Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności

Podtytuł: 978-83-7587-437-2
ISBN:
38,00 zł
Monografia składa się z kilku części połączonych logicznie, metodologicznie i teoretycznie obowiązującymi w naukach społecznych zasadami: komunikatywności, intersubiektywnej sprawdzalności, oraz połączonych współczesnymi metodami myślenia humanistycznego i socjologicznej interpretacji faktów społecznych. [...]
Ilość

Autorka [...] osadza swe poszukiwania, penetracje naukowe w polu badawczym problematyki deprywacji sytuacji życiowej kobiet pozbawionych wolności, łącząc jednocześnie perspektywę badań pedagogiki i socjologii, przyjmując za podstawę teoretyczną i empiryczną procesy wychowania i socjalizacji oraz elementy kryminologii. [...] 

[...] opracowanie, ukazujące najważniejsze uwarunkowania przestępczości kobiet i deprywację potrzeb kobiet pozbawionych wolności, w społecznym odczuciu/odbiorze głęboko humanistyczne, jest wyzwaniem i sumieniem współczesnej polityki karnej, polityki penitencjarnej oraz polityki społecznej. [...] 

Monografia składa się z kilku części połączonych logicznie, metodologicznie i teoretycznie obowiązującymi w naukach społecznych zasadami: komunikatywności, intersubiektywnej sprawdzalności, oraz połączonych współczesnymi metodami myślenia humanistycznego i socjologicznej interpretacji faktów społecznych. [...] 

Zyskujemy opracowanie udokumentowanych rzetelnie badań poświęconych patologizacji zachowań współczesnych kobiet – wiedza z tego zakresu posłuży więziennictwu, posłuży reformie więziennictwa – będzie stanowić aplikację do praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności. [...] posiada dużą wartość naukowo-poznawczą i znajdzie odbiorców wśród studentów, pracowników naukowych nauk społecznych, kadry zakładów karnych, prawników, pracowników pomocy społecznej oraz wolontariuszy.

 

prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

(fragmenty recenzji)

978-83-7587-437-2

Matysiak-Błaszczyk Agata

Przedmowa

 

Wstęp

 

Rozdział I

Teoretyczne konteksty i inspiracje diagnozy sytuacji życiowej kobiet pozbawionych wolności

 

1.1. Definicja sytuacji życiowej człowieka – problemy operacjonalizacji pojęcia

1.2. Interdyscyplinarne rozważania na temat sytuacji człowieka

1.3. Specyfika sytuacji życiowej kobiet pozbawionych wolności

1.4. Izolacja więzienna jako sytuacja trudna

 

Rozdział II

Teorie kryminologiczne wobec przestępczości kobiet

 

2.1. Teorie biopsychologiczne

2.2. Teorie psychologiczne

2.3. Teorie socjologiczne

2.4. Teorie emancypacyjne

2.5. Wieloczynnikowe socjologiczne teorie przestępczości

 

Rozdział III

Przestępczość kobiet jako funkcja zaburzonej socjalizacji

 

3.1. Anomalie systemowe

3.2. Perspektywa późnej nowoczesności

3.3. W stronę teorii socjalizacji

3.4. Kwestia standardowej i zaburzonej socjalizacji

3.5. Z badań nad sytuacją życiową kobiet przebywających w zakładach karnych i ich readaptacją społeczną

3.6. Postępowanie z kobietami pozbawionymi wolności

3.7. Koncepcje i praktyki pomocy postpenitencjarnej wobec kobiet uwalnianych z izolacji więziennej

 

Rozdział IV

Metodologiczne podstawy projektu badawczego diagnozującego sytuację kobiet pozbawionych wolności

 

4.1. Poszukiwanie adekwatnego modelu badań

4.2. Przedmiot i cel badań

4.3. Problemy i hipotezy badawcze

4.4. Zmienne i wskaźniki

4.5. Problem wyboru metody i zastosowanych technik badawczych

4.6. Teren badań, wstępna charakterystyka próby badawczej i przebieg badań

 

Rozdział V

Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności w świetle wyników badań

 

5.1. Przeznaczenie i opis Zakładu Karnego w Krzywańcu

5.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych kobiet i ich rodzin

5.3. Charakterystyka okresu szkolnego i jego wpływ na przestępczość kobiet

5.4. Charakterystyka środowiska rodzinnego i rówieśniczego badanych kobiet

5.5. Charakterystyka czynów przestępczych badanych kobiet i ich rodzin

5.6. Sytuacje trudne doświadczane przez badane kobiety w trakcie pobytu w zakładzie karnym

5.7. Przygotowanie skazanych kobiet do opuszczenia zakładu karnego

5.8. Uznawane przez badane kobiety wartości i preferowane cele życiowe

5.9. Zestawienia korelacyjne

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności

Pomysł przygotowania monografii  poświęconej przestępczości  kobiet (...) i przebywania ich  w zakładach karnych jest całkowicie  słuszny i uzasadniony .

Wybitny znawca resocjalizacji, Bronisław Urban, podkreśla potrzebę powstawania takich badań i dotychczasową żadkość ich występowania.

Autorka osadza swe poszukiwania w polu (...) sytuacji życiowej kobiet pozbawionych wolności, łącząc jednocześnie perspektywę  badań  pedagogiki i  socjologii, przyjmując za podstawę teoretyczną i empiryczną ;  procesy  wychowania i socjalizacji oraz elementy kryminologii.

Całe opracowanie ukazujące najważniejsze uwarunkowania przestępczości kobiet i deprywację potrzeb kobiet pozbawionych wolności w swym społecznym odczuciu /odbiorze głęboko humanistyczne jest wyzwaniem i sumieniem współczesnej polityki karnej , polityki penitencjarnej  oraz polityki społecznej . 

Autorka  wykazuje  wysoki poziom znajomości  teorii  przestępczości( od klasycznych teoriiC.Lombrosa do współczesnych teorii Hagana i Agnew) oraz  teorii socjalizacyjnych (od klasyki;F.Znanieckiego, M.Webera do współczesnych analiz J.Modrzewskiego)z koncepcjami  pomocy postpenitencjarnej uwalnianych kobiet włącznie. Wartość naukowa lokuje się w bardzo dobrze przygotowanych założeniach badań własnych- monograficznych , jakościowych, zgromadzeniu imponującego materiału badawczego ( zostało zbadanych188 kobiet z Zakładu Karnego w Krzywańcu) oraz  ich interpretacji. 

Monografia składa się  z kilku części  połączonych logicznie , metodologicznie i teoretycznie obowiązującymi w naukach społecznych zasadami;komunikatywności, intersubiektywnej  sprawdzalności oraz  połączonych współczesnymi metodami myślenia  humanistycznego i socjologicznej interpretacji faktów społecznych. 

Monografia Pani Agaty Matysiak – Błaszczyk stanowi  swoiste interdyscyplinarne  studium ,,uwięzienia , cierpienia ludzkiego, nadziei na poprawę życia na wolności ”. Zyskujemy opracowanie  udokumentowanych rzetelnie  badań poświęconych patologizacji zachowań współczesnych kobiet – wiedza z tego zakresu posłuży więziennictwu, posłuży  reformie więziennictwa – będzie stanowić aplikacje do praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności.

[…]

 

z recenzji:     Krystyna Marzec- Holka, prof. zw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 w Bydgoszczy

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło