Sztuka bycia uczniem i nauczycielem

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem

ISBN: 978-83-7850-382-8
20,00 zł

Niniejszy tom, będący w pewnym sensie podsumowaniem dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”...

Wersja książki
Ilość

Pedagogika współbycia podkreśla znaczenie współpracy i życzliwej przestrzeni interpersonalnej, a odwołując się do zasad: osoba przed rzeczą, etyka przed techniką, być przed mieć, miłosierdzie przed sprawiedliwością – nawiązuje do upowszechnianej przez Jana Pawła II cywilizacji miłości. W tejże pedagogice mieści się zarówno sztuka bycia nauczycielem, jak i uczniem oraz sztuka bycia człowiekiem w tych nie tak łatwych czasach.

Wszystkie teksty składające się na niniejszą publikację są, jak mówi jedna z Autorek, opowieścią o wychowaniu; opowieścią o wychowaniu do człowieczeństwa, opowieścią niosącą pierwiastek dobra, nadziei i wiary w człowieka. Tak zresztą można scharakteryzować całą serię „Nauczyciele – Nauczycielom” ukazującą się już dziesięć lat. Jej autorzy, współautorzy i czytelnicy jednogłośnie stwierdzają, że seria pomaga przywrócić prawo takim wartościom, jak odczuwanie, przeżywanie, tworzenie, uspołecznienie, miłość i życie.

Niniejszy tom, będący w pewnym sensie podsumowaniem dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”, stanowi jednocześnie prezentację koncepcji pedagogiki współbycia, której zasadniczym założeniem jest sztuka bycia człowiekiem.

200 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-382-8

Korzeniowska Wiesława

historyk, pedagog, profesor, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, między innymi: Komisji Historycznej PAN; „Wspólnoty Polskiej”; Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach; Komisji PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddział w Cieszynie; Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Katowicach; “Societas Scientiis Favendis Silesiae Superiores" w Katowicach.

Współredaktor serii polsko-czeskiej „Dialog bez Granic”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Materiały i Studia z Dziejów Śląska”.

Autorka ponad 260 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 39 prac zwartych (autorskich: 15 oraz 24 – redakcyjnych i współredakcyjnych). W przygotowaniu: Dzieje rodziny i wychowania w rodzinie; Dzieje myśli pedagogicznej- chronologiczny słownik biograficzny oraz Ziemiaństwo górnośląskie i jego wkład w przemiany kulturowe regionu (wiek XIX i pierwsza połowa XX).

Murzyn Andrzej

dr hab., kierownik Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Śląskim, od kilku lat także prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. Jest autorem 11 monografii i ponad 40 artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem dwóch serii naukowych (Filozofia i Pedagogika, Dialog bez Granic), a także wspólnie z Dariuszem Stępkowskim redaktorem książki Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society (Kraków 2014). Ostatnio wydał m.in.: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji (Kraków 2013), Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana (Kraków 2016). Przetłumaczył kilka książek z pogranicza filozofii i pedagogiki. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddziału PAN w Katowicach.

Szuścik Urszula

adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Magister wychowania plastycznego, specjalność nauczycielska, doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność psychologia twórczości, doktor habilitowany nauk humanistycznych z pedagogiki i pedagogiki artystycznej.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; wicedyrektor do spraw kształcenia w Instytucie Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie; ekspert MEN w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie sztuki.

Członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły” oraz członek Rady Redakcyjnej „Zarania Śląskiego”. Wzięła udział w opracowaniu standardów edukacji wizualnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w ramach grantu nr 12835/08 Standardy Edukacji Kulturalnej, który był realizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (sierpień–grudzień 2008 r.). Członek Seminarium Naukowego Komisji Nauk Psychologicznych PAN, Seminarium Naukowego Sekcji Problemowej Pedagogiki Szkolnej PAN, Seminarium Naukowego Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, INSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę), ECHA (Europen Council for High Ability). Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe, badawcze i artystyczne: zagadnienia edukacji plastycznej i jej stymulacji, analiza procesu twórczości plastycznej, programy kształcenia plastycznego, analiza treści plastycznych w wychowaniu przedszkolnym, w obrębie programów z nauczania zintegrowanego, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, percepcja jakości wizualnych, kształcenie nauczycieli edukacji plastycznej, psychologia twórczości i psychologia sztuki, terapia przez sztukę, grafika artystyczna; Prowadzi ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną (wystawy 1985, 1989, 1995, 1996, 2001, 2005, 2009).

Ważniejsze publikacje: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006 (rozprawa habilitacyjna), monografia, Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie Cieszyn 1999, monografia, liczne artykuły w „Plastyka w Szkole”, w publikacjach zbiorowych (w:) Red. B. Dymara, Dziecko w świecie sztuki, Impuls Kraków 1996, Dziecko w świecie rodziny, Impuls Kraków 1998, Dziecko w świecie muzyki, Impuls Kraków 2000, Dziecko w świecie współdziałania cz. 2, Impuls Kraków 2001, (w:) Red. W. Korzeniowska, Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Impuls Kraków 2001, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, Impuls Kraków 2002, Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Rodzina, historia i współczesność. Studium monograficzne,Impuls Kraków 2006, Red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zgadnień pedagogiki współbycia. Studia, rosprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”, Impuls Kraków 2009, Red. W. Korzeniowska, A. Mitas, U. Szuścik, Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, liczne prace pod redakcją naukową i popularnonaukowe; Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Program nauczania. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego MEN/DKW-4014-29/99. Wydanie I Wydawnictwo Maria Lorek Katowice 1999. Wydanie II Muza Szkolna Warszawa 2000; około 60 publikacji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Korzeniowska Wiesława, Murzyn Andrzej, Szuścik Urszula

ISBN druk

978-83-7308-929-7

ISBN e-book

978-83-7850-382-8

Objętość

308 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Część I

Seria „Nauczyciele – Nauczycielom” w opinii współautorów i czytelników

 

Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn

Wstęp

 

Kazimierz Denek

Wartości w książkach pedagogicznych serii „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Beata Oelszlaeger

Seria „Nauczyciele – Nauczycielom” jako inspiracja do kształcenia

studentów pedagogiki (kilka refleksji)

 

Antoni Gwizdak

Samowychowanie oraz samorządność jako elementy procesów edukacyjnych

w ujęciu autorów serii „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Małgorzata Znaj

Seria „Nauczyciele – Nauczycielom” jako wypowiedź o przyjaźni i miłości

Wiesława Korzeniowska

Tradycja i współczesność w serii „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Alina Gorniok-Naglik

Obecność literatury w serii „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Ewa Kochanowska

Małe formy literackie i potoczne w serii

„Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Lidia Wollman

Kreatywność jako działanie edukacyjne w serii „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Jadwiga Uchyła-Zroski

Istota muzyki w świecie dziecka a wątki muzyczne

w serii „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Beata Wojtal

Wątki ludyczne w serii „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Bernadeta Niesporek-Szamburska, Helena Synowiec

Wokół Dziecka. Seria „Nauczyciele – Nauczycielom”

w opinii studentek polonistyki

 

Część II

Wokół pedagogiki współbycia

 

Bronisława Dymara

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Bliżej uczenia się – nauczania

kompleksowego i pedagogiki współbycia

 

Urszula Dębska

Dynamizm wartościowania drogą ku pełniejszemu współbyciu

 

Urszula Morszczyńska

Pedagogiczne dylematy aksjologicznej kwalifikacji czynu

 

Maria Z. Pulinowa

O potrzebie formowania się wspólnoty nauczycielskiej

 

Justyna Sikora

Przygotowanie przyszłych nauczycieli do twórczości w pełnieniu

ról zawodowych

 

Lucyna Skorecka

Odwaga bycia kreatywnym

 

Jadwiga Szymaniak

O kulturę kontaktów społecznych w szkole

 

Danuta Waloszek

Meandry ochrony dziecka i dzieciństwa

 

Agnieszka Olczak

Aktywność twórcza w przedszkolu szansą odkrywania przez dziecko

mechanizmów społecznych

 

Maria Szymańska

Dorośli i dzieci – świat zawarty w rysunkach przedszkolaków

(czyli o porozumiewaniu się przez sztukę)

 

Elżbieta Maria Minczakiewicz

„Teatr z łyżki” jako inspiracja pedagogii serca, umysłu i woli dzieci

o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju

 

Elżbieta Napora

Rysunek jako źródło informacji o szansach i zagrożeniach rozwoju dziecka

ze strony środowiska rodzinnego

 

Anett a Soroka-Fedorczuk

Źródła informacji o osobach niepełnosprawnych z perspektywy dzieci

w wieku przedszkolnym

 

Urszula Szuścik

Dziecko i nauczyciel w działaniach artystycznych – głosy o plastyce i pięknie

Alicja Skibicka

Kto może ukształtować twórczego ucznia?

 

Helena Danel-Bobrzyk

Rola rodziny w kształtowaniu aktywnych postaw dziecka z udziałem muzyki

 

Maciej Kołodziejski

Środowiskowy kontekst rozwoju muzycznego dziecka

Implikacje gordonowskie

 

Radosław Tarczoń

Muzyka relaksacyjna w działaniu terapeuty muzycznego – z badań własnych

 

Adam Adamski

Rola tańca i rytmiki dla układu biologicznego człowieka w świetle nowego

paradygmatu psychologicznego

 

Małgorzata Bortliczek, Izabela Łuc

Nieoficjalne słownictwo uczniowskie wyrazem twórczej postawy językowej

 

Małgorzata Iwanowicz

Wychowanie językowo-stylistyczne w toku kształcenia polonistycznego

na poziomie starszych klas szkoły podstawowej

 

Adriana Adamska

Udział wymiaru ponadempirycznego w procesie wychowawczym

 

Danuta Kocurek

Młodzież w świecie małej ojczyzny – w świetle badań ankietowych

 

Wacław Korzeniowski

Dziecko w świecie cywilizacji technicznej

 

Izabela Gomołka-Walaszek

Różnice progresu rozwojowego bliźniąt

 

Bibliografia (wybór)

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło