Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycielibr /

Podtytuł: 83-88030-95-7
ISBN:
12,00 zł
Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli oraz stanu doradztwa metodycznego, a także możliwości doskonalenia najczęściej stosowanych form i metod doradztwa. Oprócz części teoretycznej...
Ilość

Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli oraz stanu doradztwa metodycznego, a także możliwości doskonalenia najczęściej stosowanych form i metod doradztwa. Oprócz części teoretycznej, zawierającej m.in. przegląd literatury na temat form i metod doskonalenia zawodowego w kraju i za granicą, metody samokształcenia, genezę, cele doradztwa metodycznego, istotę adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli praca zawiera również część praktyczną (charakterystyka terenu i organizacji badań, analiza wyników badań sondażowych przeprowadzonych wśród nauczycieli o stażu pracy 0-3 lat, dyrektorów szkół oraz doradców metodycznych, podsumowanie przeprowadzonych badań).

Książka adresowana zarówno do pracowników nadzoru pedagogicznego w kuratoriach oświaty i szkołach podstawowych oraz doradców metodycznych w podejmowaniu twórczych inicjatyw w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, jak i też samym nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dybek Halina
83-88030-95-7
100 Przedmioty

Dybek Halina

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedeutologia. Rozprawa doktorska na temat: Doradztwo metodyczne w procesie adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli szkół podstawowych.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=96475&lang=pl

 

Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wstęp

 

Rozdział I

Doskonalenie, samokształcenie i doradztwo metodyczne w świetle literatury pedeutologicznej

     1.     Doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne w wybranych krajach

     2.     Samokształcenie jako jedna z form doskonalenia zawodowego nauczycieli – istota, tradycje, cele

        2.1. Wybrane metody samokształcenia

              2.1.1. Samokształcenie przez obserwację

              2.1.2.     Samokształcenie przez czytelnictwo

              2.1.3.     Korzystanie ze środków masowego przekazu

              2.1.4.     Autoskopia w samokształceniu

     3. Doradztwo metodyczne jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce

        3.1. Cele, treści i zadania doradztwa metodycznego

        3.2.     Geneza doradztwa metodycznego w polskim systemie oświatowym

        3.3.     Funkcje doradztwa metodycznego

        3.4. Formy pracy doradcy metodycznego

        3.5.     Metody pracy doradczej

              3.5.1.     Mikronauczanie

              3.5.2.     Metoda symulacji

              3.5.3.     Metoda przypadków (metoda kazuistyczna), czyli wycinka
                   dłużej trwających sytuacji

              3.5.4. Metoda projektów

              3.5.5. Metoda „burzy mózgów”

              3.5.6. Metoda dyskusji

 

Rozdział II

Adaptacja społeczno-zawodowa młodego nauczyciela

     1. Analiza pojęć dotyczących adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli w świetle literatury

     2. Czynniki determinujące proces adaptacji zawodowej młodego nauczyciela

        2.1.     Przygotowanie i identyfikacja z zawodem młodych nauczycieli

        2.2.     Środowisko szkolne w procesie adaptacji nauczycieli

        2.3. Środowisko lokalne w procesie adaptacji społeczno-zawodowej młodych nauczycieli

     3. Doradztwo metodyczne a proces adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli

 

Rozdział III

Metodologia badań

1.  Cel, problematyka badań, hipotezy, zmienne i wskaźniki

2.  Charakterystyka badanego środowiska i organizacja badań

3.  Metody, techniki i narzędzia badawcze

 

Rozdział IV

Analiza wyników badań

1.  Środowisko szkolne w adaptacji społeczno-zawodowej nauczyciela

1.1.  Rola dyrektora szkoły w adaptacji społeczno-zawodowej młodego nauczyciela

2.  Rola dorady metodycznego w procesie adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli

3.  Skuteczność form i metod pracy doradczej w procesie adaptacji społeczno-zawodowej młodych nauczycieli

4.  Samokształcenie a proces adaptacji nauczycieli do zawodu

5.  Pozaszkolne czynniki w procesie adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli

6.  Analiza korelacyjna wyników badań

 

Rozdział V

1.  Podsumowanie i weryfikacja hipotez – uogólnienia teoretyczne i praktyczne na podstawie badań

2.  Wnioski końcowe – projekcja zmian

 

Bibliografia

Spis tabel

Aneksy

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło