Komunikacja - edukacja - społeczeństwo

Podtytuł: 978-83-7308-833-7
ISBN:
39,80 zł
W prezentowanej książce Autorka podejmuje kwestię konstruowania codziennego dyskursu przez dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w potocznych rozmowach, w których komunikują się z innymi ludźmi, tworzą i interpretują otaczającą je rzeczywistość, nadając jej określone znaczenia, przy czym zarówno ich dyskurs, jak one same są w różny sposób określane i definiowane.
W książce zbadano aspekt pozytywnego aspektu dyskursu dziecięcego, starając się dociec czy i jak dzieci porozumiewa
Ilość

W prezentowanej książce Autorka podejmuje kwestię konstruowania codziennego dyskursu przez dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w potocznych rozmowach, w których komunikują się z innymi ludźmi, tworzą i interpretują otaczającą je rzeczywistość, nadając jej określone znaczenia, przy czym zarówno ich dyskurs, jak one same są w różny sposób określane i definiowane.

W książce zbadano aspekt pozytywnego aspektu dyskursu dziecięcego, starając się dociec czy i jak dzieci porozumiewają się z innymi w specjalnej instytucji edukacyjnej jaką jest przedszkole dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Celem pracy jest ukazanie na tle filozoficzno-socjologicznych ujęć procesów komunikacji opisu, analizy i interpretacji różnorodnych aktów komunikacyjnych, w trakcie których dochodzi do wymiany i interpretacji rozmaitych znaczeń i do ukształtowania społecznego, uwarunkowanego kulturowo tekstu, którego twórcami są dzieci i ich partnerzy interakcyjni.

Adresatami publikacji mogą być studenci, a także wykładowcy akademiccy pedagogiki specjalnej oraz innych kierunków pedagogicznych, nauczyciele i wychowawcy przedszkoli, szkół specjalnych, klas i szkół integracyjnych, terapeuci, psycholodzy, logopedzi, instruktorzy, a także rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

978-83-7308-833-7

Rzeźnicka-Krupa Jolanta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Autorka książek: Komunikacja-edukacja,społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2007 oraz Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, Kraków 2009, osadzonych w tzw. jakościowej perspektywie badawczej, a także kilkunastu artykułów naukowych.

Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw rozumienia zjawiska niepełnosprawności, m.in. procesach konstruowania tożsamości jednostek, kwestiach nierówności edukacyjnych, marginalizacji i społecznego wykluczania osób postrzeganych jako niepełnosprawne.

Podziękowania

 

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

Filozoficzne i socjologiczne konteksty komunikacji interpersonalnej w ujęciu dyskursywnym

 

1.1. Komunikacja jako przekaz informacji i jako proces nadawania znaczeń – dwie perspektywy rozumienia

1.1.1. Transmisyjne modele komunikacji

1.1.2. Semiotyczne koncepcje znaczenia

1.1.3. Odmienne sposoby ujmowania komunikacji – próba porównania i syntezy

1.2. Egzystencjalne i fenomenologiczno-hermeneutyczne aspekty procesów komunikacji międzyludzkiej

1.2.1. Ja i Ty – spotkanie z Innym w ujęciu filozofii dialogu M. Bubera

1.2.2. Uniwersum rozmowy i językowy charakter procesów międzyludzkiej komunikacji w myśli filozoficznej H.-G. Gadamera

1.2.3. Cielesność słowa i gestu jako wyznaczników ludzkiej ekspresji w koncepcjach M. Merleau-Ponty’ego i H. Plessnera

1.3. Komunikacja jako element konstruowania rzeczywistości społecznej w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego

1.4. Dominacja, przemoc, władza – uwikłania komunikacji w reprodukcję znaczeń kulturowych

1.4.1. Przemoc symboliczna i akty dyskursywne w koncepcji P. Bourdieu

1.4.2. Pedagogiczny dyskurs symbolicznej kontroli jako „rządca świadomości” w ujęciu B. Bernsteina

1.4.3. Społeczne przyswajanie i walka dyskursów w świetle refleksji M. Foucaulta

1.5. Niepełnosprawność w obszarze dyskursów kultury – ponowoczesna perspektywa spojrzenia

 

Rozdział drugi

Dyskurs jako perspektywa badania procesów

 

komunikacji interpersonalnej

2.1. Dyskurs – granice rozumienia w kontekście podjętej problematyki badawczej

2.1.1. Formy i typy dyskursu

2.1.2. Rozmowa jako podstawowa odmiana dyskursu w relacjach interpersonalnych

2.1.2.1. Istota konwersacji

2.1.2.2. Struktura i organizacja oraz zakłócenia aktów konwersacyjnych

2.1.3. System językowy i akty mowy oraz niewerbalne i pozajęzykowe aspekty konstruowania dyskursu

2.2. Dyskurs dziecięcy – wkraczanie dziecka w świat dialogu i społecznych znaczeń

2.2.1. Pojęcie i formy dziecięcego dyskursu

2.2.2. Dziecko jako współtwórca i aktywny interpretator rzeczywistości społecznej

2.3. Komunikowanie się i rozwój procesów dyskursywnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – przegląd badań

2.3.1. Wczesne etapy rozwoju komunikacji przed językowej oraz niewerbalne i nielingwistyczne aspekty porozumiewania się 09-05 08:26:20

2.3.2. Kształtowanie się mowy i struktur językowych osób z niepełnosprawnością intelektualną

2.3.3. Umiejętności dialogowe i konstruowanie dyskursu konwersacyjnego

 

Rozdział trzeci

Założenia metodologiczne i problematyka badań własnych

 

3.1. Podejście interpretacyjne w perspektywie badawczej współczesnej humanistyki

3.2. Podejście interpretacyjne w obszarze badania fenomenu niepełnosprawności

3.3. Projekt badawczy

3.3.1. Wprowadzenie w problematykę badań

3.3.2. Przedmiot i cele badań

3.3.3. Grupa badawcza i teren badań

3.4. Metoda etnograficzna jako podstawowa strategia postępowania badawczego

3.4.1. Metody i techniki gromadzenia danych empirycznych

3.5. Trajektoria badań terenowych – gromadzenie danych w polu badawczym

 

Rozdział czwarty

Dyskurs dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych

 

4.1. Problemy rozumienia i interpretacji dyskursu osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.2. Interpretacja znaczeń konstruujących „dokumentarną tożsamość” badanych dzieci w perspektywie teorii dyskursu M. Foucaulta

4.3. Analiza i interpretacja danych empirycznych – tok postępowania badawczego

4.3.1. Redukcja danych na podstawie wstępnych kategorii analitycznych

4.3.2. Główne kategorie analityczne – kolejne kroki badawcze

4.4. Przestrzeń i środowisko konstruowania dziecięcego dyskursu – ogólna mapa kontekstu

4.4.1. Przestrzeń fizyczna

4.4.2. Przestrzeń społeczna

4.4.3. Przestrzeń czasowa i formy aktywności

4.4.4. Przestrzeń interpersonalna i biograficzna

4.5. Re-konstrukcja dziecięcego dyskursu: analiza tekstowa scen interakcyjnych

4.5.1. Elementy konstruujące strukturę dyskursu konwersacyjnego

4.5.1.1. Zachowania dyskursywne uczestników interakcji i ich ogólne cele interakcyjne

4.5.1.2. Istota i kontekst podejmowanych działań interakcyjnych

4.5.1.3. Typy badanych interakcji oraz odmiany konstruowanego w ich obszarze dyskursu

4.5.1.4. Werbalne i niewerbalne akty komunikacyjne badanych dzieci i ich funkcje

4.5.1.5. Lokalna i globalna organizacja dziecięcego dyskursu oraz zakłócenia komunikacji

4.5.2. Dziecięce strategie i taktyki konstruowania dyskursu

 

Rozdział piąty

Interpretacja aktów komunikacyjnych kształtujących dyskurs dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

5.1. Dyskurs dziecięcy w perspektywie analizy pragmatyczno-interakcyjnej

5.2. Kulturowy kontekst dziecięcych znaczeń – krytyczna płaszczyzna analizy dyskursu

 

Zakończenie

 

Spis schematów

 

Spis tabel

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło