Rynek i kultura neoliberalna a edukacja

Podtytuł: 83-7308-462-2
ISBN:
34,80 zł
Zagadnienia rynku są jednym z ważniejszych wątków dyskursu nad współczesną edukacją polską i światową. Przy całej różnorodności podejmowanej problematyki, główną uwagę poświęcono szybkiemu tempu zachodzących zmian, wzrostowi konsumeryzmu, zagrożeniom demokratyzacji życia i dostępu do edukacji, pojawieniu się niekorzystnych napięć w tradycyjnych obszarach edukacji oraz pracy i zatrudnienia. Jednocześnie odnotowano pierwsze tendencje, widoczne zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, prz
Ilość

Zagadnienia rynku są jednym z ważniejszych wątków dyskursu nad współczesną edukacją polską i światową. Przy całej różnorodności podejmowanej problematyki, główną uwagę poświęcono szybkiemu tempu zachodzących zmian, wzrostowi konsumeryzmu, zagrożeniom demokratyzacji życia i dostępu do edukacji, pojawieniu się niekorzystnych napięć w tradycyjnych obszarach edukacji oraz pracy i zatrudnienia. Jednocześnie odnotowano pierwsze tendencje, widoczne zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, przezwyciężania niekorzystnych zjawisk.

 Artykuły w niniejszej publikacji podzielono na pięć części. W pierwszej części opisano zagadnienia edukacji w kontekście pracy i bezrobocia. Druga część podejmuje problematykę neoliberalnej polityki oświatowej. W trzeciej części znajdują się artykuły dotyczące dokształcania się, doskonalenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. Kolejna część książki dotyczy problemów konstruowania społecznej i indywidualnej tożsamości w kulturze neoliberalnej. W ostatniej, piątej części, Czytelnik może zapoznać się z tematem pracy w odniesieniu do rynku zatrudnienia.

Cała książka utrzymana jest w kontekście krytycznym i może stanowić zaproszenie do społecznej debaty na temat rynku, kultury neoliberalnej a edukacji. Adresatami prezentowanego tomu są studenci kierunków pedagogicznych i socjologicznych, kadra naukowa, pracownicy administracji szkolnej oraz urzędów pracy.

 

83-7308-462-2

Kargulowa Alicja

profesor zwyczajny, doktor habilitowany Zakładu Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa na Wydziale Pedagogicznym Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Pedagogicznej.

Specjalizuje się w pedagogice społecznej, andragogice oraz poradoznawstwie. Jest autorką nowej dyscypliny naukowej jaką jest poradoznawstwo.

Laureatka wielu nagród m.in.: Nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego(1989-1991, 1993, 1995, 1997), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – indywidualna III stopnia w roku 1987 oraz Nagroda Ministra Edukacji i Sportu – indywidualna 2004.

 

Ważniejsze publikacje:

 

  • Praca poradni wychowawczo-zawodowej. Model empiryczny i różnicowanie się funkcji. Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979;
  • Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki. Wroclaw, “Acta Universitatis Wratislaviensis” 494, 1980;
  • Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa. Wrocław, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 816, 1986;
  • Społeczny kontekst poradnictwa. Poszukiwanie szans dla poradnictwa w działalności kulturalno-oświatowej, współaut. z K. Ferenz. Warszawa, COMUK, 1991;
  • Dlaczego dzieci nie lubią szkoły? Warszawa, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1991;
  • Przeciw bezradności. Nurty - opcje - kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie. Wrocław, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1935, 1996;
  • O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Warszawa, PWN, 2004;
  • Wspólny przedmiot badań Andragogiki i Poradoznawstwa: wspomaganie człowieka w rozwoju [w:] Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej, red. Ewa Przybylska, Toruń 2001;
  • „Technologia” badań jakości poradnictwa [w:] Człowiek i edukacja: studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej, Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum, 2004.

 

Rynek i kultura neoliberalna

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

I. Edukacja wobec pracy i bezrobocia. Zaproszenie do społecznej debaty

Tomasz Szkudlarek – „Koniec pracy”czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji

                                    światowego rynku;

Eugenia Potulicka – Wolny rynek w edukacji a zagrożenia dla demokracji;

Wiktor Rabczuk – Urynkowienie edukacji – szansa czy zagrożenie?;

 

II. Neoliberalna polityka oświatowa

Zdzisław Wołk – Świat jako market. Edukacja – praca – doradzanie w

                             neoliberalnej rzeczywistości;

Nella Niczkało – Rynek pracy jako kategoria pedagogiczna;

Marcin Szumigraj – Niewolnik korporacji i outsider, czyli kim być w świecie (bez)

                              zatrudnienia, albo o produktach edukacji;

Beata Kwarcińska – Gospodarka oparta na wiedzy a edukacja menadżerów;

Barbara Jedlewska – Edukacja do sukcesu. Obszary problemów i zaniedbań, pilne

                              wyzwania;

 

III. Całożyciowe uczenie się – stan, potrzeby, perspektywy

Ewa Solarczyk-Ambrozik – Rynek a wykształcenie – szanse i bariery dostępu do

                                           edukacji dorosłych;

Franciszek Szlosek –Konstruktywizm a kształcenie zawodowe;

Joanna Belzyt – „Nie wiemy, czego i jak się uczyć, ale wiemy, że trzeba!”Tendencje

                               rozwoju edukacji dorosłych;

Katarzyna Druczak – Znaczenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego w dokonywaniu

                                 wyborów edukacyjnych przez osoby dorosłe;

Joanna Milewicz – Realizacja procesu dokształcania i doskonalenia zawodowego

                               pracowników w praktyce przedsiębiorstw;

 

IV. Problemy konstruowania społecznej i indywidualnej tożsamości w kulturze neoliberalnej

Alicja Kargulowa – Przemiany na edukacyjnym rynku. Rynek (dla) „zadowolonego

                                konsumenta”;

Ewa Skibińska – Nauczyciel akademicki w sytuacji urynkowienia edukacji wyższej;

Jolanta Wilsz – Pobudzanie przedsiębiorczości osób radzących się jako ważna

                        powinność doradcy zawodu – problem przedstawiony w kontekście

                        koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości;

Elżbieta Siarkiewicz – Doradca wobec różnic kulturowych;

Małgorzata Cackowska, Anna Strużyńska-Kujałowicz – Konstruowanie tożsamości

                      profesjonalnej informatyków w środowiskach uczelni technicznej i świata

                     pracy;

Edyta Zierkiewicz – Uzależnione od poradników? Wyzwolone dzięki poradnikom?

             Co poradniki robią swoim czytelniczkom? Co czytelniczki robią z poradnikami?

 

V. Praca a rynek zatrudnienia. Próby porządkowania rynku

Tadeusz W. Nowacki– U podstaw pedagogiki pracy;

Tadeusz Aleksander – Nauki pedagogiczne wobec etosu pracy;

Stefan M.Kwiatkowski – Standardy kwalifikacji zawodowych nauczycieli – między

                                         oczekiwaniami społecznymi a praktyką edukacyjną;

Kazimierz Wenta – Profesja w ponowoczesnym świecie;

 

Informacja o Autorach

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło