Dziecko w świecie szkołybr /

Podtytuł: 83-86994-67-3
ISBN:
10,00 zł
Jest piątą pozycją serii Nauczyciele-Nauczycielom. Składa się z dwóch głównych części: języka jako wartości w kształceniu dziecka w domu i w szkole, dziecka w szkole...
Ilość

Jest piątą pozycją serii Nauczyciele-Nauczycielom. Składa się z dwóch głównych części: języka jako wartości w kształceniu dziecka w domu i w szkole, dziecka w szkole. Pokazuje konieczność zainteresowania się nauczyciela środowiskowymi i cywilizacyjnymi uwarunkowaniami języka dziecka. Zwraca uwagę na metaforyczność i trafność uczniowskich obserwacji, które ukazują odrębność szkolnego języka dziecka i dystans wobec szkoły i nauczycieli. Podkreśla, że nauczyciele przedszkoli i klas młodszych mają obowiązek poznać język środowiskowy swoich uczniów, chronić go, a równocześnie rozwijać świadomość konieczności posługiwania się językiem ogólnonarodowym. Akcentuje nowe funkcje nauczyciela jako facylitatora, będącego zdolnym uprawiać kształcenie wyzwalające, uczące odpowiedzialności za własne cele i strategie działania. Druga część książki mówi o udziale uczniów w rozwoju samorządności szkoły i wychowaniu do demokracji, roli nauczycieli i rodziców w rozwijaniu stosunków interpersonalnych i kształtowaniu samego siebie, wprowadza pomysł edukacji ekologicznej najmłodszych. Wskazuje na potrzebę zwiększania wiedzy nauczyciela o pięciu rodzajach przestrzeni, tj.: przestrzeni umysłu, przestrzeni mentalnej, przestrzeni społecznej, przestrzeni symbolicznej i przestrzeni retorycznej, co jest możliwe, gdy nauczyciel działa w roli partnera, kierownika, doradcy, decydenta, innowatora i organizatora. Zawiera liczne konfrontacje scenek realnych z życia szkoły z rzeczywistością bardziej pożądaną i korzystna dla rozwoju dziecka.

83-86994-67-3

Dymara Bronisława

redaktorka serii książek Nauczyciele – Nauczycielom, nauczycielka o przeszło pięćdziesięcioletnim stażu pracy. Urodziła się w Ostrorogu na Wołyniu (27.VI.1932).  Samokształcenie i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji zostało wpisane w całe jej życie. Magisterskie studia polonistyczne ukończyła w roku 1959 na WSP w Krakowie. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki obroniła na UAM w Poznaniu w roku 1980.

            Intensywną działalność innowacyjną rozwinęła w Lublinie w szkołach nr 15 i 31 (1951-1961). Z wielką pasją kontynuowała i wzbogacała swe próby i eksperymenty w zakresie kompleksowego nauczania, tworzenia systemu norm i kryteriów ocen, samorządności dzieci i młodzieży itd. Na terenie Pszczyny (1961-1976), dokąd przeniosła się po wyjściu za mąż za Jerzego Dymarę, nauczyciela geografii i działacza oświatowego, pracowała w wielu szkołach jako nauczycielka j. polskiego, wizytatorka i dyrektorka. Prowadzona przez Bronisławę Dymarę Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Ćwiczeń (1968-1972) stała się ośrodkiem znanych dotąd innowacji. Próba ich kontynuowania i wzbogacania o tzw. Młodzieżowe Forum w prowadzonym przez siebie LO im. Bolesława Chrobrego (1974-1976) – skończyła się dramatem; utratą stanowiska i pracy.

            W roku 1982 dr Bronisława Dymara została zatrudniona w Filii UŚ w Cieszynie na etacie adiunkta, gdzie pracowała jeszcze ćwierć wieku, w tym 15 lat na etacie (do emerytury w roku 1997). Tu skupili się wokół niej nauczyciele walczący z rutyną i schematyzmem. Intensyfikacja działań badawczych i innowacyjnych nastąpiła w związku z prowadzeniem prac magisterskich (ponad 450 obron) oraz objęciem kierownictwa Zakładu Teorii Wychowania (1992-1997). Procesowi rozwoju twórczych działań sprzyjał też prowadzony przez nią nowy przedmiot: innowacje edukacyjne!

Długoletnia praktyka oraz intensywne poszukiwanie nowego paradygmatu pedagogiki, opartego na więzi nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół różnego typu stały się podstawą otwarcia serii książek pedagogicznych Nauczyciele – Nauczycielom. Wśród jej 20 tomów (1996-2009) znajdują się trzy autorskie ksiązki redaktorki: Dziecko w świecie marzeń (1996, 1998, 2010); Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji (2009), cz. I; Dziecko w świecie edukacji. Realizacja kompleksów. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia (2009), cz. II.

            Wymienione książki o edukacji są syntezą niemałego dorobku publikacyjnego, wprowadzającego m.in. nowe spojrzenie na przestrzeń edukacyjną, pojęcie integracji, zasady nauczania, miejsce ucznia jako współtwórcy zajęć i procesu oceniania wyników, w toku kompleksowego uczenia się.

            Dorobek publikacyjny, zapoczątkowany debiutem sprzed pół wieku w „Teatrze Ludowym” i „Kurierze Lubelskim” obejmuje ponad 300 pozycji i jest szczególnie intensywny w ostatnim ćwierćwieczu. Na dorobek ten składa się: 8 książek autorskich i 5 współautorskich, zredagowanych 13 tomów opracowań zbiorowych, a ponadto wiele artykułów, rozpraw, esejów, recenzji, notatek, sprawozdań.

Wydrukowano je w około 30 czasopismach, kilkunastu seriach naukowych i książkach „pokonferencyjnych” UŚ w Katowicach, UJ w Krakowie, uniwersytetach w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie itp.

 

            Publikacje te dotyczą głównie następującej problematyki:

 

- teoretyczne podstawy nauczania – uczenia kompleksowego;

- system norm i kryteriów ocen, jego etyczna wartość;

- wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży;

- edukacja jako sztuka bycia i tworzenia;

- szczęście i marzenie w opiniach dzieci i dorosłych;

- czas i przestrzeń jako kategorie pedagogiczne;

- pedagogika współbycia jako możliwość i konieczność;

- szkoła jako przestrzeń tworzenia kultury.

 

            Dwa filary dorobku autorki – to uczenie się kompleksowe i książki serii N-N, z których każda z nich rozpoczyna się słowami: Dziecko w świecie (sztuki, przyrody, tradycji, wartości, współdziałania, rodziny itd.). Stanowi to istotną zmianę w patrzeniu na edukację, której podstawą jest jakość relacji dziecka z elementami świata zewnętrznego, ludźmi i sobą samym. Dla Autorki ważne jest więc nie tylko kształcenie, ale przede wszystkim kształtowanie człowieka, odkrywanie co dzieje się z dzieckiem pod wpływem szkolnej edukacji i innych działań w jego życiu. Wokół idei serii N-N skupiło się 100 osób, 19 profesorów i 20 nauczycieli różnych szkół. Jako autorzy przeważają adiunkci, ale są też rektorzy szkół wyższych.

            Opisaną tu skrótowo działalność innowacyjną charakteryzują liczne recenzje, artykuły i wywiady – zebrane i zaprezentowane m.in. w książce Sztuka bycia człowiekiem. Została ona też zaprezentowana przez różnych autorów w kilku opracowaniach zwartych, do których należą:

 1. Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zagadnień pedagogiki współbycia, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Kraków 2009
 2. Barbara Solarska: W stronę nauki i sztuki, Pszczyna 2005
 3. Wiesława Korzeniowska: Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej, Bielsko-Biała 2006
 4. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Szczecin 2007, wyd. VI, s. 689-690

 

 

 

 

Dziecko w świecie szkoły

Wstęp

Część pierwsza: Język jako wartość w kształceniu dziecka w domu i szkole

 

Nauczyciel w dialogu

Wstęp

 1. Nauczyciel wobec Ordo Naturalis dziecka
 2.  Cechy nauczyciela a rozwój dziecka
 3. Istota dialogu – język i dialog w działaniu nauczyciela
 4. Dialog a bogactwo sytuacji edukacyjnych
 5. O ważnych funkcjach dialogu

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Rzeczywistość szklona w języku środowiskowym uczniów

 1. Wspólnota a język
 2. Żargon uczniowski jako socjolekt
 3. Odzwierciedlenie rzeczywistości szkolnej w żargonie uczniów
 4. Żargonowa funkcjonalność tworów przezwiskowych
 5. Uwagi końcowe

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Rola rodziny i szkoły w edukacji językowej dzieci w środowisku śląskim

Wstęp

1.      O rozwoju językowym dzieci śląskich we wczesnym dzieciństwie – język dziecka w rodzinie

 1. Edukacja językowa w przedszkolu
 2. Stan sprawności językowej dzieci w zakresie posługiwania się polszczyzna ogólną
 3. Swoistość edukacji językowej – trudności językowe uczniów klas niższych wynikające z interferencji gwary
 4. Możliwości współpracy szkoły z rodziną w kształceniu sprawności językowej dzieci śląskich

Zakończenie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Uczenie się jako forma działalności ucznia

 1. Wprowadzenie
 2. Istota i znaczenie wdrażania do uczenia się
 3. Ogólne prawidłowości procesu uczenia się
 4. Nauczyciel jako organizator uczenia się innych
 5. Zamiast zakończenia

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Dziecko jako pytający i pytany

 1. Wprowadzenie
 2. Kilka uwag o pytaniach w ogóle
 3. O pytaniach zadawanych przez dzieci
 4. Dziecko jako osoba pytana
 5. Co sprzyja postawie pytającej dziecka? Refleksje końcowe

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Blok samokształceniowy nr 1 na temat: Język jako wartość w kształceniu dziecka w domu i szkole

Wariant I – Bez odpowiedzi

Wariant II - Z odpowiedziami

 

Część druga: dziecko w szkole

 

Przestrzenie szkoły i przestrzenie życia, czyli trzy światy dziecka

 1. Fascynujące słowo: świat
 2. O miejscu, przestrzenie i przestrzenności
 3. Czasoprzestrzenne aspekty życia i działania
 4. Przestrzenie szkoły
 5. O niektórych rodzajach przestrzeni międzyludzkich, czyli o światach dziecka

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

Aneks 1: Związek miejsca i przestrzeni – ujęcie holistyczne

Aneks 2: Potoczne, naukowe i literackie znaczenie miejsca

Aneks 3: Wielość znaczeń pojęcia przestrzeni – ujecie interdyscyplinarne

 

Wartość rodziny w procesie wychowania współczesnego pokolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Przyszłość dziecka zależy od rodziny
 3. Pojęcie, istota i treść oddziaływań wychowawczych w rodzinie
 4. Dziecko jako pełnowartościowa osoba a proces komunikacji w rodzinie
 5. Zaspokajanie podstawowych potrzeb warunkiem prawidłowych relacji interpersonalnych dzieci
 6. Wychowanie do mądrej miłości
 7. Zamiast zakończenia

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Nauczyciel w wielu rolach

 1. Spojrzenie w krzywe zwierciadło
 2. Nauczyciel w roli służebnej
 3. Style kierowania
 4. Nauczyciel jako kierownik
 5. Nauczyciel jako partner
 6. Nauczyciel jako decydent i innowator
 7. Nauczyciel jako organizator

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

Dziecko i jego wpływ na życie w szkole

 1. Kilka uwag o samorządności ucznia
 2. Uczniowie i nauczyciele
 3. Szkoła jako instytucja i ...
 4. Szkoła miejscem wychowania do demokracji
 5. Dobre rady nie tylko dla uczniów

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych dziecka w domu i szkole

 1. Wprowadzenie
 2. Nawiązywanie kontaktów
 3. Komunikowanie się z otoczeniem społecznym
 4. Rozwiązywanie konfliktów
 5. Spostrzeganie i rozumienie innych ludzi
 6. Refleksje końcowe

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Samorządność w pedagogice i współczesnej szkole

 1. Rozważania terminologiczne
 2. Samorządność w koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka
 3. Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego jako wyraz samorządnego działania dzieci i młodzieży
 4. Modelowe propozycje kształcenia idei samorządności w środowisku szkolnym
 5. Zakończenie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Projekt „Mniszek lekarski” nowym pomysłem edukacji ekologicznej najmłodszych

 1. Założenia projektu
 2. Potrzeba edukacji ekologicznej
 3. Związek dziecka z przyrodą, czyli ... Jestem wiatrem...
 4. Krótko o metodzie, czyli jak to zrobić, żeby się udało
 5. Spotkania z przyrodą i ich rezultaty

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

Aneks 1: Arkusz dziennika – z radami

Aneks 2: Arkusz dziennika – z radami (przykład)

 

Blok samokształceniowy nr 2 na temat: Dziecko w szkole

Wariant I – Bez odpowiedzi

Wariant II - Z odpowiedziami

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło