Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Podtytuł: 83-7308-135-6
ISBN:
24,80 zł
Rozwój sprawności językowej umożliwia i warunkuje wszechstronny rozwój osobowości każdego człowieka. Osiągnięcie tej sprawności ułatwia życie, współżycie i współpracę z innymi ludźmi, daje możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy.
Książka jest wnikliwą analizą stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym
w zakresie pisania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemowej, na którą składają się elementy leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe oraz organizac
Ilość

Rozwój sprawności językowej umożliwia i warunkuje wszechstronny rozwój osobowości każdego człowieka. Osiągnięcie tej sprawności ułatwia życie, współżycie i współpracę z innymi ludźmi, daje możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy.

Książka jest wnikliwą analizą stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym
w zakresie pisania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemowej, na którą składają się elementy leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe oraz organizacja tekstu pisanego. Analiza uwzględnia założenia lingwistyki edukacyjnej oraz dynamiczną normę rozwojową, a nie jak dotychczas – statystyczną normę słownikową.

Odbiorcami publikacji będą nauczyciele nauczania początkowego, studenci kierunków: pedagogika wczesnoszkolna, wczesnoszkolne nauczanie zintegrowane, czy pedagogika przedszkolna, a także pracownicy naukowi interesujący się zarówno pedagogiką wczesnoszkolną, jak również językoznawstwem.

83-7308-135-6

Mnich Małgorzata

Magister nauczania początkowego oraz filologii polskiej, Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Sprawność językowa

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział pierwszy

Założenia teoretyczne badań sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1. Sprawność językowa na tle uwarunkowań nabywania           i kształcenia języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2. Przyswajanie systemu językowego przez dziecko – modele nabywania mowy

3. Sprawność językowa dzieci w świetle analizy literatury         przedmiotu

4. Kryteria oceny sprawności językowej

5. Kształcenie sprawności językowej w edukacji polonistycznej w systemie zintegrowanym

6. Dwupoziomowość normy językowej a ocena języka mówionego i pisanego dzieci w młodszym wieku szkolnym

7. Tekst pisany jako forma komunikacji językowej

8. Implikacje teorii w koncepcji programowej „Świat i ja”

 

Rozdział drugi

Metodologia badań

1. Problem i cele  badawcze

2. Metody i narzędzia badawcze

3. Przebieg badań i opis badanej populacji

 

Rozdział trzeci

Diagnoza stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle tekstu pisanego

1. Nabywanie techniki pisania

2. Wykorzystanie techniki pisania do tworzenia tekstu

    2.1. Charakterystyka zasobu leksykalnego i form składniowych

2.2. Odstępstwa od normy językowej

2.3. Diagnoza stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle tekstu pisanego – wnioski

 

Rozdział czwarty

Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym – wyniki badań testowych

1. Funkcjonowanie kategorii słowotwórczych w języku dziecka

    1.1. Analiza kategorii słowotwórczych w zakresie rzeczownika

    1.2. Analiza kategorii słowotwórczych w zakresie przymiotnika

1.3. Analiza kategorii słowotwórczych w zakresie czasownika

1.4. Funkcjonowanie kategorii słowotwórczych w zakresie rzeczownika, czasownika i przymiotnika – wnioski

2. Konstruowanie tekstu w odmianie pisanej języka w aspekcie fleksji i organizacji

2.1.     Analiza tekstu w odmianie pisanej języka w aspekcie    fleksji i organizacji – wnioski

   

Rozdział piąty

Egzemplifikacje metodyczne

1. Zasób leksykalny i umiejętności słowotwórcze – test sprawności językowej dla uczniów klas początkowych z komentarzem metodycznym

2. Fleksja i organizacja tekstu w odmianie pisanej języka – test sprawności językowej dla uczniów klas początkowych           z komentarzem metodycznym       

Zakończenie

Spis tabel

Spis wykresów

Spis schematów

Wykaz skrótów

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło