ETYKA wobec sytuacji granicznych

Podtytuł: 978-83-7308-809-2
ISBN:
48,00 zł
Książka jest drugim tomem serii „Ogólnopolskie forum etyczne”. Pierwsza publikacja była poświęcona możliwym związkom etyki i polityki. Obecna, druga z kolei dotyczy etycznych aspektów sytuacji krańcowych i granicznych. Zawarte w niej artykuły to referaty wygłoszone podczas II Ogólnopolskiego Forum Etycznego, które odbyło się w Krakowie w czerwcu 2006 roku.
Zebrane artykuły udało się z grubsza podzielić na cztery rozdziały, bloki tematyczne...
Ilość

Książka jest drugim tomem serii „Ogólnopolskie forum etyczne”. Pierwsza publikacja była poświęcona możliwym związkom etyki i polityki. Obecna, druga z kolei, dotyczy etycznych aspektów sytuacji krańcowych i granicznych. Zawarte w niej artykuły to referaty wygłoszone podczas II Ogólnopolskiego Forum Etycznego, które odbyło się w Krakowie w czerwcu 2006 roku.

Zebrane artykuły udało się z grubsza podzielić na cztery rozdziały, bloki tematyczne.
W pierwszym zamieszczono materiały dotyczące etycznych aspektów sytuacji granicznych
i krańcowych sensu stricto. W rozdziale drugim w centrum refleksji znalazł się problem wojny

i Holocaustu, który można potraktować jako punkt zwrotny w dziejach cywilizacji ludzkiej. Trzeci blok problemowy utworzyły te wypowiedzi, które oscylowały wokół zagadnień biotycznych i dylematów moralnych z nimi związanych. W jednym z rozdziałów znajdują się także zebrane artykuły zawierające nie tylko namysł z dziedziny etyki, ale zmierzające ku pogłębionej refleksji metafizycznej nad sytuacjami granicznymi i krańcowymi.

 

978-83-7308-809-2

Probucka Dorota

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Specjalizuje się w aksjologii, bioetyce i etyce. Rozprawa doktorska na temat: Kategoria użyteczności w utylitarystycznej teorii moralnej. Adiunkt Katedru Aksjologii i Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Humanistycznego na  Uniwersytecie Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

a) książkowe:

- Utylitaryzm, Częstochowa 1999.

- Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Częstochowa 2004.

b) redakcje naukowe:

- Dylematy filozofii, Kraków 1999,

- Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, (współredakcja - Adam Olech i Maciej Woźniczka), Częstochowa 2001,

- Etyka, psychologia, psychoterapia, (współredakcja: Andrzej Margasiński), Kraków 2004,

- Etyka i polityka, Kraków 2005,

- Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007,

- Czy sprawiedliwość jest możliwa?, Kraków 2008

c) artykuły: Autorka kilkudziesięciu artykułów publikowanych w kraju i za granicą.

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Część pierwsza

 

Sytuacje graniczne w etyce chrześcijańskiej

O niektórych dylematach naruszania zasad etyki w sytuacjach skrajnych egzystencjalnie

Doniosłość egzystencjalna i etyczna doświadczania sytuacji granicznych w ujęciu Karla Jaspersa

Kompromis i pojednanie jako przykład sytuacji krańcowych oraz granicznych

Etyka normatywna wobec sytuacji granicznych, czyli jak reagować na zło

Sytuacje graniczne jako sytuacje logiczne i pierwotne w kontekście etyki dalekiego zasięgu

Wybór systemu norm moralnych w obliczu sytuacji trudnych

 

Część druga

 

Holocaust jako graniczne doświadczenie ludzkości

Holocaust a granice relatywizmu

Granice prawa i natury. O paradoksach filozofii politycznej Immanuela Kanta

Na krawędzi polityki. Parafrazy i komentarze

Problem moralności krańcowej e etyce polityki

Dyktatura: racja czy prawo

Etyczne aspekty wojen postnowoczesnych

 

Część trzecia

 

Biotyczne aspekty ochrony życia człowieka w okresie prenatalnym

Etyczne aspekty transplantacji

Kryteria moralnych rozstrzygnięć w medycynie a problem prawdy

Zrozumieć los – rozważania o życiu i śmierci

Granice narażania życia własnego i innych ludzi w działalności górskiej

Godność umierania jako podstawowy problem etyczny

Cierpienie – moja i twoja granica

 

Część czwarta

 

Śmierć przekroczona – meditatio mortus Karola Wojtyły

Doświadczenie mistyczne jako źródło etyki/postawy etycznej

Cztery sytuacje graniczne w Myślach Pascala i bezsilność Boga filozofów

Metafizyczny i etyczny wymiar sytuacji granicznej. Jaspers i buddyzm

Samotność podmiotu moralnego jako sytuacja graniczna

Przemoc a odpowiedzialność. Trzy komentarze do Abrahama ofiary Izaaka – Kierkrgaardt, Lévinas, Derrida

Doświadczenia graniczne jako odkrywanie źródłowej sfery doświadczania. Komentarz do Derridy interpretacji Heideggera ujęcia bycia ku śmierci z Sein und Zeit

Doświadczenia graniczne wobec opętania przez złego ducha. Studium filozoficzno-teologiczne

Sytuacje graniczne na przykładzie derealizacji w literaturze

Dezintegracja pozytywna osobowości jako sytuacja graniczna

Czy granice normatywne stanowią wyraz skończoności człowieka?

Etyczne dylematy doświadczenia cielesności jako sytuacji granicznej

Przestrzeń etyczna. O bezradności wobec sytuacji granicznych

 

Aneks

 

Pojęcie granicy i krańcowości. Uwagi definicyjne

 

ETYKA wobec sytuacji granicznych

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na II Ogólnopolskim Forum Etycznym, które odbyło się w czerwcu 2006 roku w Krakowie. Teksty poświęcone są etycznym aspektom sytuacji krańcowych i granicznych, co zapowiada ciekawe rozważania na temat dylematów, z jakimi musi borykać się człowiek postawiony w sytuacji ekstremalnie trudnej. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że raczej nie znajdziemy w tym opracowaniu wypowiedzi wpisujących się w schemat "za lub przeciw", a traktujących o zjawiskach takich jak eutanazja, kara śmierci, aborcja, śmierć czy wojna, ale to wychodzi książce na dobre, bowiem mamy okazję zetknąć się z głęboką refleksją na tematy etyczne - autorzy szukają odpowiedzi na pytania o to, czym jest etyka, z jakich wywodzi się źródeł, jakie są relacje między etyką i moralnością, co to są sytuacje krańcowe i graniczne.


Wśród referatów znajdziemy rozważania dotyczące, żeby użyć tego sformułowania, wąskich tematów, jak choćby kwestii narażania życia przez ludzi zdobywających najwyższe szczyty górskie, jak również teksty bardziej abstrakcyjne, jak np. komentarz do ofiary składanej z syna przez Abrahama.

Książka z pewnością najbardziej smakować będzie czytelnikowi wyrobionemu, mającemu przygotowanie filozoficzne, aczkolwiek wiele ciekawych rzeczy znajdzie każdy, kto lubi pracować z tekstami różnych autorów i nie boi się stawić czoła chociażby refleksjom na temat tego, w jaki sposób do historii składania przez Abrahama ofiary z Izaaka odnieśli się Kierkegaard, Lévinas i Derrida.

 

Recenzja: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com/2008/09/etyka-wobec-sytuacji-granicznych-red.html


Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło