Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017–2018

Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017–2018

ISBN: 978-83-8095-532-5
30,00 zł

Pierwsza część zebranych dokumentów dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego i składa się z: informacji o XXXIX Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, uchwał tego Zjazdu w sprawie zmian w Statucie ZHP, jednolitego tekstu Statutu ZHP, refleksji pozjazdowych przewodniczącego ZHP.

Ilość

Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017–2018 jest kontynuacją opublikowanej w Oficynie Wydawniczej „Impuls” w latach 2014–2017 serii wydawniczej zawierającej materiały źródłowe do dziejów organizacji harcerskich w Polsce od chwili powstania stowarzyszeń do czasów współczesnych – Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W skład serii wchodzi również monografia z 2016 roku Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, będąca próbą interpretacji materiałów dotyczących ZHP. W 2018 roku w serii ukaże się również Harcerska lista (nie)obecności. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989–2017.

Pracuję także nad kolejną monografią, w której staram się porównać i zinterpretować źródła ZHP i ZHR opublikowane w latach 1989–2018. Niniejsza książka powstała w toku prac nad tą monografią. Zamieściłam w niej materiały z lat 2017–2018 w trzech następujących częściach.

Pierwsza część zebranych dokumentów dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego i składa się z: informacji o XXXIX Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, uchwał tego Zjazdu w sprawie zmian w Statucie ZHP, jednolitego tekstu Statutu ZHP, refleksji pozjazdowych przewodniczącego ZHP. Osobno zamieściłam dokumenty dotyczące zmian tekstu Prawa Harcerskiego dokonanych podczas XXXIX Nadzwyczajnego Zjazdu. W kolejnych rozdziałach znajdują się informacje o XL Zjeździe ZHP oraz jego uchwały.

Część druga publikacji zawiera dokumenty Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i materiały z XVI Zjazdu ZHR: komunikaty zjazdowe, listy i podziękowania dla delegatów, listy przewodniczącego ZHR, uchwały XVI Zjazdu ZHR (w sprawie zmian w Statucie ZHR, w sprawie określenia początku i końca dwuletniej kadencji władz naczelnych, władz okręgów oraz zarządów obwodów ZHR; uchwały programowe). W trzeciej części umieściłam materiały dotyczące ogłoszonego w 2018 roku Roku Harcerstwa: sprawozdanie senackiej Komisji Ustawodawczej o projekcie, uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informacje ze stron internetowych ZHP i ZHR na ten temat, notkę prasową, tekst Jerzego Chrabąszcza Pro memoria. Moje myślenie o prawdzie w Roku Harcerstwa 2018.

Na końcu publikacji zamieściłam bibliografię, spis źródeł, chronologiczny wykaz zjazdów ZHP i ZHR od chwili powstania organizacji, chronologiczny wykaz statutów ZHP i ZHR, a dla ułatwienia Czytelnikowi poszukiwań spisy treści wcześniej wydanych tomów serii zawierających wybory źródeł.

Zamieszczone źródła mają różne nazwy. Celem ich uporządkowania w spisie treści nie podaję oryginalnych tytułów dokumentów, tylko uogólnione nazwy według następującego klucza:

– rodzaj dokumentu (informacja, wnioski, zaproszenie, uchwały, ustalenie, list, artykuł, komentarz, rozkaz, rota i inne);

– twórca (imię i nazwisko lub nazwa, np. Zjazd Walny ZHR, Rada Naczelna);

– informacja na temat treści danego dokumentu.


Oryginalne nazwy źródeł zamieściłam na początku każdego prezentowanego dokumentu oraz w „Spisie źródeł” zawartym w załączniku.

Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadziłam kwerendy na stronach internetowych stowarzyszeń ZHP i ZHR, portalu społecznościowym Facebook (fanpage’e ZHP i ZHR, portale członków organizacji, witryny społeczno-kulturowe, strony wydarzeń) i serwisie YouTube z transmisjami z obrad zjazdów ZHP i ZHR. Rozproszenie materiałów, dyskusji w źródłach tych jest duże.

Niestety strony zjazdów, witryny, fanpage’e, kanały filmowe po pewnym czasie zazwyczaj są likwidowane. Nie wiem, czy treści w nich zawarte (w tym polemiki), przed zamknięciem strony są w całości kopiowane i archiwizowane przez stowarzyszenia. Obawiam się, że nie. Takie postępowanie z materiałami prowadzi do bezpowrotnej utraty pamięci organizacji, zaprzepaszcza się możliwość przekazania przyszłym pokoleniom relacji o sobie. Co prawda, wszyscy członkowie oraz osoby spoza stowarzyszeń mają sposobność uczestniczenia w trybie online w przebiegu obrad zjazdów, również mogą komentować i obserwować poczynania delegatów ze swoich środowisk, to jednak materiały te są usuwane szybko z przestrzeni publicznej. Tradycyjne formy, takie jak gazetki zjazdowe, pozostały, ale ich objętość i zawartość treściowa są skromne w porównaniu z podobnymi materiałami z lat poprzednich, właśnie dlatego, że większość dyskusji prowadzona jest online.

Odrębnym problemem jest otrzymanie dostępu do materiałów źródłowych w formie oficjalnych dokumentów powstałych po zjeździe, sformalizowanych, uwierzytelnionych przez władze stowarzyszeń. O ile w przypadku ZHP nie miałam dużych problemów w dotarciu do tych źródeł (być może dlatego, że jestem członkiem tej organizacji), o tyle przy gromadzeniu dokumentów odnoszących się do ZHR napotkałam spore przeszkody. Być może wynikało to z krótkiego czasu, który upłynął od obrad zjazdu ZHR. W związku z brakiem dostępu do dokumentów pisanych zdecydowałam się na dokonanie samodzielnej transkrypcji ze źródeł umieszczonych w serwisie YouTube zawierających transmisje z obrad ostatniego zjazdu ZHR.

200 Przedmioty

Marszałek Katarzyna

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2009 r.), adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener. Od 1988 roku związana z harcerstwem, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza, pełniła liczne funkcje dotyczące m.in.: funkcjonowania pionów metodycznych, zespołu programowego, komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry kształcącej i inne na szczeblu komendy hufca, komendy chorągwi. Była członkiem kadry wielu kursów i szkoleń instruktorskich, także jako ich komendantka. Od 2016 roku instruktorka Harcerskiego Instytutu Badawczego Głównej Kwatery ZHP, członek Kręgu Instruktorskiego STOS.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji harcerskich w Polsce.

Katarzyna Marszałek

Wybrane monografie: Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce. Ruch harcerski w latach 1980–1989; Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom I, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001–2016); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom III, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989–2016); Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego; Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom I, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918–1944); Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom II, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988); Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom III, Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989–2014); Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918–1939. Harcerska lista (nie)obecnych. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989-2017.

Oficyna Wydawnicza "Impuls" poleca serię autorsywa Katarzyny Marszałek pt. Wybór źródeł do dziejów ZHP: Tom I Tom II Tom III Tom IV

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Katarzyna Marszałek

ISBN druk

978-83-8095-532-5

Objętość

302 strony

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160/235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wprowadzenie

Część I
Związek Harcerstwa Polskiego


 1.    Informacje o XXXIX Zjeździe Nadzwyczajnym Związku Harcerstwa Polskiego, kwiecień 2017 r.  

 1.1.    Martyna Kowacka, Dobiegł końca dzień pierwszy 39. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, 8 kwietnia   
 1.2.    Martyna Kowacka, Harcerz jest wolny od nałogów – 10 punkt Prawa Harcerskiego zmieniony, 8 kwietnia 
 1.3.    Martyna Kowacka, Drugi dzień 39. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP za nami, 8 kwietnia
 1.4.    Martyna Kowacka, 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP – zakończony, 9 kwietnia      19
 1.5.    Martyna Kowacka, Propozycje zmian w Statucie ZHP przyjęte przez 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP, 13 kwietnia      20

2.    Uchwały XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie zmian w Statucie ZHP, kwiecień 2017 r. 

 2.1.    Uchwała nr 1 z dnia 8 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
 2.2.    Uchwała nr 2 z dnia 8 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
 2.3.    Uchwała nr 3 z dnia 8 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
 2.4.    Uchwała nr 4 z dnia 8 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP      
 2.5.    Uchwała nr 5 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP      
 2.6.    Uchwała nr 6 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP      
 2.7.    Uchwała nr 7 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP      
 2.8.    Uchwała nr 8 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP      
 2.9.    Uchwała nr 9 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP      
2.10.    Uchwała nr 10 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
2.11.    Uchwała nr 11 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
2.12.    Uchwała nr 12 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
2.13.     Uchwała nr 13 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
2.14.     Uchwała nr 14 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP  
2.15.     Uchwała nr 15 z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie dostosowania numeracji jednostek redakcyjnych Statutu ZHP 
2.16.     Uchwała nr 16 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP 
2.17.     Uchwała nr 17 z dnia 8 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP 
2.18.    Uchwała nr 18 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP 
2.19.    Uchwała nr 19 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP 
2.20.    Uchwała nr 20 z dnia 9 kwietnia w sprawie zmian w Statucie ZHP   

 3.    Statut ZHP (tekst jednolity Statutu ZHP z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP)      

4.    Dariusz Supeł, Pozjazdowa refleksja przewodniczącego ZHP, kwiecień 2017 r. 

5.    Zmiana tekstu Prawa Harcerskiego  

 5.1.     Raport Komisji Statutowej, Prawo i Przyrzeczenie, 28 grudnia 2015 r. 
 5.2.     Martyna Kowacka, Komunikat rzecznika ZHP, 8 kwietnia 2017 r.
 5.3.    Artykuły i list  
5.3.1.    Maciej Gajek, Harcerze mogą legalnie pić alkohol, 9 kwietnia 2017 r. 
5.3.2.    Mateusz Cebula, Z pozycji przewodniczącego Komisji Statutowej – pozjazdowo, 10 kwietnia 2016 r. 
5.3.3.    Bogusław Śliwerski, Harcerska hipokryzja i dewastacja moralna, 11 kwietnia 2017 r.  
5.3.4.    Starego Wilka Samotnika „Dziesiątki Paradoksy kolejne”, 13 kwietnia 2017 r.
5.3.5.     Justyna Suchecka, Czuwaj! I na zdrowie: harcerz już nie musi być abstynentem. Będzie też przyrzeczenie bez Boga?, 17 kwietnia 2017 r.  
5.3.6.     Marek Gajdziński, Do przyjaciół z ZHP o abstynencji i nałogach pragmatycznie, 19 kwietnia 2017 r. 
5.3.7.     Grzegorz Nowik, List przewodniczącego ZHR, List do Instruktorów, Członków i Przyjaciół ZHR, 19 kwietnia 2017 r. 
5.3.8.     Michał Górecki, Harcerz pije i pali?! Olaboga, 24 kwietnia 2017 r. 

 5.4.     Dariusz Supeł, Komentarz przewodniczącego ZHP do obowiązującegoPrawa Harcerskiego, 1 grudnia 2017 r. 

6.    Informacje o XL Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego, grudzień 2017 r.  

 6.1.     Monika Kubacka, Rozpoczynamy 40. Zjazd ZHP, 7 grudnia 
 6.2.     Monika Kubacka, Drugi dzień 40. Zjazdu ZHP, 8 grudnia 
 6.3.     Monika Kubacka, 40. Zjazd ZHP zakończony! [Decyzje], 10 grudnia  

7.    Uchwały XL Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego, grudzień 2017 r.  

 7.1.     Uchwała nr 1 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad Statutem ZHP 
 7.2.     Uchwała nr 2 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie 60-lecia Nieprzetartego Szlaku 
 7.3.     Uchwała nr 3 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego 
 7.4.     Uchwała nr 4 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie mundurów 
 7.5.     Uchwała nr 5 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie ochrony tożsamości Związku Harcerstwa Polskiego  
 7.6.     Uchwała nr 6 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie działalności gospodarczej w ZHP   
 7.7.     Uchwała nr 7 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie nieruchomości ZHP      
 7.8.     Uchwała nr 8 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie etyki środowiskowej w działaniach ZHP  
 7.9.     Uchwała nr 9 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie roli religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym 
7.10.     Uchwała nr 10 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wychowania duchowego w Związku Harcerstwa Polskiego      
7.11.     Uchwała nr 11 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie Harcerskiego Systemu Wychowawczego 
7.12.     Uchwała nr 12 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie Strategii ZHP 2025 
7.13.     Uchwała nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej 
7.14.     Uchwała nr 14 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wzmocnienia działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 
7.15.     Uchwała nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych 

Część II
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

1.    Komunikaty Zjazdowe XVI Zjazdu ZHR, kwiecień 2018 r.  

 1.1.    Barbara Sobieska, Delegaci decydują o przyszłości ZHR, 6 kwietnia 
 1.2.    Biuro Zjazdu, Komunikat Zjazdowy nr 2 
 1.3.    Biuro Zjazdu, Komunikat Zjazdowy nr 3 

2.    Listy do Delegatów XVI Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, kwiecień 2018 r.  

 2.1.     Biskup Polowy Wojska Polskiego, Józef Guzdek, 4 kwietnia 
 2.2.     Dowództwo Garnizonu Warszawa, Robert Głąb, 13 kwietnia 
 2.3.     Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Paweł Poszytek, 13 kwietnia 
 2.4.    Instytut Pamięci Narodowej, Krzysztof Szwagrzyk, 13 kwietnia  
 2.5.    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Leszek Suski,     13 kwietnia 
 2.6.     Komendant Główny Straży Granicznej, Tomasz Praga, 10 kwietnia   
 2.7.     Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, 13 kwietnia   
 2.8.     Metropolita Gdański, Sławoj Leszek Głódź, 10 kwietnia      
 2.9.     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska, 12 kwietnia 
2.10.    Ministerstwo Obrony Narodowej, Paweł Hut, 12 kwietnia      
2.11.     Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Andrzej Papierz, 12 kwietnia   
2.12.    Naczelniczka ZHP, Anna Nowosad, 13 kwietnia      
2.13.    Poseł na Sejm RP, hm. Jacek Kurzępa      
2.14.    Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, 13 kwietnia  
2.15.    Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, 6 kwietnia  
2.16.    Senator RP, prof. Jan Żaryn, 12 kwietnia  
2.17.    Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Tadeusz Grzybowski,     Andrzej Marasek, 2 kwietnia 
2.18.    Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Soloch, 10 kwietnia  
2.19.     Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, 9 kwietnia   
2.20.    Telewizja Polska, Jacek Kurski, 12 kwietnia 
2.21.    Współzałożyciel Bractwa Błogosławionego druha Wicka, Zygmunt Jaczkowski, 13 kwietnia 
2.22.    Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju,  Robert Rospędzihowski, 13 kwietnia 

3.    Listy Grzegorza Nowika, przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

3.1. List z 6 kwietnia      
3.2. List z 16 kwietnia 


4. Uchwały XVI Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 2018 r.  

 4.1.     Uchwały statutowe  
4.1.1.     Uchwała statutowa nr 1 w sprawie zmian w Statucie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej   
4.1.2.     Uchwała statutowa nr 3 w sprawie zmian w Statucie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
4.1.3.     Uchwała statutowa nr 4 w sprawie zmian w Statucie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
 4.2.     Uchwała w sprawie określenia początku i końca dwuletniej kadencji władz naczelnych, władz okręgów oraz zarządów obwodów ZHR  
 4.3.     Uchwały programowe 
4.3.1.    Uchwała programowa nr 2      
4.3.2.    Uchwała programowa nr 3/4  
4.3.3.    Uchwała programowa nr 5 
4.3.4.    Uchwała programowa nr 6  
4.3.5.    Uchwała programowa nr 7 
4.3.6.    Uchwała programowa nr 8   

Część III
2018 Rokiem Harcerstwa


1.    Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały ustanawiającej rok 2018 Rokiem Harcerstwa, 13 grudnia 2017 r.  
2.    Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa  
3. Martyna Kowacka, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa, 20 grudnia 2017 r.  
4. Barbara Sobieska, 2018 Rokiem Harcerstwa, 20 grudnia 2017 r.  
5.    Notatka prasowa, Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa, 20 grudnia 2017 r.  
6.    Jerzy Chrabąszcz, Pro memoria. Moje myślenie o prawdzie w Roku Harcerstwa 2018 

Załączniki

Załącznik 1
Spis źródeł  

Załącznik 2
Chronologiczny wykaz zjazdów ZHP i ZHR w latach 1989–2018  

Załącznik 3
Chronologiczny wykaz zmian w statutach ZHP i ZHR w latach 1989–2018  

Bibliografia   

Spis zawartości poszczególnych tomów serii 

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło