Dydaktyka kształcenia ogólnegobr /

Podtytuł: 978-83-7308-961-7
ISBN:
38,00 zł
Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Bardzo liczne przypisy umożliwiają Czytelnikowi samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów...
Ilość

Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Bardzo liczne przypisy umożliwiają Czytelnikowi samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów i twierdzeń, a pragnącym pogłębić problematykę - sięgnąć do odpowiedniej literatury. Książka składa się z 14 rozdziałów podporządkowanych strukturze wiedzy dydaktycznej (cele, treści, procesy, zasady, metody, formy i środki). W każdym z nich, po przedstawieniu stanu wiedzy dydaktycznej, omówiono zagadnienia, poszerzając wiedzę i praktyki kształcenia ogólnego. Podręcznik ten powinien posiadać każdy dydaktyk-praktyk, jak i student kierunków pedagogicznych.

978-83-7308-961-7
100 Przedmioty

Bereźnicki Franciszek

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Szczecińskim. Podstawową tematykę badań i publikacji stanowi dydaktyka ogólna, dydaktyka szkoły wyższej i historia dydaktyki. W trakcie 38-letniej pracy w szkolnictwie wyższym opublikował 145 prac, w tym 22 autorskie publikacje zwarte, 15 współredaktorskich, pozostałe to artykuły naukowe. Jego aktywność naukowa obejmowała zorganizowanie 6 konferencji  naukowych międzynarodowych i 10 krajowych. Laureat wielu nagród rektorskich i odznaczeń państwowych.

Dydaktyka kształcenia ogólnego

Wstęp

 

I. Przedmiot i zadania dydaktyki kształcenia ogólnego

1. Znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki

2. Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe

3. Przedmiot i funkcje dydaktyki

4. Podstawowe pojęcia dydaktyczne

5. Tendencje w dydaktyce współczesnej

6. Metody badań dydaktycznych

            A. Proces badania naukowego

            B. Metody badań dydaktycznych

            C. Techniki badań dydaktycznych

            D. Metody jakościowe w badaniach dydaktycznych

 

II. Wartości i cele kształcenia ogólnego

1. Wartości i ich związek z celami kształcenia ogólnego

1.1. Rola wartości w teorii i praktyce kształcenia

1.2. Wartości jako przedmiot badań aksjologii

1.3. Pojęcie wartości

1.4. Rodzaje i hierarchiczność wartości

1.5. Związek wartości z celami kształcenia

2. Cele kształcenia ogólnego

2.1. Funkcje i istota celów kształcenia

2.2. Źródła i podstawy celów kształcenia ogólnego

2.3. Podstawy pedagogiczne i koncepcje celów kształcenia ogólnego

2.4. Taksonomiczne ujęcie celów kształcenia

2.5. Uszczegóławianie celów kształcenia

2.6. Znaczenie świadomości celów kształcenia w procesie edukacji

 

III. Treści kształcenia ogólnego

 1. Program i treści kształcenia
 2. Funkcje, modele, ujęcia i rodzaje programów kształcenia
 3. Interdyscyplinarne podstawy programów kształcenia
 4. Kryteria i teorie doboru treści do programów kształcenia
 5. Autorskie programy kształcenia
 6. Kanon kształcenia ogólnego

 

IV. Proces kształcenia ogólnego

 1. Podstawy filozoficzne i psychologiczne procesu kształcenia
 2. Proces kształcenia jako zintegrowany proces nauczania i uczenia się
 3. Ogniwa procesu kształcenia
 1. Uświadomienie uczniom celów i zadań kształcenia
 2. Poznawanie nowych faktów
 3. Nabywanie nowych pojęć
 4. Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy
 5. Przechodzenie od teorii do praktyki
 6. Wykonywanie zadań praktyczno-wytwórczych
 7. Sprawdzanie i ocena osiągnięć
 1. Integracja procesu nauczania i wychowania

 

V. Kształcenie wielostronne

1. Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne

2. Podstawy teorii kształcenia wielostronnego

3. Podawanie i przyswajanie wiedzy

4. Działalność odkrywcza w szkole

5. Eksponowanie i przeżywanie wartości

6. Organizowanie i realizowanie działania praktycznego

 

VI. Proces samokształcenia

 1. Pojecie samokształcenia
 2. Cele samokształcenia
 3. Wdrażanie do samokształcenia

 

VII. Zasady kształcenia

 1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja zasad kształcenia
 2. Charakterystyka zasad kształcenia
 3. Realizacja zasad w procesie kształcenia

 

VIII. Metody kształcenia

 1. Wprowadzenie
 2. Pojecie i rozwój metod nauczania
 3. Różne aspekty nauczania
 4. Podział metod nauczania
 5. Metody podające
 6. Metody problemowe
 7. Metody eksponujące
 8. Metody praktyczne
 9. Nauczanie programowe
 10. Funkcje metod nauczania
 11. Kryteria doboru metod nauczania
 12. Metody uczenia się
 1. Metody recepcyjne
 2. Metody heurystyczne, badawcze
 3. Metody ekspresyjne
 4. Metody ćwiczebne

 

IX. Formy organizacyjne kształcenia

 1. Formy organizacji kształcenia
 2. System klasowo-lekcyjny
 3. Lekcja jako podstawowa forma kształcenia
 4. Struktura lekcji
 5. Typy lekcji i ich charakterystyka
 6. Rodzaje toków lekcyjnych
 1. Tok lekcji podającej
 2. Tok lekcji problemowej
 3. Tok lekcji ćwiczeniowej
 4. Tok lekcji eksponującej
 1. Zajęcia w klasach łączonych
 2. Formy organizacyjne pracy uczniów
 1. Praca jednostkowa
 2. Praca zbiorowa
 3. Praca grupowa
 1. Nauka domowa uczniów
 2. Dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne
 3. Wycieczki szkolne

 

X. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym

1. Pojęcie środków dydaktycznych

2. Funkcje środków dydaktycznych

3. Klasyfikacja środków dydaktycznych

4. Środki wzrokowe

A. Proste środki wzrokowe

B. Złożone środki wzrokowe

5. Środki słuchowe

6. Środki wzrokowo-słuchowe (audiowizualne)

7. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia

 

XI. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej

  1. Pojęcie planowania i organizacji
  2. Rodzaje planów nauczycielskich
  3. Przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji
  4. Kontrola wykonania planu

 

XII. Niepowodzenia w nauce szkolnej

 1. Pojęcie niepowodzeń szkolnych
 2. Rodzaje niepowodzeń w nauce szkolnej i ich skutki
 3. Przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej
 4. Przezwyciężanie niepowodzeń w nauce

 

XIII. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia

 1. Istota i funkcje sprawdzania
 2. Formy sprawdzania
 3. Metody sprawdzania
 4. Testy osiągnięć szkolnych
 5. Jakościowe badania wyników kształcenia
 6. Ocena w procesie kształcenia
 7. Nowy system oceniania
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne
 2. Ocenianie zewnętrzne

 

XIV. Problem dydaktyki kształcenia ogólnego

 1. Innowacje dydaktyczne a unowocześnianie procesu kształcenia
 2. Praca z uczniem zdolnym
 3. Podmiotowość w edukacji
 4. Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia
 5. Uczenie się w świetle raportów edukacyjnych
 6. Impulsy i kierunki rozwoju dydaktyki

 

Dodatek

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło