Europa a Rosja

Podtytuł: 83-7308-541-6
ISBN:
79,60 zł
Problematyka prezentowanego tomu obejmuje nie tylko aspekty historyczne relacji Europa – Rosja, poczynając od XIX wieku, ale też współczesne w zakresie stosunków politycznych, gospodarczych, religijnych i kulturalnych. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Autorami artykułów są nie tylko historycy, ale również filozofowie, religioznawcy, literaturoznawcy i specjaliści
w zakresie stosunków międzynarodowych...
Ilość

Problematyka prezentowanego tomu obejmuje nie tylko aspekty historyczne relacji Europa – Rosja, poczynając od XIX wieku, ale też współczesne w zakresie stosunków politycznych, gospodarczych, religijnych i kulturalnych. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Autorami artykułów są nie tylko historycy, ale również filozofowie, religioznawcy, literaturoznawcy i specjaliści
w zakresie stosunków międzynarodowych.

Podjęty w publikacji temat można rozumieć dwojako: jako normalną historię relacji europejsko-rosyjskich, czego dotyczy większość rozważań, jak również analizę stosunków gospodarczych, naukowych, kulturalnych, wyznaniowych, a także jako pytania: Jak my Polacy mamy rozumieć Rosję oraz dokąd ona zmierza?

83-7308-541-6

Gancewski Jan

Doktor nauk humanistycznych, tytuł pracy doktorskiej: Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od polowy XIV w. do 1454 roku. Obecnie jest zatrudniony jako adiunkt w Pracowni Historii Średniowiecza Powszechnego Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Jest także Członkiem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; współpracownikiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; redaktorem naczelnym „Mrągowskich Studiów Humanistycznych” oraz Stypendystą Max-Planck-Institut w Getyndze oraz Herder-Institut w Marburgu.

 

Jego głównymi kierunkami badawczymi są:

  • historia państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w XV i XVI w.
  • gospodarka krzyżacka od XIV do XVI w.
  • ośrodki gospodarcze na terenie państwa krzyżackiego w Prusach
  • przemiany społeczne i gospodarcze w epoce późnego średniowiecza w Europie północnej
  • historia regionalna (Mazury) od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych 

 

Na podstawie: http://www.pth.olsztyn.pl/jg_pp.html

 

Europa a Rosja

Część I

DOKĄD ZMIERZA ROSJA?

 

Andrzej Skrzypek

Czy we współczesnej Rosji możliwy jest model demokracji  zachodnioeuropejskiej?

 

Miron Kłusak  

Geopolityczne uwarunkowania europejskiej polityki Rosji

 

Janusz Dobieszewski

Próba filozofii dziejów Rosji

 

Edward A. Mierzwa

Tendencje rozwojowe w historiografii europejskiej a historiografia rosyjska

 

Walenty Piłat

Obraz nowego Rosjanina w najnowszej dramaturgii rosyjskiej

(z uwzględnieniem postrzegania europejskości)

 

Jan Gancewski

Stan wiedzy o Rosji – jej historii i współczesności wśród uczniów i absolwentów szkół średnich Warmii i Mazur (z doświadczeń nauczania historii powszechnej)

 

 

Część II

rosja carów

a europa monarchów i prezydentów

 

Roman A. Płoński

Perspektywa boskiego i ludzkiego posłannictwa pomazańca-monarchy

na tle XIX-wiecznego rytu koronacji carskiej w Rosji

 

Andrzej Topij

Cesarstwo Rosyjskie a Stolica Apostolska za pontyfikatu Piusa IX i Leona XIII

 

Jan Sobczak 

Stosunki dynastyczne cesarzy Rosji i Niemiec za panowania Aleksandra III i Mikołaja II (do uformowania Trójporozumienia w 1907 roku)

   

 Leszek Jaśkiewicz

Z problematyki stosunków polsko-rosyjskich u schyłku XIX wieku: „Era Imeretyńskiego” i „System Hurki”

 

Алексей Кузнецов

Формирование и развитие избирательного законодательства в Государственную думу России в 1905–1917 гг. в сравнении с избирательным правом в европейские парламенты

 

Roman Jurkowski

Koło Polskie i Koło Posłów Polaków z Litwy i Rusi wobec Frakcji ­Związku Autonomistów  w  I i II Dumie Państwowej (1906–1907)

 

Janusz R. Budziński

Stosunki rosyjsko-francuskie w latach 1907–1914 w opinii rosyjskich ugrupowań politycznych

 

Sławomir Sobieraj

Tadeusz Miciński wobec Rosji i Rosjan. Między literaturą a ideologią

 

 

Część III

ZSRR I ROSJA WSPÓŁCZESNA

A PROBLEMY POLITYCZNE EUROPY

 

Selim Chazbijewicz

Liderzy emigracji politycznej muzułmanów rosyjskich w Europie i w Polsce w latach 1914–1921

 

Dariusz Radziwiłłowicz, Wiesław Łach

Polskie oddziały wojskowe i wojska interwencyjne państw Ententy we wschodniej Rosji i na Syberii w latach 1918–1920 (zarys problematyki)

 

Paweł Michalik

Postawa państw Ententy wobec Rządu Południa Rosji gen. Piotra Wrangla

 

Paweł Olszewski

„W cieniu białej i czerwonej Rosji” – republiki zakaukaskie a Rosja bolszewicka i Armia Ochotnicza w latach 1918–1921

 

Юрий В. Костяшов

Восточная Пруссия в контексте советско-германских отношений межвоенного периода.

 

Tomasz Gajownik

Trójstronna współpraca wywiadów litewskiego, niemieckiego i sowieckiego w odniesieniu do państwa polskiego w latach dwudziestych XX wieku (zarys problematyki)

 

Paweł Wieczorkiewicz

Sojusznicy i rywale. Uwagi o stosunkach sowiecko-niemieckich w latach 1939–1941

 

Michał J. Zacharias

Polityczne oraz ideologiczne aspekty stosunków sowiecko-jugosłowiańskich w latach 1948–1958

 

Геннадий В. Кретинин

К вопросу формирования межнациональных отношений в Калининградской области

 

Witold Gieszczyński

Gwałty i rabunki sowieckie w Okręgu Mazurskim w latach 1945–1946

 

Algis Kasperavičius

Niepodległa Litwa a Rosja po rozpadzie ZSRR

 

Zbigniew Anculewicz

Obraz rosyjskiej polityki zagranicznej po ataku na WTC w Nowym Jorku (11 września 2001 r.) w opinii redaktorów i współpracowników dziennika „Rzeczpospolita”

 

Ryszard Czarkowski

Konflikty narodowościowe i roszczenia terytorialne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku (katalog problemów)

 

Владимир Ю. Пай-Горский

О европейском векторе политики России и к вопросу о российско-польских отношениях

 

Резюме

 

Summary

 

Informacje o Autorach

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło