Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski

Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski

Podtytuł: 978-83-7308-847-4
ISBN:
34,80 zł

Książka jest głosem w toczącej się w ostatnich latach w Polsce dyskusji na temat poprawczej roli wykonywania kary pozbawienia wolności. Wiele mówi się o resocjalizacji penitencjarnej, niektórzy autorzy, zarówno teoretycy, jak i praktycy penitencjarni mają wątpliwość co do jej sensu, uważają, że jest to raczej idea, a nie realna możliwość. Autor książki jest zdania, że resocjalizacja jest potrzebna dla zmniejszenia recydywy przestępczej, ale musi ona zaistnieć rzeczywiście, a nie tylko w zapisach

Ilość

Książka jest głosem w toczącej się w ostatnich latach w Polsce dyskusji na temat poprawczej roli wykonywania kary pozbawienia wolności. Wiele mówi się o resocjalizacji penitencjarnej, niektórzy autorzy, zarówno teoretycy, jak i praktycy penitencjarni mają wątpliwość co do jej sensu, uważają, że jest to raczej idea, a nie realna możliwość. Autor książki jest zdania, że resocjalizacja jest potrzebna dla zmniejszenia recydywy przestępczej, ale musi ona zaistnieć rzeczywiście, a nie tylko w zapisach kodeksowych.

W książce Autor starał się wskazać na rozwój i ciągłość polskiej myśli w zakresie resocjalizacji penitencjarnej. W publikacji przedstawiono oceny i przemyślenia, będące owocem wielu lat praktyki penitencjarnej oraz studiów literatury. Autor zwraca uwagę na stare, ale przede wszystkim na nowe problemy polskiego więziennictwa, których istota sprawia, że są trudne do rozwiązania. Wiążą się one z nowymi rodzajami przestępstw i nowego typu przestępcami. W książce zamieszczono przykłady interesujących programów resocjalizacyjnych o charakterze autorskim, a także odniesiono się do niedostateczności merytorycznej polskiego systemu readaptacji społecznej. Na końcu opracowania Czytelnik znajdzie uwagi na temat skuteczności resocjalizacyjnej więzienia.

Publikacja jest adresowana do studentów prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii oraz do pracowników naukowych tych dyscyplin, interesujących się problematyką penitencjarną. Z pewnością będzie przydatna praktykom penitencjarnym, sędziom karnistom i sędziom penitencjarnym, kuratorom sądowym, politykom mającym wpływ na kształt polityki penitencjarnej w naszym kraju oraz wszystkim, których interesuje problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce.

978-83-7308-847-4

Machel Henryk

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor pięciu książek o tematyce penitencjarnej: Deprawacja młodzieży a zakład pracy (1977), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej (1994), Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego (2001), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna (2003), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne (2006) oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu patologii społecznej, kryminologii, penitencjarystyki.

Członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Przez 17 lat pełnił funkcję dyrektora zakładu karnego. Był współinicjatorem utworzenia studiów resocjalizacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji, którym kieruje. Obecnie jest dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Sens i bezsens

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Rozdział pierwszy

Kara pozbawienia wolności

 

Istota, charakterystyka i perspektywy postrzegania

Od idei odwetu do idei poprawy

Kara pozbawienia wolności a kara śmierci

 

Rozdział drugi

Polska powojenna myśl penitencjarna

 

Polityczny charakter więzienia w latach 1945-1956

Rozwój idei resocjalizacji penitencjarnej w latach 1956-1969

Idea resocjalizacji w systemie penitencjarnym z 1969 roku

Resocjalizacja penitencjarna w nowych warunkach politycznych w latach 1990-1997

Idea resocjalizacji w systemie penitencjarnym z 1997 roku         

            Główne założenia

            Próba oceny modelu

 

Rozdział trzeci

Spór o resocjalizację penitencjarną

 

Czy dla resocjalizacji penitencjarnej istnieje alternatywa?

Czy resocjalizacja penitencjarna jest możliwa?

Ważniejsze negatywne determinanty resocjalizacji penitencjarnej

 

Rozdział czwarty

Nowe przestępstwa, nowi przestępcy, nowe problemy

 

Wprowadzenie

Skazani z grup przestępczości zorganizowanej

Sprawcy przestępstw porywania dla okupu

Zabójcy zawodowi i na zlecenie

Przestępcy seksualni

Skazani za terroryzm

 

Rozdział piąty

Ważniejsze dylematy resocjalizacyjne

 

Wprowadzenie

Skazani młodociani – kilka refleksji

Recydywiści penitencjarni – co z nimi robić?

Kobiety w więzieniu – problem marginalny?

Więźniowie długoterminowi – resocjalizacja czy prizonizacja?

 

Rozdział szósty

Przykłady programów resocjalizacyjnych

 

Wprowadzenie

Wybrane programy resocjalizacyjne – omówienie

            Przykłady programów leczących agresję i przemoc

            Programy terapii uzależnień

            Programy aktywizacji zawodowej

            Inne programy

 

Rozdział siódmy

Społeczeństwo bez więzienia – idea realna czy utopia?

 

Potrzeba racjonalizacji wykonywania kary pozbawienia wolności

W kierunku probacji

Elektroniczna kontrola skazanych

Refleksje końcowe

 

Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło