Szkolnictwo powszechne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej (1915-1939)

Podtytuł: 978-83-7308-607-4
ISBN:
79,80 zł
W pracy Autorka przedstawiła dziele szkolnictwa powszechnego w latach 1915-1939 na ziemiach północno-wschodnich niepodległej Polski. Autorka w swojej pracy badawczej starała się szukać odpowiedzi na pytania:
- w jakim stopniu lokalne warunki polityczne, społeczne i ekonomiczne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej wpływały na rozwiązanie kwestii szkolnych (realizacja obowiązku i powszechności nauczania)?
- jakie trudności napotykali organizatorzy polskich i mniejszości
Ilość

W pracy Autorka przedstawiła dziele szkolnictwa powszechnego w latach 1915-1939 na ziemiach północno-wschodnich niepodległej Polski. Autorka w swojej pracy badawczej starała się szukać odpowiedzi na pytania:

- w jakim stopniu lokalne warunki polityczne, społeczne i ekonomiczne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej wpływały na rozwiązanie kwestii szkolnych (realizacja obowiązku i powszechności nauczania)?

- jakie trudności napotykali organizatorzy polskich i mniejszościowych szkół na wymienionych terenach?

- w jakim zakresie państwo wspierało szkolnictwo województw północno-wschodnich w realizacji podstawowych zadań na płaszczyźnie szkoły powszechnej?

Treść opracowania podzielono na dwie części. Pierwsza część – zatytułowana Okupacja niemiecka i lata walk o przynależność państwową ziem północno-wschodnich – obejmuje lata 1915 – 1922. Część druga omawia zagadnienia szkolnictwa państwowego i prywatnego w niepodległej Polsce. Są to m.in. problemy narodowościowe, budownictwo szkół i mieszkań dla nauczycieli.

Historia szkolnictwa powszechnego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej została uzupełniona omówieniem sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej, zarówno w Polsce, jak i na opisywanym terenie.

 

978-83-7308-607-4

Walasek Stefania

polski pedagog, specjalizująca się w historii oświaty i wychowania.

Absolwentka i pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1997 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia oświaty i szkolnictwa na podstawie pracy: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923. W 2007 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Od samego początku kariery naukowej pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. nauczania Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wykłada w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Pracowała również w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Ważniejsze publikacje:

  • Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską, wyd. UWr, Wrocław 1995.
  • Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773-1939), wyd. UWr, Wrocław 1990.
  • Działalność pedagogiczna Waleriana Kalinki, wyd. UWr, Wrocław 1993.
  • Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku, wyd. UWr, Wrocław 1992.

 

 

Źródło: Wikipedia.

 

Szkolnictwo powszechne na ziemiach

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza

Okupacja niemiecka i lata walk o przynależność państwową ziem północno-wschodnich (1915-1922)

Rozdział I

Szkolnictwo elementarne na ziemiach zaboru rosyjskiego w czasie pierwszej wojny światowej

Rozdział II

Lata walki o przynależność ziem północno-wschodnich do Polski (1918-1922)

1. Sytuacja polityczna na kresach
2. Polityka oświatowa Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP). Inicjatywy szkolne lokalnych władz na kresach północno-wschodnich
3. Problemy szkolnictwa polskiego oraz dla mniejszości narodowych i religijnych

Część II

W niepodległej Polsce

Rozdział III

Struktura narodowościowa i wyznaniowa ludności na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

Rozdział IV

Szkolnictwo powszechne w latach 1922-1939 (polskie i dla mniejszości narodowych)

1. Szkolnictwo państwowe
2. Szkolnictwo prywatne
3. Budownictwo szkolne

Rozdział V

Szkolnictwo elementarne (powszechne) dla dorosłych

Zakończenie
Streszczenie

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło