Na przekór losowi

Podtytuł: 83-7308-411-8
ISBN:
34,80 zł
Prezentowana pozycja jest pierwsza książką ujmującą w sposób całościowy problematykę przygotowania dorosłych wychowanków domu dziecka do życia w zakresie umiejętności organizacji życia domowego, przygotowania do pełnienia ról małżeńskich oraz przyjmowanych postaw rodzicielskich...
Ilość

Prezentowana pozycja jest pierwsza książką ujmującą w sposób całościowy problematykę przygotowania dorosłych wychowanków domu dziecka do życia
w zakresie umiejętności organizacji życia domowego, przygotowania do pełnienia ról małżeńskich oraz przyjmowanych postaw rodzicielskich. Analizy przeprowadzone przez Autorkę mogą być przydatne w refleksji nad rolą i miejscem domu dziecka
w zreformowanym systemie opieki nad dzieckiem oraz nad tym, czy przyjęte założenia i zmiany legislacyjne są właściwe. W książce omówiono istotę, zakres
i cel przygotowania do życia w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących organizacji życia domowego, przygotowania do pełnienia ról małżeńskich oraz formowania prawidłowych postaw rodzicielskich.
W pracy opisano także wpływ sieroctwa na rozwój i przygotowanie do życia w rodzinie. Omówiono m.in. dysfunkcjonalność rodziny, sieroctwo społeczne, zmiany w systemie opieki nad dzieckiem. Książka powinna znaleźć zainteresowanie wśród studentów i kadry naukowej kierunków pedagogicznych, osób i instytucji współpracujących z placówkami opieki całkowitej (np. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Interwencji Kryzysowej, wychowanków domów dziecka, osób prowadzących działalność poradniczą).

83-7308-411-8

Sokołowska Jolanta

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice społecznej i teorii Wychowania. Rozprawa doktorska autorki dotyczyła przygotowania wychowanków domu dziecka do życia w rodzinie. Obecnie pracuje w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kierowała pracami badawczo-naukowymi na temat:

  • Na przekór losowi. Tworzenie rodziny przez osoby osierocone  (2004)
  • Organizacja życia rodzinnego byłych wychowanków domu dziecka  (2002)

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=105847&lang=pl

 

Na przekór losowi

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I

Zakres i cel przygotowania do życia w rodzinie

1.1. Przygotowanie do życia w rodzinie we współczesnej rzeczywistości społecznej 

1.2. Przygotowanie do życia w rodzinie w zakresie organizacji życia domowego

1.2.1. Czynniki strukturalno-bytowe wpływające na organizację życia rodzinnego

1.2.2. Wykorzystanie i organizacja czasu wolnego

1.2.3. Kultura pedagogiczna rodziców

1.3. Przygotowanie do życia w rodzinie w zakresie ról małżeńskich

1.3.1. Czynniki wpływające na trwałość i powodzenie związku małżeńskiego

1.3.2. Znaczenie miłości w dobranym związku małżeńskim

1.3.3. Znaczenie więzi emocjonalnej oraz intymności w dobranym związku małżeńskim

1.3.4. Znaczenie podobieństwa partnerów w dobranym związku małżeńskim

1.3.5. Znaczenie atrakcyjności fizycznej i pożycia seksualnego

1.3.6. Znaczenie posiadania dzieci w dobranym związku małżeńskim

1.4. Przygotowanie do życia w rodzinie w zakresie postaw rodzicielskich

1.4.1. Pojęcie i klasyfikacje postaw

1.4.2. Pojęcie postawy rodzicielskiej oraz przegląd typologii postaw rodzicielskich

1.4.3. Trudności w kształtowaniu się właściwych postaw rodzicielskich

Rozdział II

Wpływ sieroctwa na rozwój i przygotowanie do życia w rodzinie

  2.1. Pojęcie rozwoju i sposób jego ujmowania

  2.2. Doświadczenie i jego rola w rozwoju indywidualnym człowieka

  2.3. Rola rodziny w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży

2.3.1. Pojęcie i klasyfikacje potrzeb

2.3.2. Rola matki i rola ojca w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieciństwa i okresu dorastania

  2.4. Sieroctwo jako przejaw dysfunkcjonalności rodziny

  2.5. Skutki deprywacji potrzeb dzieci sierocych

  2.6. Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem w Polsce

  2.7. Dom dziecka jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

2.8. Rola wychowawcy w procesie przygotowania wychowanków do życia w rodzinie

  2.9. Usamodzielnianie jako przygotowanie wychowanka do wejścia w życie społeczne

2.10. Plany i rzeczywiste losy usamodzielnionych wychowanków domu dziecka – stan dotychczasowych badań

Rozdział III

PRZESŁANKI metodologiczne prowadzonych badań

3.1. Cel i przedmiot badań

3.2. Problemy badawcze, hipotezy, zmienne i ich wskaźniki

3.3. Zastosowane metody, techniki i narzędzia

3.3.1. Kwestionariusz ankiety

3.3.2. Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa J. Rostowskiego

3.3.3. Kwestionariusz PARI Q4 (wersja dla matek opracowana przez J. Rembowskiego)

3.3.4. Kwestionariusz PARI (wersja dla ojców)

3.4. Organizacja, teren i przebieg badań

3.5. Charakterystyka badanych osób

Rozdział IV

Organizacja życia domowego usamodzielnionych wychowanków domu dziecka

4.1. Problemy wychowanków domu dziecka w trakcie usamodzielniania

4.2. Wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy

4.3. Sytuacja materialna i umiejętność gospodarowania budżetem w rodzinach wychowanków domów dziecka

4.4. Warunki mieszkaniowe badanych rodzin

4.5. Preferowany model rodziny i organizacja prac domowych

4.6. Atmosfera życia rodzinnego oraz organizacja i wykorzystanie czasu wolnego w rodzinach usamodzielnionych wychowanków domów dziecka

Rozdział V

Relacje małżeńskie byłych wychowanków domu dziecka

5.1. Kategorie jakości związku małżeńskiego badanych osób

5.2. Wymiary (podskale) dobranego związku małżeńskiego

5.2.1. Miłość małżeńska

5.2.2. Więź emocjonalna

5.2.3. Intymność

5.2.4. Podobieństwo zachowania się partnerów

5.2.5. Pożycie seksualne

5.2.6. Stosunek do dziecka

Rozdział VI

Postawy rodzicielskie usamodzielnionych wychowanków domu dziecka

6.1. Postawy matek – wychowanek domu dziecka – wobec wychowania dzieci oraz ról rodzinnych

6.2. Postawy ojców – wychowanków domu dziecka – wobec wychowania dzieci oraz ról rodzinnych

Podsumowanie

Próba syntezy i wnioski końcowe

Bibliografia

Aneks

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło