Metody i techniki badań pedagogicznychbr /

Podtytuł: 978-83-7587-590-4
ISBN:
40,00 zł
Prezentowana książka jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym...
Ilość

 

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym z zarówno przysługującymi jej zaletami jak i niedomaganiami pod względem merytorycznym. Szeroko omawia warunki, od spełnienia których uzależnia się poprawne zastosowanie poszczególnych metod i technik badawczych.

Publikacja jest adresowana szczególnie do studentów studiów pedagogiki i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych, podejmujących prace badawcze dotyczące szeroko rozumianej problematyki pedagogicznej. Może być przydatna także w pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                                     

                     

 


 

978-83-7587-590-4

Łobocki Mieczysław

prof. dr hab. Mieczysław Łobocki – zatrudniony w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie. Obszarem zainteresowań autora są: modernizacja metod pracy wychowawczej w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, problemy nieprzystosowania społecznego uczniów, oraz metodologia badań pedagogicznych. Należy do komitetu redakcyjnego czasopisma pedagogicznego „Chowanna”.

Wybrane publikacje:

 1. Godziny wychowawcze w szkole podstawowej. Organizacja współ życia i współdziałania uczniów, PZWS, Warszawa 1970, wyd. 2 poprawione i poszerzone, PZWS, Warszawa 1973
 2. Współudział uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, WSiP, Warszawa 1975
 3. Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1978; wyd. 2 -1982, wyd. 3- 1984
 4. Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej, WSiP, Warszawa 1974, wyd. 2 zmienione- 1985
 5. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
 6. Poradnik wychowawcy klasy, WSiP, Warszawa 1985
 7. Trudności wychowawcze w szkole. Zapobieganie i przeciwdziałanie, WSiP, Warszawa 1989
 8. W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP, Warszawa 1990
 9. Psychospołeczne problemy funkcjonowania drużyny harcerskiej, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990
 10. ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców, WSiP, Warszawa 1992; wyd. 2, UMCS, Lublin 1999,
 11. Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Wyd. UMCS, Lublin 1994
 12. Altruizm a wychowanie, Wyd. UMCS, Lublin 1998
 13. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999
 14. Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

http://www.edukacja.torun.pl/baza/ll.html

 

                         POLECAMY:

1.  Metody i techniki badań pedagogicznych

2. Teoria wychowania w zarysie

3. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

4. W trosce o wychowanie w szkole

5. Wychowanie moralne w zarysie

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

I. Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych

 

1. Metodologia badań pedagogicznych jako nauka

2. Pluralistyczne podejście w badaniach pedagogicznych

3. Problemy badawcze i kryteria ich poprawności

4. Pojecie, klasyfikacja oraz cechy metod i technik badawczych

5. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych

6. Etapy badań pedagogicznych

 

II. Obserwacja

 

 1. Pojecie obserwacji i jej klasyfikacji
 2. Warunki i zalety poprawnej obserwacji
 3. Przedmiot obserwacji
 4. Techniki obserwacji standaryzowanej
 5. Techniki obserwacji niestandaryzowanej
 6. Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych z obserwacji
 7. Granice poznawcze obserwacji

 

III. Metoda szacowania (skale ocen)

 

 1. Ogólna charakterystyka metody szacowania
 2. Rodzaje skal ocen
 3. Konstruowanie skal ocen
 4. Błędy popełniane przy ocenianiu
 5. Źródła błędów w ocenie
 6. Sposoby zapobiegania błędom w ocenie

 

IV. Eksperyment pedagogiczny

 

 1. Określenie eksperymentu pedagogicznego
 2. Techniki eksperymentalne
 3. Użyteczność badań eksperymentalnych
 4. Zastrzeżenia wobec badań eksperymentalnych
 5. Błędy w badaniach eksperymentalnych
 6. Przykład eksperymentu pedagogicznego
 7. Badania quasi-eksperymentalne

 

V. Testy osiągnięć szkolnych

 

1. Określenie testów osiągnięć szkolnych

2. Rodzaje testów osiągnięć szkolnych

3. Cechy testów osiągnięć szkolnych

4. Przegląd zadan tekstowych

5. Zasady i warunki układania zadan twkstoweych

6. Ilościowa analiza zadan tekstowych

7. Użyteczność i ograniczenia testów osiągnięć szkolnych

 

VI. Metoda socjometryczna

 

 1. Charakterystyka metody socjometrycznej
 2. Klasyczna technika socjometryczna

a. kryteria socjometryczne

b. sporządzanie tabeli socjometrycznej

c. graficzne przedstawienie materiału socjometrycznego

d. ilościowe opracowanie danych socjometrycznych

3. Nietypowe techniki socjometryczne

4. Ograniczenia poznawcze metody socjometrycznej

 

VII. Analiza dokumentów

 

 1. Rozumienie analizy dokumentów
 2. Rodzaje dokumentów
 3. Autentyczność dokumentów i wiarygodność obserwatora
 4. Przegląd technik analizy dokumentów
 5. Analiza rysunków
 6. Mocne i słabe strony analizy dokumentów

 

VIII. Metoda sondażu

 

 1. Określanie metody sondażu
 2. Wymagania stawiane metodzie sondażu
 3. Rodzaje pytań sondażowych (kwestionariuszowych)
 4. Techniki metody sondażu

a. Techniki sondażu z zastosowaniem ankiety

b. Techniki sondażu z zastosowaniem wywiadu

5. Źródła błędów w badaniach sondażowych

 

IX. Metoda dialogowa (rozmowa)

 

 1. Charakterystyka metody dialogowej
 2. Warunki poprawności metody dialogowej
 3. Techniki metody dialogowej
 4. Utrwalanie przebiegu prowadzonej rozmowy
 5. Błędy stosowane w metodzie dialogowej

 

X. Metoda biograficzna

 

1. Opis metody biograficznej

2. Z historii metody biograficznej

3. Odmiany metody biograficznej

a. metoda monograficzna

b. metoda indywidualnych przypadków

4. Zalety i wady metody biograficznej

 

Zakończenie

Bibliografia

tody i techniki badań pedagogicznych

 

      O ile poprzednia przedstawiona przeze mnie książka Mieczysława Łobockiego opisywała proces badań pedagogicznych, kolejność etapów, wymogi stawiane poszczególnym typom badań i zachętę do namysłu z jakim autor zaleca podejść do opisywania pedagogicznej rzeczywistości, to w „Metodach i technikach…” znajdziemy przede wszystkim metody badawcze. Są tu zatem wyjaśnienia dotyczącego tego, czym charakteryzują się eksperyment, obserwacja, skale ocen, testy osiągnięć szkolnych, analiza dokumentów, metoda dialogowa i inne, jakie techniki są im właściwe i jakie narzędzia pozwolą, w ramach zastosowanej metody, zgromadzić najpełniejsze informacje o interesującym nas wycinku rzeczywistości. Autor radzi (i przestrzega) wskazując czynniki wspierające stosowanie wybranej metody i techniki oraz to, co w niej zagraża rzetelnemu przebiegowi badań pedagogicznych.

Gdy byłam na studiach to w ramach przedmiotu "metodologia badań pedagogicznych" polecano nam dwóch autorów. Im większą mam praktykę, tym bardziej skłaniam się ku temu z autorów, który pisze prosto, zrozumiale, słowem - przyjaźnie czytelnikowi. Tak właśnie pisze Mieczysław Łobocki.

 

Recenzja: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com


Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło