Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym

Podtytuł: 83-7308-623-4
ISBN:
44,80 zł
Prezentowana praca przedstawia losy konkretnej innowacji edukacyjnej w poradnictwie zawodowym, która miała miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych w Wałbrzychu. Innowację tę wprowadzono na poziomie lokalnego systemu edukacyjnego i polegała na aplikacji francuskiego modelu orientacji szkolnej i zawodowej. Jej celem było uzupełnienie pewnej luki, jaka powstała na skutek niedopasowania istniejących struktur oświatowych do systemu społeczno-gospodarczego.
Z perspektywy czasu okazało się,
Ilość

 

Prezentowana praca przedstawia losy konkretnej innowacji edukacyjnej w poradnictwie zawodowym, która miała miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych w Wałbrzychu. Innowację tę wprowadzono na poziomie lokalnego systemu edukacyjnego i polegała na aplikacji francuskiego modelu orientacji szkolnej i zawodowej. Jej celem było uzupełnienie pewnej luki, jaka powstała na skutek niedopasowania istniejących struktur oświatowych do systemu społeczno-gospodarczego.
Z perspektywy czasu okazało się, że nie chodziło o wzmocnienie jedynie oświaty, ale także całego systemu społecznego.

Autorka stara się znaleźć odpowiedź nie tylko na pytanie, co stanowi innowację, ale również,
 co sprawia, że innowacja i zmiany przyjmują się z takim oporem oraz dlaczego ludzie, którzy wydawałoby się potrzebują pomocy, wcale tej pomocy nie chcą, a co więcej blokują wprowadzanie innowacji. Dyskusyjna stała się również kwestia czy i na ile aplikacja francuskiego modelu w Wałbrzychu faktycznie się dokonała.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono zagadnienie tożsamości i kontekstów innowacji edukacyjnej. W drugim rozdziale podjęto temat zastosowania analizy strategicznej w badaniach innowacji edukacyjnej. Kolejny rozdział opisuje kontekst innowacji edukacyjnej w odniesieniu do polskiej orientacji i poradnictwa zawodowego traktowanego jako przymus i ofertę. Francuski model orientacji szkolnej i zawodowej jako przedmiot aplikacji – od orientacji zawodowej do projektu kariery – stanowi przedmiot rozważań następnego rozdziału. Kolejna część zawiera omówienie aplikacji francuskiego modelu orientacji szkolnej i zawodowej jako innowacji w sensie treściowym. W ostatnim rozdziale Autorka opisała aplikację francuskiego modelu orientacji szkolnej i zawodowej jako innowacji w sensie procesualnym (etapy, aktorzy, strategie, bariery).

Książka adresowana jest do grona specjalistów zajmujących się, tak potrzebnym w obecnych czasach, poradnictwem zawodowym w Polsce, a także do studentów kierunków związanych
z kształceniem i dokształcaniem zawodowym.

 

 

83-7308-623-4

Drabik-Podgórna Violetta

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Innowacja edukacyjna

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.

Rozdział 1. INNOWACJA EDUKACYJNA - JEJ TOŻSAMOŚĆ I KONTEKSTY.

1. Innowatyka pedagogiczna jako teoretyczna podstawa badań innowacji edukacyjnych.
2. Innowacja - różne ujęcia.
3. Specyfika innowacji pedagogicznej. Innowacja edukacyjna.
4. Innowacja edukacyjna w kontekście współczesnych koncepcji zmiany społecznej.
5. Typy reakcji na zmiany w świetle innowatyki.
6. Opór wobec zmian i innowacji ważnym problemem społecznym i zadaniem badawczym innowatyki.

Rozdział 2. ZASTOSOWANIE ANALIZY STRATEGICZNEJ W BADANIACH INNOWACJI EDUKACYJNEJ.

1. Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych.
2. Analiza strategiczna i jej założenia.
3. Język analizy strategicznej.
4. Strategie postępowania badawczego.
5. Etapy analizy strategicznej i ich wykorzystanie w badanich własnych.
6. Techniki badawcze preferowane przez analizę strategiczną i ich wykorzystanie w badaniach własnych.

Rozdział 3. KONTEKST INNOWACJI EDUKACYJNEJ - POLSKA ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO PRZYMUS I

OFERTA.

1. Podstawowe terminy stosowane w opisach orientacji i poradnictwa zawodowego.

1.1. Poradnictwo i doradztwo.
1.2. Orientacja i poradnictwo zawodowe.
1.3. Trafny, prawidłowy, wolny wybór zawodu.
1.4. Kariera zawodowa.

2. Szansa dla innowacji edukacyjnych w poradnictwie zawodowym w Polsce.

2.1. Początki poradnictwa zawodowego w Polsce - model selekcyjny.
2.2. Poradnictwo jako instrument przymusu w okresie dominacji ideologii socjalistycznej (1945-1989) -

model systemowy.
2.3. Oferta poradnictwa zawodowego w okresie przechodzenia do gospodarki wolnorynkowej - model

demokratyczny i jego podatność na innowacje.
2.3.1. Cechy charakterystyczne modelu autonomicznego.
2.3.2. Poradnictwo - między ofertą a przymusem - model zintegrowany.

3. Miejsce orientacji i poradnictwa zawodowego z zreformowanym systemie edukacji.

4. Kształcenie doradców zawodów w Poslce.

Rozdział 4. FRANCUSKI MODEL ORIENTACJI SZKOLNEJ I ZAWODOWEJ JAKO PRZEDMIOT APLIKACJI - OD ORIENTACJI

ZAWODOWEJ DO PROJEKTU KARIERY.

1. Historia orientacji zawodowej we Francji - modele mechanistyczny i technokratyczny.

1.1. Początki orientacji zawodowej - model mechanistyczny.
1.2. Orientacja szkolna i zawodowa jako działanie administracyjne - model technokratyczny.

2. Metody orientacji szkolnej i zawodowej.

2.1. Metody imperatywne.
2.2. Metody kolejnych selekcji.
2.3. Metody predyktywne.
2.4. Metody liberalne.
2.5. Metody edukacyjne.

3. Miejsce orientacji szkolnej i zawodowej we francuskim systemie edukacyjnym.

3.1. Pierwszy stopień - kształcenie przedszkolne i emelentarne.
3.2. Szkoła średnia pierwszego i drugiego stopnia - kolegium i liceum. Procedury orientacji zawodowej w

kolegium i liceum.
3.3. Kształcenie wyższe.

4. Model edukacyjny - od orientacji zawodowej do projektu kariery.

4.1. Edukacja planowania kariery - nowy program orientacji szkolnej i zawodowej.

5. Instytucje zajmujące się orientacją szkolną i zawodową.

5.1. Zadania instytucji orientacji szkolnej i zawodowej w strukturach edukacyjnych.

6. Kształcenie i kwalifikacje francuskich doradców zawodu.

Rozdział 5. APLIKACJA FRANCUSKIEGO MODELU ORIENTACJI SZKOLNEJ I ZAWODOWEJ JAKO INNOWACJA W SENSIE

TREŚCIOWYM.

1. Kontekst innowacji - nowe treści życia społecznego wynikające ze zmian w środowisku.

2. Szkolnictwo w województwie wałbrzyskim i próby jego modernizacji. Zmiany w lokalnym środowisku

edukacyjnym jako tło aplikacji innowacji.

3. Porównanie francuskiego i polskiego modelu orientacji i poradnictwa zawodowego.

3.1. Podobieństwa w założeniach teoretycznych orientacji i poradnictwa zawodowego w obu krajach.
3.2. Bariery wynikające z różnic w organizacji systemu edukacyjnego.
3.3. Różnice w rozwiązaniach organizacyjnych i formalnych orientacji i poradnictwa zawodowego jako bariery

we wprowadzaniu innowacji.

4. Charakter innowacji wałbrzyskiej.

5. Ocena innowacji według kanonów przyjętych w innowatyce.

6. Nowe treści innowacji wałbrzyskiej.

6.1. Innowacyjna placówka - Centrum Informacji Zawodowej. Struktura i zadania.
6.2. Elementy francuskiego modelu orientacji i poradnictwa zawodowego w CIZ.

7. Zmiany treściowe i strukturalne w CIZ. Odejście od francuskiego wzoru.

Rozdział 6. APLIKACJA FRANCUSKIEGO MODELU ORIENTACJI SZKOLNEJ I ZAWODOWEJ JAKO INNOWACJA W SENSIE PROCESUALNYM - ETAPY, AKTORZY, STRATEGIE I BARIERY.

1. Procesy innowacyjne - tworzenie i przyswajanie innowacji.

2. Przebieg procesu innowacyjnego w Wałbrzychu.

2.1. Inicjacja innowacji.
2.1.1. Identyfikacja problemu.
2.1.2. Sformułowanie programu zmiany.

2.2. Tworzenie innowacji.

2.1.1. Powołanie Centrum Informacji Zawodowej.
2.2.2. Rozwój placówki - pracownicy CIZ jako pierwsi odbiorcy innowacji.
2.2.3. Wzrost sceptyzmu - upadek idei wprowadzenia modelu francuskiego.

2.3. Asymilacja innowacji.

3. Aktorzy i ich strategie działania.

3.1. Innowator - strategia sukcesu.
3.2. Klub reformistów - od strategii rozwoju do strategii przetrwania.
3.3. Władze lokalne - strategia faryzjeska.
3.4. Uczniowie - strategia obojętności.
3.5. Pracownicy szkół, poradni i Domu Kultury - strategia konfrontacji.
3.6. Społeczność lokalna - strategia przetrwania.

Zakończenie.
Bibliografia.
Aneks. 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło