Dziecko w świecie współdziałania Tom 2

Podtytuł: 83-7308-057-0
ISBN:
24,80 zł
Tom 11. serii "Nauczyciele-Nauczycielom" stanowi kontynuację treści zawartych w tomie 10. Zawarte są tu teksty ujmujące problematykę współdziałania poprzez pewne interpretacje teoretyczne i ich odniesienia do praktyki...
Ilość

Tom 11. serii "Nauczyciele-Nauczycielom" stanowi kontynuację treści zawartych w tomie 10. Zawarte są tu teksty ujmujące problematykę współdziałania poprzez pewne interpretacje teoretyczne i ich odniesienia do praktyki, wzbogacone często opisem konkretnych technologii działania. Książka ta cechuje się żarliwością i zaangażowaniem autorów w sprawy dziecka.

Rozdział I zajmuje się analiza tytułowego pojęcia współdziałania oraz pojęcia dialogu, samorządności i demokracji w wybranych koncepcjach edukacyjnych (c. Frieneta, J.Deweya).

Rozdział II eksponuje interakcje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem, mówi o integracji uczniów niepełnosprawnych w przeciętnej klasie szkolnej, o komunikacji interpersonalnej

Rozdział III zawiera głównie rozprawy, w których dąży się do „wyostrzenia” pojęcia integracji – jej form i nowych przestrzeni współdziałania jako drogi poszukiwania wartości, Omawia następujące obszary integracji: tematyczno-problemową, czynnościowo-strukturalną, czasoprzestrzenno-interpesonalną, autokreacyjną.

Książka ta wzbogaca wiedzę o nowych przestrzeniach, metodach i formach współdziałania. Ukazuje ona potrzebę więzi, dialogu, bezpiecznej współpracy i przyjaźni. Wskazuje, że waloryzacja międzyosobowej przestrzeni odbywa się poprzez uznanie ponadkulturowych wymiarów dobra, piękna i prawdy.

83-7308-057-0

Dymara Bronisława

redaktorka serii książek Nauczyciele – Nauczycielom, nauczycielka o przeszło pięćdziesięcioletnim stażu pracy. Urodziła się w Ostrorogu na Wołyniu (27.VI.1932).  Samokształcenie i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji zostało wpisane w całe jej życie. Magisterskie studia polonistyczne ukończyła w roku 1959 na WSP w Krakowie. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki obroniła na UAM w Poznaniu w roku 1980.

            Intensywną działalność innowacyjną rozwinęła w Lublinie w szkołach nr 15 i 31 (1951-1961). Z wielką pasją kontynuowała i wzbogacała swe próby i eksperymenty w zakresie kompleksowego nauczania, tworzenia systemu norm i kryteriów ocen, samorządności dzieci i młodzieży itd. Na terenie Pszczyny (1961-1976), dokąd przeniosła się po wyjściu za mąż za Jerzego Dymarę, nauczyciela geografii i działacza oświatowego, pracowała w wielu szkołach jako nauczycielka j. polskiego, wizytatorka i dyrektorka. Prowadzona przez Bronisławę Dymarę Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Ćwiczeń (1968-1972) stała się ośrodkiem znanych dotąd innowacji. Próba ich kontynuowania i wzbogacania o tzw. Młodzieżowe Forum w prowadzonym przez siebie LO im. Bolesława Chrobrego (1974-1976) – skończyła się dramatem; utratą stanowiska i pracy.

            W roku 1982 dr Bronisława Dymara została zatrudniona w Filii UŚ w Cieszynie na etacie adiunkta, gdzie pracowała jeszcze ćwierć wieku, w tym 15 lat na etacie (do emerytury w roku 1997). Tu skupili się wokół niej nauczyciele walczący z rutyną i schematyzmem. Intensyfikacja działań badawczych i innowacyjnych nastąpiła w związku z prowadzeniem prac magisterskich (ponad 450 obron) oraz objęciem kierownictwa Zakładu Teorii Wychowania (1992-1997). Procesowi rozwoju twórczych działań sprzyjał też prowadzony przez nią nowy przedmiot: innowacje edukacyjne!

Długoletnia praktyka oraz intensywne poszukiwanie nowego paradygmatu pedagogiki, opartego na więzi nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół różnego typu stały się podstawą otwarcia serii książek pedagogicznych Nauczyciele – Nauczycielom. Wśród jej 20 tomów (1996-2009) znajdują się trzy autorskie ksiązki redaktorki: Dziecko w świecie marzeń (1996, 1998, 2010); Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji (2009), cz. I; Dziecko w świecie edukacji. Realizacja kompleksów. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia (2009), cz. II.

            Wymienione książki o edukacji są syntezą niemałego dorobku publikacyjnego, wprowadzającego m.in. nowe spojrzenie na przestrzeń edukacyjną, pojęcie integracji, zasady nauczania, miejsce ucznia jako współtwórcy zajęć i procesu oceniania wyników, w toku kompleksowego uczenia się.

            Dorobek publikacyjny, zapoczątkowany debiutem sprzed pół wieku w „Teatrze Ludowym” i „Kurierze Lubelskim” obejmuje ponad 300 pozycji i jest szczególnie intensywny w ostatnim ćwierćwieczu. Na dorobek ten składa się: 8 książek autorskich i 5 współautorskich, zredagowanych 13 tomów opracowań zbiorowych, a ponadto wiele artykułów, rozpraw, esejów, recenzji, notatek, sprawozdań.

Wydrukowano je w około 30 czasopismach, kilkunastu seriach naukowych i książkach „pokonferencyjnych” UŚ w Katowicach, UJ w Krakowie, uniwersytetach w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie itp.

 

            Publikacje te dotyczą głównie następującej problematyki:

 

- teoretyczne podstawy nauczania – uczenia kompleksowego;

- system norm i kryteriów ocen, jego etyczna wartość;

- wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży;

- edukacja jako sztuka bycia i tworzenia;

- szczęście i marzenie w opiniach dzieci i dorosłych;

- czas i przestrzeń jako kategorie pedagogiczne;

- pedagogika współbycia jako możliwość i konieczność;

- szkoła jako przestrzeń tworzenia kultury.

 

            Dwa filary dorobku autorki – to uczenie się kompleksowe i książki serii N-N, z których każda z nich rozpoczyna się słowami: Dziecko w świecie (sztuki, przyrody, tradycji, wartości, współdziałania, rodziny itd.). Stanowi to istotną zmianę w patrzeniu na edukację, której podstawą jest jakość relacji dziecka z elementami świata zewnętrznego, ludźmi i sobą samym. Dla Autorki ważne jest więc nie tylko kształcenie, ale przede wszystkim kształtowanie człowieka, odkrywanie co dzieje się z dzieckiem pod wpływem szkolnej edukacji i innych działań w jego życiu. Wokół idei serii N-N skupiło się 100 osób, 19 profesorów i 20 nauczycieli różnych szkół. Jako autorzy przeważają adiunkci, ale są też rektorzy szkół wyższych.

            Opisaną tu skrótowo działalność innowacyjną charakteryzują liczne recenzje, artykuły i wywiady – zebrane i zaprezentowane m.in. w książce Sztuka bycia człowiekiem. Została ona też zaprezentowana przez różnych autorów w kilku opracowaniach zwartych, do których należą:

 1. Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zagadnień pedagogiki współbycia, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Kraków 2009
 2. Barbara Solarska: W stronę nauki i sztuki, Pszczyna 2005
 3. Wiesława Korzeniowska: Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej, Bielsko-Biała 2006
 4. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Szczecin 2007, wyd. VI, s. 689-690

 

 

 

 

Dziecko w świecie współdziałania - Tom 2

Wstęp w języku polskim

Wstęp w języku angielskim

 

Rozdział pierwszy

Współdziałanie i dialog, samorządność i demokracja w wybranych koncepcjach edukacyjnych – na tropach ewolucji pojęć

 

I Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży – okazją do współdziałania, samorządności i demokracji

 1. Edukacja na miarę XXI wieku
 2. Dbałość o kompetencje uczniów
 3. Edukacyjne możliwości krajoznawstwa i turystyki
 4. Podstawowa forma aktywności krajoznawstwa i turystyki i jej możliwości w edukacji szkolnej
 5. Poszukiwanie wzorca wycieczki szkolnej
 6. Więcej krajoznawstwa i turystyki w szkole

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

II Dialog i współdziałanie w rodzinach śląskich jako forma przekazu kultury regionalnej

 1. Znaczenie kultury regionalnej w rozwoju i wychowaniu dziecka
 2. Rola rodziny w przekazywaniu wartości kultury
 3. Formy przekazu kultury regionalnej w rodzinach śląskich – dialog i współdziałanie
 4. Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym w zakresie edukacji regionalnej
 5. Zamiast zakończenia

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

III O formach współdziałania dzieci i młodzieży w dawnych szkołach

 1. Wstępne rozważania o samorządności w działaniach pedagogicznych
 2. Elementy samorządnego działania w Gimnazjum IM. Sułkowskich  w Rydzynie. Warunki. Metody. Rezultaty
 3. Znaczenie współpracy w rozwoju pasji poznawczych i zainteresowań uczniów
 4. Idee samorządności a kształcenie nauczycieli na przykładzie działalności Seminarium Nauczycielskiego im. E. Orzeszkowej w Warszawie. Warunki. Formy i metody pracy. Rezultaty
 5. Zakończenie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

IV Pragmatyzm J. Deweya a samorządność i demokracja

 1. Wstęp
 2. Istota pragmatyzmu Deweya
 3. Wychowanie w demokracji
 4. W stronę niezależności i samorządności
 5. Zakończenie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

V Naturalizm... a samorządność małych dzieci w koncepcji Celestyna Frieneta

 1. Kilka refleksji o naturalizmie
 2. Elementy naturalizmu w koncepcji pedagogicznej C. Frieneta, czyli ...”Wychowywać czy oswajać”?
 3. Naturalizm... a samorządność w klasie freinetowskiej
 4. Kilka uwag o metodach naturalnych w samorządności małych dzieci
 5. W stronę nauczycielskiej praktyki

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

VI System prewencyjny Jana Bosko i jego zastosowanie w tworzeniu wspólnoty

 1. Wstęp
 2. Historia bielskiego ośrodka „Nadzieja”
 3. Niektóre metody i formy pracy
 4. Wychowanie władzy rozumu jako element postawy personalistycznej
 5. Religia na tle problemów współczesnego człowieka
 6. Fascynujący dar miłości
 7. Twórcza obecność wychowawcy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

Rozdział drugi

Dziecko i nauczyciel, interakcje a współdziałanie we współczesnych koncepcjach i modelach kształcenia

 

I. Przestrzenie-obszary integracji a formy współdziałania, czyli u podstaw uczenia się – nauczania kompleksowego

 1. Korelacja a integracja, czyli o niektórych konsekwencjach pomieszania pojęć
 2. Cztery obszary inteligencji
 3. Organizacyjne formy uczenia się – nauczania kompleksowego a współdziałanie i integracja
 4. Czasoprzestrzenie komunikacyjne w edukacji integralnej
 5. Waloryzacja międzyosobowej przestrzeni a strategie integrujące działania uczniów i nauczycieli (na tropach metaintegracji)

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

II. Współczesne integracyjne systemy i modele kształcenia

 1. Wstęp
 2. O niektórych pojęciach integracji w procesach edukacyjnych – sprawy podstawowe
 3. Integracja w edukacji uczniów niepełnosprawnych
 4. Koncepcje integrowania wiedzy i reforma systemu edukacji
 5. Modele i koncepcje uczenia się we współpracy
 6. Systemy integracji pedagogicznej w Polsce i w innych krajach
 7. Podstawowe warunki integracji efektywnej – próba podsumowania

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

III. Kontakty interpersonalne w szkole źródłem radości, szczęścia i frustracji

 1. Znaczenie kształtowania umiejętności interpersonalnych w szkole
 2. Rodzaje kontaktów interpersonalnych
 3. Kontakty dziecka w klasie i grupie rówieśniczej
 4. Radość, szczęście i frustracja a kontakty interpersonalne dziecka
 5. Szkoła jako źródło radości i frustracji
 6. Style porozumiewanie się – niektóre refleksje i dane z badań
 7. Samopoczucie dziecka na różnych przedmiotach

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

Iv. Komunikacja niewerbalna w procesie edukacji

 1. Rozważania wstępne
 2. O niektórych cechach komunikacji
 3. Komunikacja między nauczycielem a uczniem i jej niektóre wyznaczniki
 4. Komunikacja niewerbalna jako element procesu komunikacji interpersonalnej
 5. O niektórych funkcjach komunikacji niewerbalnej
 6. O niektórych formach komunikacji pozawerbalnej dzieci 10-letnich
 7. Prace plastyczne dzieci formą komunikatu o niewerbalnych zachowaniach nauczycieli

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

V. Współdziałanie nauczycieli i uczniów w tworzeniu oceny

1. Kilka uwag o sytuacji oceny szkolne dawniej i dziś

2. Niektóre skutki nagłej zmiany trybu i sposobu oceniania

3. Oceniać, kontrolować, opiniować – ale jak?

4. Uczeń jako osoba oceniana i oceniająca

5. Przykłady oceny opisowej

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

VI. Współdziałanie nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami w procesie uczenia się – samokształcenia

  1. Zmiany w prozy współczesnego nauczyciela – niektóre inspiracje
  2. Sposób konstruowania własnego programu autorskiego
  3. Nowe formy kontaktu z rodzicami
  4. Kształtowanie samorządności i demokracji wśród uczniów
  5. Współudział nauczyciela i uczniów w działaniach kontrolnych i oceniających
  6. Trudności i perspektywy rozwoju nowych form współdziałania

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

I.        Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych i umiejętności posługiwania się symbolami w procesie edukacji wczesnoszkolnej

  1. Wprowadzenie
  2. Czym jest znaczenie słowa?
  3. Podstawy fizjologicznych i psychicznych procesów kształtowania się mowy dziecka
  4. Pojęcie języka w koncepcji lingwistycznej
  5. Rozwój mowy dziecka w aspekcie procesów porozumiewania się społecznego

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

Rozdział trzeci

Nowe przestrzenie integracji i formy współdziałania jako drogi poszukiwania wartości

I. Współdziałanie – dialog – dyskusja w nauczaniu

1.      Współdziałanie w dialogu

2.      Praktyczne aspekty współdziałania w dialogu edukacyjnym

3.      Dyskusja jako metoda współdziałania

4.      Błędy występujące w dyskusji

5.      Refleksje końcowe

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

II. Działania muzyczne drogą demokratyzacji zycia dziecka i dorosłych

Wstęp

 1. Demokratyczność muzyki
 2. Współdziałanie w muzyce a zawarte w niej filary demokracji
 3. Odpowiedzialność w muzyce a kształtowanie tolerancji u dzieci i młodzieży
 4. Utylitaryzm w muzyce. Jej rola jako czynnika wychowawczego dzieci i młodzieży
 5. Muzyka – wielka wychowawczyni człowieka – wnioski i postulaty

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

III. Współdziałanie dzieci i młodzieży w toku nabywania kultury muzycznej

 1. Wstęp
 2. Wzory i stereotypy osobowe kształtujące współdziałanie młodzieży i dorosłych
 3. Pojęcie kultury muzycznej i muzycznego rozwoju dziecka
 4. Współdziałanie – formą kształtowania dyspozycji demokratycznych
 5. Uwagi końcowe i dobre rady o wartości współdziałania

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

IV. Współdziałanie a zajęcia plastyczne

 1. Wprowadzenie
 2. Współdziałanie w sztuce plastycznej
 3. Metoda dramy a stymulacja rozwoju dziecka w zakresie współdziałania
 4. Zajęcia plastyczne a współdziałanie dzieci

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

V. Współdziałanie dzieci w toku pracy z komputerem

 1. Komputer jako narzędzie pracy dzieci
 2. Warunki dobrych kontaktów dziecka z komputerem
 3. Współdziałanie dzieci w poznawaniu cech komputera i jego oprogramowania
 4. Współdziałanie ucznia z komputerem na lekcji
 5. Podsumowani

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Blok inspirujący samokształcenie na temat: dziecko w świecie współdziałania – w stronę praktyki edukacyjnej

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło