Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi

Podtytuł: 83-7308-615-3
ISBN:
44,80 zł
W prezentowanej publikacji zaprezentowane zostały zagadnienia statusu społeczno-kulturowego dziecka wiejskiego, jakości infrastruktury wiejskiej jako kontekstu rozwoju edukacji, zróżnicowań
i obecnych nierówności w dostępie do oświaty, uczestnictwa społeczności wiejskiej w kulturze symbolicznej. Autor osadza te problemy w tematycznych kręgach przemian już zachodzących, bądź niezbędnych w polskim rolnictwie, stopniowo unowocześniającym się w środowisku Unii Europejskiej...
Ilość

W prezentowanej publikacji zaprezentowane zostały zagadnienia statusu społeczno-kulturowego dziecka wiejskiego, jakości infrastruktury wiejskiej jako kontekstu rozwoju edukacji, zróżnicowań
i obecnych nierówności w dostępie do oświaty, uczestnictwa społeczności wiejskiej w kulturze symbolicznej. Autor osadza te problemy w tematycznych kręgach przemian już zachodzących, bądź niezbędnych w polskim rolnictwie, stopniowo unowocześniającym się w środowisku Unii Europejskiej.

Badania mają charakter badań quasi-panelowych i obejmują okres 28 lat. Jest to jedno z największych przedsięwzięć polskiej pedagogiki i socjologii edukacji uznawanym za ewenement w skali europejskiej.

 

Papież Jan
83-7308-615-3

Papież Jan

prof. UG, dr hab. (specjalność naukowa: teoria wychowania, pedagogika społeczna, socjologia edukacji). Jest nauczycielem akademickim i kierownikiem Zakładu Teorii Wychowania Uniwersytetu Gdańskiego. W jego dorobku naukowym znalazły się: dwie prace monograficzne i cztery prace pod redakcją naukową, a także 80 artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach polsko- i obcojęzycznych. Jest członkiem Rady Naukowej ogólnopolskiego kwartalnika „Auxilium Sociale Novum” i półrocznika „Studia z Teorii Wychowania”. Od 1992 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za aktywność naukową, działalność dydaktyczną i organizacyjną. Jest miłośnikiem dalekich podróży, literatury i muzyki.

 

Strona WWW autora: http://www.janpapiez.pl/

Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych

SPIS TREŚCI:

 

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

 

Zmiany społeczno-ekonomiczne polskiej wsi w latach 1918-2005

 

 

1.       Punkt wyjścia; stan społeczno-ekonomiczny wsi w II Rzeczypospolitej.

 

2.       Polska wieś po II wojnie światowej. Próba periodyzacji zachodzących przemian.

 

2.1.  Polska wieś w latach 1944-1956.

2.2.  Zmiany rozwoju polskiej wsi w latach 1956-1989.

2.3.  Dylematy rozwoju polskiej wsi po 1989 roku.

 

 

Rozdział drugi

 

Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej Polsce

 

1.       Pojęcie szans edukacyjnych i startu edukacyjnego.

 

2.       Przyczyny nierówności edukacyjnych i startu edukacyjnego.

 

3.       Bariery równości szans oświatowych.

 

3.1.  Pojęcie nierówności (równości).

3.2.  Bariery ekonomiczne.

3.3.  Bariery przestrzenne i regionalne.

3.4.  Bariery psychologiczne.

3.5.  Bariery ideologiczne.

3.6.  Bariery kulturowe.

3.7.  Bariery szkolno-oświatowe.

3.8.  Bariery płci.

3.9.  Bariery zdrowotne.

 

4.       Zasady i strategie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich.

 

5.       Problemy równego startu edukacyjnego.

 

5.1.  Równość szans dzieci w wieku przedszkolnym.

5.2.  Równość szans w kwestii uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

5.3.  Równość szans a komercjalizacja edukacji.

5.4.  Rola nauczyciela i poradnictwa pedagogicznego w wyrównywaniu startu edukacyjnego dzieci.

5.5.  Równość szans a warunki materialne edukacji.

 

6.       Szanse edukacyjne dzieci wiejskich jako problem badawczy.

 

6.1.  Zagadnienie równości szans edukacyjnych w badaniach społecznych.

6.2.  Potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci wiejskich.

 

 

Rozdział trzeci

 

Pytanie o dynamikę socjalizacyjno-edukacyjną polskiej wsi w latach 1970-1998 – badania empiryczne

 

1.       Założenia teoretyczne i cel badań.

2.       Problemy i hipotezy.

3.       Zmienne i ich operacjonalizacja.

4.       Metoda quasi-panelowa w badaniach empirycznych obszarów wiejskich.

5.       Narzędzia pomiaru diagnostycznego:

 

5.1.             Kwestionariusz wywiadu.

5.2.             Test słownikowy j. Konopnickiego i M. Ziemby.

5.3.             Test rozumienia tekstu pisanego.

5.4.             Test J.C. Ravela.

 

6.       Metody opisu i wnioskowania statystycznego.

7.       Teren i organizacja badań.

 

Rozdział czwarty

 

Infrastruktura wsi jako wyznacznik warunków rozwojowych dzieci, młodzieży i jej dorosłych mieszkańców

 

1.       Pojęcie infrastruktury.

2.       Wybrane elementy infrastruktury wsi.

3.       Dochody ludności wiejskiej jako warunek korzystania z infrastruktury.

 

 

Rozdział piąty

 

Środowisko mieszkaniowe społeczności wiejskiej

 

1.                   Specyfika wiejskiego środowiska mieszkaniowego.

2.                   Formy własności.

3.                   Warunki mieszkaniowe badanych rodzin.

4.                   Opinie badanych o własnych warunkach mieszkaniowych.

5.                   Dynamika zmian środowiska mieszkaniowego wsi.

 

         5.1. Zmiany w domu w ciągu ostatnich pięciu lat.

5.2. Zmiany planowane w perspektywie pięciu lat.

 

 

Rozdział szósty

 

Warunki rozwojowo-edukacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej

 

1.        Dziecko w domu i rodzinie.

 

1.1.  Sprzęty posiadane przez dziecko.

1.2.  Miejsce odrabiania lekcji.

 

2.        Aktywność gospodarcza dziecka.

 

2.1.  Pomoc w pracach domowych i gospodarskich.

2.2.  Opinie rodziców o pracy dzieci.

 

3.        Dążenia edukacyjne rodziców dzieci wiejskich.

 

3.1.  Opinie rodziców o czynnikach rozwoju dziecka.

3.2.  Szanse edukacyjne dzieci i rodziców w opinii rodziców.

3.3.  Przyszłe wykształcenie dzieci w sferze życzeń rodziców.

3.4.  Plany rodziców związane z przyszłym miejscem zamieszkania dzieci.

3.5.  Wiedza rodziców o warunkach kształcenia we współczesnej Polsce.

 

4.        Warunki kulturowe środowiska wiejskiego a rozwój dziecka.

 

 

 

Rozdział siódmy

 

Przemiany kulturowe społeczności wiejskiej a warunki rozwojowe dzieci

 

1.       Pojęcie kultury w aspekcie antropologicznym i metodologicznym.

 

2.       Społeczne układy uczestnictwa w kulturze.

 

3.       Formy uczestnictwa społeczności wiejskiej w kulturze symbolicznej.

 

3.1.  Częstotliwość kupowania i rodzaje czytanej prasy.

3.2.  Czytelnictwo książek i źródła ich zdobywania.

3.3.  Częstotliwość słuchania programów radiowych i ich rodzaje.

3.4.  Częstotliwość chodzenia do kina.

 

4. Warunki kulturowe środowiska wiejskiego a rozwój dziecka.

 

Rozdział ósmy

 

Ciągłość zjawiska deficytu edukacyjnego dzieci i młodzieży wiejskiej w badanym rejonie w latach 1970-1998 na tle ogólnopolskim

 

  1. Stopień solaryzacji dzieci i młodzieży wiejskiej w Polsce – tło problemu badań.

 

  1. Poziom kompetencji poznawczych a rozwój umysłowy dzieci i młodzieży.

 

 

  1. Rozumienie tekstu pisanego a poziom kompetencji szkolnych i sprawność umysłowa dzieci
    i młodzieży.

 

  1. Rozumienie tekstu a status kulturowy dzieci i młodzieży.

 

 

Podsumowanie

 

Rozwój cywilizacyjny a zastój socjalno-edukacyjny wsi

 

Wybrana bibliografia

 

Aneks

 

 

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło