Nauka o szkole

Podtytuł: 978-83-7587-052-7
ISBN:
39,80 zł
Książka całościowo przedstawia koncepcję nauki o szkole (scholiologii) na tle historii szkoły i szkolnictwa, współczesnych teorii szkoły i roli w tworzeniu nauki o szkole takich podstawowych dyscyplin naukowych, jak filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika, teoria zarządzania, ekonomika i architektura szkoły i innych...
Ilość

Książka całościowo przedstawia koncepcję nauki o szkole (scholiologii) na tle historii szkoły i szkolnictwa, współczesnych teorii szkoły i roli w tworzeniu nauki o szkole takich podstawowych dyscyplin naukowych, jak filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika, teoria zarządzania, ekonomika i architektura szkoły i innych.

Jest to praca nowatorska, kreująca nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy naukowej. Powstała na podstawie studium rozległej literatury naukowej poświęconej szkole i nauczycielom.

Scholiologia powinna stać się przedmiotem studiów wyższych, stacjonarnych i podyplomowych, a także doktoranckich. Jak stwierdził w recenzji prof. zw. Kazimierz Denek: „Nie można obejść się bez tej książki w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli”.

Publikacja może być podręcznikiem dla kształcenia i doskonalenia kadr menadżerskich z zakresu zarządzania i polityki edukacyjnej dla szkolnictwa wszystkich szczebli. Powinna zainteresować również kadrę zatrudnioną w resorcie edukacji i sportu, kuratoriach i inspektoratach oświaty oraz doradców metodycznych.

978-83-7587-052-7

Kuźma Józef

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, profesor emerytowany Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, profesor zwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie pracuje na Wydziale Humanistycznym w Katedrze Dydaktyki. 

 


 

Nauka o szkole

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ PIERWSZA


Ogólna koncepcja scholiologii na tle historii
szkoły i szkolnictwa oraz współczesnych teorii szkoły

Rozdział I
Ogólne założenia nauki o szkole
Wprowadzenie
Potrzeba tworzenia nauki o szkole
Jakie znaczenie może mieć nauka lub teoria szkoły jako instytucji   społecznej i edukacyjnej?
Problematyka nauki o szkole (wymiary czasowe, podmiot i przedmiot   badań, interdyscyplinarność i polimetodyczność)
Bibliografia do rozdziału I

Rozdział II
Historia szkoły i szkolnictwa w zarysie
Refleksje dotyczące genezy i rozwoju szkoły, w teorii i praktyce  – wnioski na przyszłość
Geneza szkoły i szkolnictwa w czasach starożytnych
Rozwój szkół i szkolnictwa w średniowieczu
Nowe myślenie o szkołach w epoce odrodzenia i reformacji
Przemiany szkoły i szkolnictwa w czasach oświecenia
Trendy rozwojowe szkół i systemów szkolnych w XIX i XX wieku   – refleksje i wnioski
Jaka była sytuacja w dziedzinie reformy szkolnictwa   na obszarze trzech zaborów ziem polskich?
Przeciwstawne nurty i tendencje dotyczące głównych koncepcji   i programów edukacji szkolnej w ostatnich stuleciach
Nowatorskie poglądy klasyków rosyjskiej pedagogiki   na szkołę ludową i kształcenie dzieci
Podstawy teoretyczne reform szkolnych w Rosji radzieckiej
Prądy „nowego wychowania” i nowej szkoły w Europie w XX wieku 
Szkoła przyszłości – niektóre koncepcje i wizje autorskie
Bibliografia do rozdziału II


Rozdział III
Współczesne teorie zmian edukacyjnych w szkołach i szkolnictwie
Wprowadzenie
Teoria pozytywistyczna (neopozytywistyczna) szkoły
Teoria progresywistyczna szkoły
Teoria funkcjonalistyczna
Teoria szkoły humanistycznej (neohumanistycznej)
Teoria interakcjonistyczna szkoły
Teoria rekonstrukcjonistyczna szkoły
Teoria ogólna systemów i metoda analizy systemowej  – szanse ich aplikacji w nauce o szkole
Bibliografia do rozdziału III


CZĘŚĆ DRUGA
Relacje między scholiologią a podstawowymi
dyscyplinami naukowymi (dziedzinami wiedzy)
związanymi ze szkołą i szkolnictwem

Rozdział IV
Rola filozofii wobec szkoły i nauki o szkole
Bibliografia do rozdziału IV


Rozdział V
Rola psychologii w kształtowaniu szkoły i nauki o szkole
Bibliografia do rozdziału V

Rozdział VI
Funkcje socjologii w nauce o szkole i szkolnictwie
Związek nowej socjologii edukacji z nauką o szkole
Nowe perspektywy i problemy badawcze
Bibliografia do rozdziału VI

Rozdział VII
Relacje między naukami pedagogicznymi a szkołą i scholiologią
Bibliografia do rozdziału VII

Rozdział VIII
Rola pedeutologii w nauce o szkole
Studia i badania nad osobowością i cechami psychicznymi nauczycieli
Badanie ról, funkcji, kompetencji i postaw zawodowych nauczycieli
Kompetencje i umiejętności nauczycieli
Badania dotyczące stylów i strategii wychowawczych oraz interakcji   nauczycieli i uczniów, a także innych podmiotów  partnerskich życia szkoły
Badania nauczycieli w procesie działania tzw. research action  oraz badania na temat nauczycieli jako „agentów zmiany edukacyjnej”
Bibliografia do rozdziału VIII

Rozdział IX
Środki dydaktyczne i nowe media stosowane w szkole
Wstęp
Tradycyjne środki dydaktyczne stosowane w edukacji szkolnej
Kształtowanie nowego środowiska medialnego w systemie szkolnym
Refleksje ogólne
Bibliografia do rozdziału IX

Rozdział X
Zarządzanie systemem szkolnym, ekonomika oświaty,   prawo szkolne a nauka o szkole
Prawo szkolne
Bibliografia do rozdziału X

Rozdział XI
Rola architektury i ergonomii we współczesnej szkole
Jaką rolę może odegrać ergonomia w projektowaniu   funkcjonalnych budynków szkolnych?
Bibliografia do rozdziału XI

Rozdział XII
Scholiologia – przedmiot studiów pedagogicznych inauczycielskich,  podstawy programowe
Problematyka wykładów i konwersatoriów
Ogólna koncepcja scholiologii na tle historii szkoły   i szkolnictwa oraz współczesnych teorii szkoły
Relacje między scholiologią a podstawowymi dyscyplinami naukowymi
Literatura podstawowa

Podsumowanie
Jakie refleksje nasuwają się na tle całej historii szkoły i szkolnictwa?

Postscriptum
Bibliografia podsumowująca
Summary
Indeks nazwisk


 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło