z zakresu pedagogiki poruszając zagadnienia:

 • Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia (2001)
 • Pedagogika wobec kryzysu idei podmiotowości. (2003)
 • Podmiot i pedagogika. Kulturowo-epistemologiczne konteksty relacji. (2006)

 

Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

Część pierwsza

Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych

 

Rozdział pierwszy

Fenomenologia jako perspektywa badawcza

 1. Cel badania fenomenologicznego
 2. Świadomość jako przedmiot badania fenomenologicznego
 3. Proceduralny aspekt badania fenomenologicznego

      Etap gromadzenia danych

      Etap analizy danych

 1. Fenomenografia a fenomenologia
 2. Pytanie o samoświadomość podejścia fenomenologicznego. Element krytyczny

 

Rozdział drugi

Opis przygotowania i realizacji projektu badań empirycznych

 1. Cel i przedmiot badań własnych
 2. Procedura badania i jego przebieg

      Dobór próby i jej charakterystyka

      Technika badań

      Analiza materiału empirycznego uzyskanego w badaniu

 

Rozdział trzeci

Prezentacja rezultatów badań

 1. Instrumentalny przymus, stosowany przez nauczyciela wobec uczniów
 2. Zadania stawiane uczniom przez nauczyciela
 3. Wzajemne zobowiązanie nauczyciela i uczniów
 4. Narzędzie realizacji celu kształcenia

      Strategie realizacji celu kształcenia

 1. Informacje przekazywane uczniom przez nauczyciela
 2. Medium przekazu wartości

 

Rozdział czwarty

Interpretacja rezultatów badań

 1. Założenia dotyczące interpretacji rezultatów badań własnych
 2. Interpretacja rezultatów badań własnych

      Podporządkowanie podmiotu jako funkcja dyscyplinującego potencjału wymagań dydaktycznych nauczycieli

      Reprodukcja społeczna jako funkcja konserwującego potencjału wymagań dydaktycznych nauczycieli

      Rekonstruowanie kultury a znaczenie wymagań dydaktycznych nauczycieli

      Szansa poznawczego rozwoju ucznia w kontekście zjawiska wymagań dydaktycznych

      Uwaga końcowa

 

Część druga

Wymagania dydaktycznych nauczycieli a rozwój rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia

 

Rozdział pierwszy

Pojęcie kompetencji rekonstrukcyjnej

 1. Kompetencja jako kategoria pedagogiczna

      Kompetencja jako podstawa sprawności działania

      Kompetencja jako warunek konstruowania psychospołecznej tożsamości jednostki

      Kompetencja jako podstawa działania refleksyjnego

      Kompetencja jako warunek dystansującego rozumienia

      Kompetencja jako potencjał działania emancypacyjnego

 1. Społeczeństwo jako proces a pytanie o kompetencję ucznia jako podmiotu działań społecznych
 2. Pojęcie kompetencji rekonstrukcyjnej

      Komponenty kompetencji rekonstrukcyjnej

      Kompetencja rekonstrukcyjna a inne typy kompetencji podmiotu

      Refleksja końcowa

 

Rozdział drugi

Wymagania dydaktyczne nauczyciela jako czynnik wspierania vs hamowania rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia

 

 1. Konstrukcja teoretycznych modeli relacji – aspekt proceduralny
 2. Konstrukcja teoretycznych modeli relacji – aspekt merytoryczny

      Problem kształtowania kompetencji uczniowskiej w świetle poglądów Basila Bernsteina

      Problem kształtowania kompetencji rekonstrukcyjnej ucznia w świetle interpretacji rezultatów badań własnych oraz koncepcji Basila Bernsteina

      Rekonstrukcja społeczna i reprodukcja społeczna jako strategie działania szkoły a problem wymagań dydaktycznych nauczyciela

 1. Teoretyczne modele pomiędzy typem wymagań dydaktycznych nauczyciela a procesem wspierania vs hamowania rozwoju rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia

      Model I: Wymagania dydaktyczne nauczyciela jako czynnik hamowania rozwoju rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia

      Model II: Wymagania dydaktyczne nauczyciela jako czynnik wspierania rozwoju rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia

 

Zakończenie

Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło