Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiejbr /

Podtytuł: 83-7308-319-7
ISBN:
24,80 zł
Książka stara się odpowiedzieć na pytania, jaka jest rola nauczyciela we współczesnym świecie oraz na jakich założeniach budować współczesną i pedeutologiczną edukację? Jest ona...
Ilość

Książka stara się odpowiedzieć na pytania, jaka jest rola nauczyciela we współczesnym świecie oraz na jakich założeniach budować współczesną i pedeutologiczną edukację? Jest ona adresowana do wszystkich, którzy szkoły nie traktują jak fabryki, tylko widzą w niej agendę wychowania i socjalizacji, zapewniającą ciągłość kulturową i historyczną. Praca ta pokazuje, że źródłem i podstawą reformy edukacyjnej może być antropozofia, w której człowiek i jego mądrość spostrzegane są przeze wszystkim w układzie wertykalnym i horyzontalnym, że obecnie nie wystarczają przesłanki racjonalne by być w zawodzie. Okazuje się,że o wiele istotniejsze jest ukazanie przez nauczyciela uczniom sensu życia poprzez wdrażanie ich do samorealizacji, radzenia sobie w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym i kulturotwórczym, przygotowania go do życia godnego i wartościowego. Nauczyciel taki powinien przejawiać bogatą, zdrową psychicznie osobowość, wszechstronną orientację etyczną i wrażliwość społeczną.

            Omówione zostało tutaj także powstanie nowego nurtu neohumanistycznego, opartego na myśli fenomenologicznej i filozofii dialogu, ukazującego możliwości rozwoju człowieka poprzez wychowanie, którego istotą jest tworzenie atmosfery wzajemnej miłości. Unowocześnienie polskiej edukacji wiąże się, bowiem ściśle z dziełem unowocześnienia człowieka, który będzie umiał rozumnie sterować swoją egzystencją. Człowieka, któremu dana będzie umiejętność zarówno spostrzegania, jak i przeżywania otaczającego go świata.

83-7308-319-7

Rumiński Antoni

pedagog, specjalizuje się w aksjologii pedagogicznej i teorii wychowania. Pracownik Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=35265&lang=pl

 

Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej

Wprowadzenie.

 

                                                   CZĘŚĆ I

 

EDUKACJA AKSJOLOGICZNA NAUCZYCIELI

 

·         Człowiek jako nauczyciel.

·         Wąski profesjonalizm nauczycieli powodem anomii szkolnej.

·         Potrzeba odradzania człowieka.

·         Etyczny wymiar edukacji w świetle raportów UNESCO.

·         Nauczyciel jako facylitator nadziei.

·         Etyka nauczycieli.

·         Inny pedagog.

·         Aksjologiczne podstawy kształcenia nauczycieli.

·         Pomoc nauczyciela w wyborze wartości moralnych.

·         Wpływ środków masowego przekazu na postawy moralne studentów.     

 

 

                                                      CZĘŚĆ II

 

ANTYCYPACJA ROLI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

W SZKOLE ZREFORMOWANEJ

 

 

·         Kształcenie nauczycieli w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

·         Wyższe szkolnictwo niepubliczne w okresie transformacji systemowej.

·         Kształcenie nauczycieli w Polsce –stan obecny i propozycja zmian.

·         Grzechy główne w pedagogice.

·         Współczesny nauczyciel –propozycja badań.

·         Drogi i bezdroża, czyli co wzmaga, a co hamuje autorytet nauczyciela.

·         Nowe umiejętności nauczyciela w reformującej się polskiej szkole.

·         Rola nauczyciela-wychowawcy w kontaktach z grupami podwyższonego ryzyka.

·         Metoda projektów i jej egzemplifikacja w kształceniu studentów pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

·         Budżet czasu studenta jako problem wychowawczy.

·         kształtowaniu zainteresowań młodzieży.

·         Problem podejmowania pracy w zawodzie przez studentki i absolwentki pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło