Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna

Podtytuł: 83-7308-523-8
ISBN:
44,80 zł
Przemiany dokonujące się w wielu dziedzinach życia znajdują odzwierciedlenie w teorii pedagogicznej i praktyce oświatowej. W refleksji pedagogicznej można dostrzec m.in. świadomość zróżnicowania współczesnych społeczeństw i coraz lepsze odczytania społecznych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Sprawy edukacji szkolnej są szczególnie ważne w sytuacji zmieniających się uwarunkowań rozwoju i tożsamości człowieka...
Ilość

Przemiany dokonujące się w wielu dziedzinach życia znajdują odzwierciedlenie w teorii pedagogicznej i praktyce oświatowej. W refleksji pedagogicznej można dostrzec m.in. świadomość zróżnicowania współczesnych społeczeństw i coraz lepsze odczytania społecznych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Sprawy edukacji szkolnej są szczególnie ważne w sytuacji zmieniających się uwarunkowań rozwoju i tożsamości człowieka.

Kwestie dotyczące relacji między przemianami społecznymi i cywilizacyjnymi, edukacją szkolną oraz rozwojem indywidualnym podejmuje wiele nauk humanistycznych. Niniejsza publikacja
w pewnym stopniu oddaje to szerokie zainteresowanie – wykraczające poza typowe pola rozważań nauk pedagogicznych. Teksty w niej zawarte prezentują perspektywę filozoficzną, psychologiczną, socjologiczną – pokazują różne uwarunkowania współczesnych procesów kształcenia i wychowania. Jednym z wątków przewodnich są kwestie rozwoju i wychowania w społecznościach wielokulturowych oraz w warunkach oddziaływania rozmaitych wzorów kulturowych.

Na zbiór składają się teksty z kilku kręgów tematycznych, które dotyczą takich zagadnień, jak: społeczeństwo – edukacja – jednostka; edukacja szkolna – rozwój indywidualny – szanse autokreacji; edukacja szkolna – kształtowanie się tożsamości, nowe zjawiska społeczne – nowe odmiany tożsamości; społeczeństwo wielokulturowe pogranicza – wybrane wymiary osobowości dzieci
i młodzieży oraz projekty badań.

 

83-7308-523-8

Lewowicki Tadeusz

Wybitny polski uczony, przedstawiciel nauk o wychowaniu.

Profesor zawodowo związany jest od 1968 roku z Uniwersytetem Warszawskim. Od wielu lat jest kierownikiem Katedry Dydaktyki, którą przejął po prof. Wincentym Okoniu i prof. Czesławie Kupisiewiczu. Kieruje także Zakładem Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Znakomity znawca i kreator nowych nurtów w dydaktyce i pedeutologii. Wychowawca wielu pokoleń pedagogów.

Autor cenionych prac pedagogicznych, publikowanych w kraju i za granicą. Do tej pory opublikował ponad 400 prac naukowych. Wydał 9 autorskich książek, jest współautorem i redaktorem około 50 prac zbiorowych. Jego liczne artykuły ukazywały się w pracach zbiorowych i czasopismach wydawanych w krajach europejskich i w Ameryce Północnej. Prace te opublikowane zostały m.in. w języku angielskim, arabskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i słoweńskim.

Jest członkiem rad redakcyjnych tak renomowanych czasopism jak "Ruch Pedagogiczny", "Edukacja" i "Pedagogika Szkoły Wyższej".

Organizator zespołów badań nad pograniczami, twórca naukowej szkoły edukacji międzykulturowej, twórca teorii zachowań tożsamościowych.

Prowadził wykłady i odbywał staże w wielu krajach europejskich, Australii i w USA.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Przemiany społeczno-cywilizacyjne

Spis treści

 

Wprowadzenie

Społeczeństwo – edukacja – jednostka

 

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Procesy identyfikacyjne – zarys problematyki (przydatność wiedzy ogólnej w kreowaniu tożsamości jednostki w okresie zmiany społecznej)

 

Alicja Anna Kotusiewicz

Myśl indywidualistyczna w filozofii i w pedagogice

 

Marian Nowak

Wychowanie interkulturowe odkrywaniem różnic

 

Jolanta Miluska

Iluzoryczna obecność tożsamości społecznej w edukacji politycznej w społeczeństwie obywatelskim

 

Wojciech Morszczyński

Podmiotowość a indywidualność w perspektywie kształcenia .Edukacja szkolna – rozwój indywidualny – szanse autokreacji

 

Mirosław J. Szymański

Funkcje edukacji szkolnej w zmieniającym się społeczeństwie

 

Katarzyna Olbrycht

Kształcenie do wspólnotowości – wśród funkcji współczesnej szkoły

 

Aniela Różańska

Rola szkoły w kształtowaniu religijnego aspektu indywidualnego rozwoju dziecka

 

Ewa Bilińska-Suchanek

Akomodacja czy twórcza opozycja. Opór w szkole

 

Urszula Morszczyńska

Normy a kształtowanie się tożsamości osobowej

 

Urszula Szuścik

Działanie edukacyjne ze sztuką a rozwój indywidualności i tożsamości

 

Beata Oelszlaeger

Wdrażanie uczniów z klas młodszych do podejmowania podmiotowego uczenia się

Edukacja szkolna – kształtowanie się tożsamości

 

Jerzy Nikitorowicz

Konteksty lokalno-szkolne kreowania tożsamości kulturowej w warunkach wielokulturowości

 

Alina Szczurek-Boruta

Edukacja szkolna a kształtowanie się tożsamości młodzieży– pedagogiczna wartość antynomii istniejących w społecznej przestrzeni wychowania

 

Przemysław Grzybowski

Modernistyczna nostalgia – w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia

 

Hanna Mamzer

Edukacja wobec liberalnej tożsamości

 

Mirosław Sobecki

Szkoły mniejszości narodowych w warunkach przemian cywilizacyjnych i politycznych a kwestia tożsamości społeczno-kulturowej. Nowe zjawiska społeczne – nowe odmiany tożsamości

 

Halina Rusek

Współczesne młode pokolenie jako wyzwanie dla socjalizacji i wychowania

 

Anna Józefowicz

Jaka jest współczesna młodzież? Poszukiwanie tożsamości i autentycznego stylu życia – uwagi w kontekście najnowszej prozy polskiej

 

Dariusz Wojakowski

Chimera czy Proteusz? – o współczesnych kształtach i przemianach tożsamości społecznej

 

Łukasz Kwadrans

Tożsamość etniczna w procesie przemian. Projektowanie i przekształcanie romskości

Społeczności wielokulturowe pogranicza – wybrane wymiary osobowości dzieci i młodzieży

 

Barbara Grabowska

Pogranicze miejscem kształtowania się tożsamości młodzieży

 

Jolanta Suchodolska

Rozwój psychospołeczny a tożsamość dziecka w warunkach zróżnicowania kulturowego na Pograniczu

 

Janina Urban

Młodzież społeczności wielokulturowych Grupy Wyszehradzkiej o procesach integracyjnych w Europie (Komunikat o wstępnych wynikach badań)

 

Ewa Ogrodzka-Mazur

Kompetencje społeczne dzieci a realizacja zadań rozwojowych w okresie późnego dzieciństwa (na przykładzie uczniów z pogranicza polsko-czeskiego)

 

Gabriela Piechaczek-Ogierman

Asertywność w rozwoju dziecka i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania. Projekty badań

 

Zenon Jasiński

O koncepcję międzynarodowych badań nad edukacyjnym wymiarem tożsamości narodowej

 

Informacje o autorach

 

Contents

 

Introduction

Society – Education – Individual

 

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Identificational Processes – an Outline of the Problems (Usefulness of the General Knowledge in Creating Individual Identity in the Period of Social Change)

 

Alicja Anna Kotusiewicz

Individualistic Thought in Philosophy and Pedagogy

 

Marian Nowak

Intercultural Education as a Discovery of Differences

 

Jolanta Miluska

Illusive Presence of Social Identity in Political Education in Civic Society

 

Wojciech Morszczyński

Subjectivity and Individuality in the Prospect of Education. School Education – Individual Development– Chances of Autocreation

 

Mirosław J. Szymański

The functions of School Education in the Changing Society

 

Katarzyna Olbrycht

Education Towards Community – as One of the Functions of Contemporary School

 

Aniela Różańska

A Role of School in Forming a Religious Dimension in an Individual Child Development

 

Ewa Bilińska-Suchanek

Accommodation or Creative Opposition. Resistance at School

 

Urszula Morszczyńska

Norms and Moulding Personal Identity

 

Urszula Szuścik

Educational Activities with Art and Development of Individuality and Identity

 

Beata Oelszlaeger

Introducing Younger Students to Subjective Learning. School Education – Forming of Identity

 

Jerzy Nikitorowicz

Local-school Contexts for Creating Cultural Identity in Multicultural Condition

 

Alina Szczurek-Boruta

School Education and Forming Teenagers’ Identity – Pedagogical Value of Antinomies Present in the Social Space of Education

 

Przemysław Grzybowski

Modernistic Nostalgy – Looking for Identity Fulcrums

 

Hanna Mamzer

Education Facing Liberal Identity

 

Mirosław Sobecki

Schools of National Minority in Circumstances of Civilizational and Political Transformations in Context of Social and Cultural Identity New Social Phenomena – New Types of Identity

 

Halina Rusek

Contemporary Young Generation as a Challenge for Socialisation and Education

 

Anna Józefowicz

How are Young People Nowadays? – Looking for Your own Identity and Authentic Life Style. Some Considerations with Reference to the Latest Polish Novels

 

Dariusz Wojakowski

Chimera or Proteus? Present Shapes and Transformations of A Social Identity

 

Łukasz Kwadrans

Ethnic Identity in a Changing Proces. The Design and Transformation of Romany Identity. Multicultural Societies on the borderland – Selected Dimensions

of Personality of Children and Youth

 

Barbara Grabowska

The Borderland as a Place for the Identity Shaping of the Youth

 

Jolanta Suchodolska

Psychological and Social Development versus Child’s Identity in the Conditions of Cultural Diversity in the Borderland Area

 

Janina Urban

The Young of the Multicultural Societies from the Visegràd Group– on the Integration Processes in Europe (Announcement on the First Results of Scientific Research)

 

Ewa Ogrodzka-Mazur

Social Competences of Children and the Accomplishment of Developmental Tasks in Late Childhod Period (Exemplified by Pupils from the Polish-Czech Borderland)

 

Gabriela Piechaczek-Ogierman

Assertiveness in Child Development and its Socio-cultural Conditions Research Projects

 

Zenon Jasiński

The Idea of International Research on Educational Dimension of National Identity

 

Informacje o autorach

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło