Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja

Podtytuł: 978-83-7308-581-7
ISBN:
34,80 zł
Główny temat prezentowanej publikacji to wzrastająca liczba rodzin problemowych, przemiany w zakresie opieki i wychowania oraz trudności związane
z przywracaniem społeczeństwu jednostek wykolejonych. Nasilenie się różnych patologii społecznych najwyraźniej odciska piętno na jakości funkcjonowania współczesnych rodzin, na poszukiwaniu nowych rozwiązań w dziedzinie opieki
i wychowania oraz na podejmowaniu innowacyjnych działań w zakresie resocjalizacji...
Ilość

Główny temat prezentowanej publikacji to wzrastająca liczba rodzin problemowych, przemiany w zakresie opieki i wychowania oraz trudności związane z przywracaniem społeczeństwu jednostek wykolejonych. Nasilenie się różnych patologii społecznych najwyraźniej odciska piętno na jakości funkcjonowania współczesnych rodzin, na poszukiwaniu nowych rozwiązań w dziedzinie opieki i wychowania oraz na podejmowaniu innowacyjnych działań w zakresie resocjalizacji. Dysfunkcjonalność rodziny uwidacznia się zwłaszcza w zachowaniach młodzieży i jej podatności na różnego rodzaju patologie, z przestępczością na czele.

Książka podzielona jest na dwie części, z których pierwsza porusza problematykę dysfunkcjonalności rodziny w kontekście zagadnień aksjologicznych, kulturowych, demograficznych i gospodarczych, a druga część dotyczy wybranych zagadnień z dziedziny resocjalizacji osób wykolejonych społecznie, pozostających w konflikcie z prawem (nieletnich, kobiet i mężczyzn).

Głównym celem książki jest ukazanie problematyki rodzinnej w aspekcie trudności wychowawczych i socjalizacyjnych. Chodzi jednak o pobudzenie do podjęcia odpowiedzialnych działań zmierzających do zwalczania zjawiska dysfunkcjonalności rodziny we wszystkich przejawach jego występowania oraz autentyczne zainteresowanie społeczeństwa problemami dorastającej młodzieży.

 

 

978-83-7308-581-7

Sakowicz Tadeusz

Doktor nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wieloletni wychowawca i nauczyciel w Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach.

 

Autor, redaktor i współredaktor kilku książek, m.in.: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja (Impuls 2006), Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej z socjotechniką (Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej 2006), Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień (Jedność 2003); Rodzina i szkoła wobec przemocy (Jedność 2004), Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (Kielce 2005) i in.

 

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, publikowanych w kraju i za granicą, w zakresie: socjologii rodziny, pedagogiki rodziny, problemów społecznych, resocjalizacji nieletnich i dorosłych, religijności, edukacji.

 

 

Dysfunkcjonalność

Spis treści


Wprowadzenie    


Część I
 
Dysfunkcjonalność rodziny – zagadnienia aksjologiczne,
 kulturowe, demograficzne i gospodarcze
 
Dysfunkcjonalność rodziny jako skutek rozchwiania aksjonormatywnego
ładu społeczno-moralnego  
 
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja społecznie wykolejonych
(problematyka moralna i systemowa) 

Dysfunkcjonalność rodziny a kultura  

Dysfunkcjonalność rodziny a przestępczość w województwie
świętokrzyskim (aspekt demograficzny)  

Rozpad więzi społecznych jako skutek zjawiska dysfunkcjonalności
rodziny (na przykładzie badań osób przebywających w więzieniach
na terenie województwa świętokrzyskiego)  

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zjawiska dysfunkcjonalności
rodziny w Polsce południowo-wschodniej  

Rodzina dysfunkcjonalna a prawidłowy model rodziny w oczach
dziecka ze środowiska ryzyka społecznego (na podstawie badań
wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Kielcach) 

Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym 


Część II

Wybrane zagadnienia z dziedziny resocjalizacji osób
wykolejonych społecznie

Wychowanie resocjalizujące w ujęciu Stefana Kunowskiego
– perspektywa rozwoju 

Rola wychowawcy resocjalizującego w kształtowaniu świadomości
młodych Europejczyków wykolejonych społecznie 

Resocjalizacja kobiet na przykładzie wypowiedzi skazanych
odbywających wyroki w Zakładzie Karnym w Lublińcu 

Oczekiwania skazanych na karę pozbawienia wolności po jej odbyciu 

Edukacja i wychowanie więźniów w Polsce – możliwości
optymalnych rozwiązań 

Wychowanie resocjalizujące jako paradygmat pedagogiki specjalnej
w perspektywie Unii Europejskiej (rozważania socjologa) 

Resocjalizujący milczeniem 

Więźniowie bez tajemnic – rozmowa z ojcem Janem Pawlaczkiem,
salezjaninem, kapelanem Aresztu Śledczego w Kielcach 

Socjotechnika w pracy z rodziną dysfunkcjonalną 

Zakończenie 

Bibliografia 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło