Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej

Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej

Podtytuł: 978-83-7587-413-6
ISBN:
34,80 zł
Rozważania zaprezentowane w prezentowanej publikacji koncentrują się wokół wątku penitencjarnego. Pierwszoplanowym zjawiskiem jest podkultura więzienna, która nie jest sformalizowanym zjawiskiem występującym w zakładzie karnym, ponieważ stoi w opozycji do jego oficjalnych przepisów. Podkultura dzieli się na „grypsujących”, „niegrypsujących” i „cweli”...
Ilość

Rozważania zaprezentowane w prezentowanej publikacji koncentrują się wokół wątku penitencjarnego. Pierwszoplanowym zjawiskiem jest podkultura więzienna, która nie jest sformalizowanym zjawiskiem występującym w zakładzie karnym, ponieważ stoi w opozycji do jego oficjalnych przepisów. Podkultura dzieli się na „grypsujących”, „niegrypsujących” i „cweli”. Ten ukryty nurt ma destruktywny wpływ na proces resocjalizacji, a cały tajemny „więzienny kodeks” niewątpliwie jest usytuowany w opozycji do procesu naprawy człowieka – więźnia.

Zakłady karne to nie tylko osoby osadzone i personel pilnujący, to także wiele sytuacji tworzących tamtejszą atmosferę i wpływających na świat znajdujący się za wielkim murem. W związku z tym istnieje potrzeba ukazywania autentycznych relacji i zjawisk istniejących w środowisku więziennym.

Książka niewątpliwie przyczyni się do rozwoju myśli resocjalizacyjnej w wydaniu penitencjarnym.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

978-83-7587-413-6

Przybyliński Sławomir

 

Podkultura więzienna

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1
PODKULTURA WIĘZIENNA – ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA

Zależność podkultury od kultury dominującej
„Podkultura więzienna”– pochodzenie i wyjaśnienie terminologii 
„Podkultura” – problemy definicyjne 
Etiologia podkultury więziennej
Podział i charakterystyka grup nieformalnych w zakładzie karnym 
Hierarchiczny układ władzy w więziennej grupie nieformalnej 
Struktura populacji „grypsujących”
Przywództwo w „drugim życiu” 
 
Rozdział 2
SPECYFIKA POPULACJI WIĘZNIÓW MŁODOCIANYCH

Skazani młodociani w świetle obecnych uregulowań prawnych 
Polskie unormowania prawne dotyczące młodocianych 
Mechanizmy łączenia się skazanych z podkulturą więzienną 
Relacje między grupami osób młodocianych w sytuacji wyizolowania 
Stosunki interpersonalne na styku więzień „grypsujący” – „niegrypsujący” 
Problematyka osadzania więźniów w celach mieszkalnych „jednorodnych” – „mieszanych” 

Rozdział 3
POZAFORMALNE PRAWIDŁOWOŚCI
REGULUJĄCE IZOLOWANE ŻYCIE SKAZANYCH

System wartości i norm – niejawny kodeks postępowania więźniów
Pozaformalne „prawo” więzienne 
Wartości nadrzędne skazanych uwikłanych w podkulturę
Normy zachowania osób „grypsujących” 
Środki zabezpieczające funkcjonowanie społeczności „grypsującej” 
Sankcje chroniące nieformalne przepisy postępowania 
Wykluczenie ze środowiska „grypsujących” 

Rozdział 4
TRANSPOZYCJA W OBRĘBIE „DRUGIEGO NURTU WIĘZIENIA”

Transformacja ustrojowa w Polsce a zmiany w obrazie podkultury więziennej 
Współczesny wizerunek podkultury na tle przemian społecznych
Wpływ pieniądza na układ wartości i norm podkulturowych
Egzemplifikacja zacierania się różnic wynikających z podkultury – „ziomkostwa”
Przeludnienie jednostek penitencjarnych i wynikające z tego implikacje 
Zorganizowana przestępczość a „drugie życie” 
Narkotyki i leki psychotropowe w zakładzie karnym 
Podkultura więzienna a resocjalizacja

Rozdział 5
UJEMNE KONSEKWENCJE IZOLACJI WIĘZIENNEJ

Odizolowanie jako sytuacja trudna
Więzienie i jego niecodzienne uwarunkowania 
Zjawisko deprywacji potrzeb 
Przeciążenia i utrudnienia jako elementy cechujące zakład penitencjarny 
Zakład karny jako instytucja konfliktogenna 
Sposoby przezwyciężenia więziennej sytuacji trudnej 
Funkcjonalna natura podkultury więziennej 


Rozdział 6
WIELOASPEKTOWOŚĆ ZABURZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
U OSÓB INKARCEROWANYCH
 
Zaburzenia psychiczne jako efekt uwięzienia 
Izolacja więzienna i jej wpływ na zdrowie psychiczne skazanych 
Zaburzenia emocjonalne następstwem izolacji penitencjarnej 
Choroby psychiczne u osób skazanych na karę pozbawienia wolności
Nerwice determinantem uwięzienia 
Zaburzenia w sferze seksualnej więźniów 

Rozdział 7
SPOŁECZNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY WIĘZIENNYCH

Służba więzienna – zasady organizacyjne 
Umundurowanie i dystynkcje więzienników
Zakres kompetencji personelu więziennego 
Etyka zawodowa kadry penitencjarnej 
Personel penitencjarny w świetle polskich i międzynarodowych uregulowań legislacyjnych 

Rozdział 8
SPECYFIKA PRACY PERSONELU PENITENCJARNEGO

Zakład karny jako skupisko dwóch społeczności 
Bipolarna populacja więzienna – personel i więźniowie 
Relacje funkcjonariusz – skazany 
Środowisko więzienne jako źródło stresu zawodowego 
Stres w pracy penitencjarysty 
Funkcjonowanie w sytuacji stresu 
Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy więziennych
Elementy patologii instytucji penitencjarnej


Rozdział 9
PERCEPCJA PODKULTURY WIĘZIENNEJ
– SYNTEZA BADAŃ WŁASNYCH

Wprowadzenie
Dane socjodemograficzne badanej dwuczłonowej społeczności więziennej 
Dane socjodemograficzne skazanych 
Dane socjodemograficzne personelu penitencjarnego
Przynależność podkulturowa diagnozowanych skazanych młodocianych a ich percepcja istotnych elementów środowiska penitencjarnego 
Pochodzenie społeczne, wcześniejsza karalność i miejsce odbywania kary przez więźniów a ich ocena istotnych elementów uwięzienia 
Pozycja zawodowa diagnozowanego personelu więziennego a jego percepcja istotnych elementów środowiska penitencjarnego 
Pochodzenie społeczne, staż pracy i miejsce pracy funkcjonariuszy służby więziennej a ich ocena istotnych elementów uwięzienia

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 
BIBLIOGRAFIA 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło