Iluzje - interpretacje - iluminacje

Podtytuł: 978-83-7308-803-0
ISBN:
34,80 zł
Książka wnosi do stanu wiedzy o mediach i edukacji medialnej nowe elementy, które zasługują na upowszechnienie. Autorkę interesowało bowiem w jaki sposób przemiany dotyczące przechodzenia od starych do nowych form przekazu wpłynęły na pozycję widza. Dokonała analizy wybranych teorii komunikowania masowego oraz przeglądu stanowisk teoretycznych dotyczących relacji telewizja – odbiorca...
Ilość

      Książka wnosi do stanu wiedzy o mediach i edukacji medialnej nowe elementy, które zasługują na upowszechnienie. Autorkę interesowało bowiem w jaki sposób przemiany dotyczące przechodzenia od starych do nowych form przekazu wpłynęły na pozycję widza. W publikacji dokonano analizy wybranych teorii komunikowania masowego oraz przeglądu stanowisk teoretycznych dotyczących relacji telewizja – odbiorca.

Zaprezentowana analiza dotyczy sposobów odbioru przekazów telewizyjnych przez młodzież gimnazjalną oraz rola edukacji medialnej we współczesnej szkole poprzez przyjętą procedurę badań empirycznych jest oryginalna i prowadząca do poszerzenia wiedzy pedagogicznej w zakresie mediów i edukacji medialnej. 

978-83-7308-803-0

Zielińska-Pękał Daria

 

 

Autorka książki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Zielonogórski). Napisała pracę doktorską na temat „Przekaz telewizyjny w odbiorze młodzieży gimnazjalnej”. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z mediami oraz poradnictwem. W ostatnim czasie przedmiotem jej badań stało się tzw. poradnictwo zapośredniczone. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu.

 

WYBRANA BIBLIOGRAFIA:

 

  • Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
  • Poradnictwo a świat mediów [w:] „Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu” pod red A.Kargulowej, PWN 2009.
  • Klient w poradnictwie telewizyjnym - między oglądaniem a doświadczaniem [w:] Dyskursy młodych andragogów. T. 10 / red. nauk. Małgorzata Olejarz - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009  
  • Zapośredniczone poradnictwo [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 7 : V - Ż .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2008 
  • Od wirtualnego realis do symulakrum. Historia pewnego zniewolenia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2007, nr 3. 
  • Pomiędzy krzątactwem a rytualizacją - codzienne formy "bycia" z mediami [w:] Estetyka - Sztuka - Media: przestrzenie i konteksty pedagogiczne, praca zbiorowa red. M. Jabłońska, ATUT, Wrocław 2008. 
  • Poradnictwo zapośredniczone – rozważania definicyjne i pierwsze próby badawcze [w:] Dyskursy młodych andragogów, T.8/ red. nauk. Małgorzata Olejarz – Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007  
  • Wykorzystanie hermeneutyki w badaniach nad tekstem medialnym [w:] Dyskursy młodych andragogów. T. 5 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004  
  • Telewizyjny "talk show" jako instytucja poradnicza [w:] Dyskursy młodych andragogów. T. 4 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003

Spis treści

Opowiastka z życia pedagoga szkolnego 1)

Opowiastka z życia pedagoga szkolnego 2)

 

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

Od telewizora do telewizji

    Ewolucje poglądów na temat społecznej roli mediów

    Odtwarzający i kreujący charakter mediów

    Między misją a komercją

 

Rozdział drugi

Teorie mediów i komunikowania masowego

Analiza mediów w poglądach szkoły frankfurckiej

        Przekaz telewizyjny w teorii krytycznej

        Przekaz telewizyjny w krytycznej teorii ekonomiczno-politycznej

Kultura popularna a strukturalizm i semiologia

Media w poglądach postmodernistów kulturowych

Media w koncepcji "neoplemiennej wspólnoty"

Przekaz telewizyjny w teorii interakcjonizmu symbolicznego

       Interakcja pomiędzy nadawcą a odbiorcą przekazów telewizyjnych

       Symbol w przekazie telewizyjnym

       Gra jako rodzaj interakcji

Odbiorca w aspekcie teorii komunikowania masowego

        Ogólna charakterystyka publiczności telewizyjnej

        Charakterystyka odbiorcy-gimnazjalisty

 

Rozdział trzeci

Podstawy metodologiczne badań przekazu telewizyjnego

     Dotychczasowe badania nad odbiorem przekazu telewizyjnego

     Ogólne założenia badań empirycznych

     Badania nad przekazem telewizyjnym

     - hermeneutyczna analiza programu

     Badania nad odbiorem przekazu telewizyjnego

     - jakościowa analiza treści

 

Rozdział czwarty

Jawne i ukryte programy typowych form przekazu telewizyjnego

     Typowe formy przekazu telewizyjnego

     Jawna i ukryta warstwa poszczególnych gier z telewidzami

             Typ I - Wszechwiedzqcy Kowalski

                     Odmiana - Mózg audiotele

              Typ II - Seria(le)

                     Odmiana - Na wesoło

             Typ III - Zabawa w reżysera

             Typ IV - Z życia wzięte

             Typ V - Z człowiekiem wśród kamer

             Typ VI - Słowne szarady

 

Rozdział piąty

Rodzaje odbioru przekazów telewizyjnych przez młodzież gimnazjalną

Odbiór bezrefleksyjny - nieidentyfikujący ukrytych przekazów telewizyjnych

       Bezrefleksyjny odbiór entuzjastyczny

                  Entuzjastyczny "biały"

                  Entuzjastyczny "czarny"

                  Entuzjastyczny "szary"

                  Bezrefleksyjny odbiór negujący

                  Negujący "biały"

                  Negujący "czarny"

Odbiór refleksyjny - identyfikujący ukryte przekazy telewizyjne

Refleksyjny "czarny"

Refleksyjny "biały", czyli strategie pozyskiwania telewidzów odczytywane przez młodzież

 

Rozdział szósty

Od edukacji medialnej do rozumienia przekazu telewizyjnego

     Wokół edukacji medialnej

Wizja edukacji medialnej w świetle wypowiedzi gimnazjalistów

        Edukacja medialna jako osobny przedmiot

        Edukacja medialna w formie zajęć pozalekcyjnych

        Edukacja medialna jako element WOS-u

 

Zakończenie

 

Bibliografia

                                                                                                       

Aneks

 

Spis schematów

 

Spis tabel

 

Spis aneksów

 

Spis ilustracji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło