Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania

Podtytuł: 83-7308-102-X
ISBN:
20,00 zł
Prezentowana publikacja stanowi próbę podsumowania rezultatów dotychczasowych badań w zakresie przemian zachodzących w edukacji oraz próbę ukazania prognoz kierunków tych przemian w przyszłości...
Ilość

Prezentowana publikacja stanowi próbę podsumowania rezultatów dotychczasowych badań w zakresie przemian zachodzących w edukacji oraz próbę ukazania prognoz kierunków tych przemian w przyszłości. W większości rozpraw składających się na tą książkę autorzy koncentrują się wokół różnych aspektów edukacji i wychowania. Problematyka poszczególnych tekstów stanowi kompendium wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pedagogiki w Polsce i na świecie. Pozycja ta będzie przydatna naukowcom i studentom w kontynuacji badań prowadzonych w tym zakresie.

 

83-7308-102-X

Korzeniowska Wiesława

historyk, pedagog, profesor, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, między innymi: Komisji Historycznej PAN; „Wspólnoty Polskiej”; Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach; Komisji PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddział w Cieszynie; Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Katowicach; “Societas Scientiis Favendis Silesiae Superiores" w Katowicach.

Współredaktor serii polsko-czeskiej „Dialog bez Granic”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Materiały i Studia z Dziejów Śląska”.

Autorka ponad 260 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 39 prac zwartych (autorskich: 15 oraz 24 – redakcyjnych i współredakcyjnych). W przygotowaniu: Dzieje rodziny i wychowania w rodzinie; Dzieje myśli pedagogicznej- chronologiczny słownik biograficzny oraz Ziemiaństwo górnośląskie i jego wkład w przemiany kulturowe regionu (wiek XIX i pierwsza połowa XX).

 

 

Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania

SPIS TREŚCI

 

 

Wprowadzenie

Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych w Polsce i na świecie

 

Ideał wychowania państwowego w II Rzeczypospolitej

Z dziejów polskiego szkolnictwa muzycznego okresu międzywojennego (1918-1939): cele i koncepcje kształcenia muzycznego Karola Pławiczki, Stefana Wysokiego, Wysokiego, Tadeusza Joteyki

Refleksje o wychowaniu młodzieży szkół średnich ogólnokształcących w Polsce w latach 1948-1956

„Nowoczesna szkoła – ponowoczesny uczeń” . Wychowanie do uczestnictwa w kulturze jako wyzwanie edukacyjne w erze globalizacji

Wychowanie wobec wyzwań nowych modeli kulturowych

Europeizacja polskiej oświaty oceniania przez pryzmat równości szans edukacyjnych

Założenia rozwoju systemu kształcenia w Republice czeskiej

School, Home and Socjety: How does the Sociokultural Environment transform Educational System?

(Szkoła, dom i społeczeństwo: w jaki sposób środowisko socjokulturowe przekształca systemy edukacyjne?)

 

Chrześcijańskie inspiracje edukacyjno-wychowawcze

Nad pytaniem o istotę systemu prewencyjnego ks. Bosko

Inspiracja chrześcijańska wychowaniu w kontekście listu apostolskiego Jana Pawła II Novo Millenio ineunte

Udział zakonów w Polsce w wychowaniu i kształceniu młodzieży. Zarys problemu

Szkoła klasztorna na Górze św. Anny 1869-1875

Działalność pedagogiczna i resocjalizacyjna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie

Metody i formy wychowawcze w domach dziecka prowadzonych przez siostry Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1918-1939

Zarys projektu wychowawczego Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Odrodzenie rodziny przez wychowanie i nauczanie – na przykładzie szkoły Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu

Wzorzec osobowy gentlemana w koncepcji Hojna Locke’a

Charakter jako jedna z kategorii pedagogiczno-filozoficznych w koncepcji nauczania wychowującego J.F. Herbarta

 

Problematyka integracji we współczesnej szkole

O podmiotowości uczniów i nauczycieli we współczesnej szkole

Wizja pedagogii personalistycznej skierowanej na wychowanie integralne człowieka

Interpretacja pojęcia „integracja” w kontekście zmian wprowadzonych przez reformę oświaty w zakresie prac w klasach I-III

Wychowanie i nauczanie integracyjne jedna z edukacyjnych ofert XXI wieku

Wychowanie zdrowotne wobec idei edukacji na rzecz rozwoju ludzkiego

Wybrane uwarunkowania pracy wychowawczej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo w szkole ogólnodostępnej w kontekście jego specjalnych potrzeb edukacyjnych

Model małżeństwa i rodziny w nauczaniu Kościoła katolickiego a wychowanie i edukacja młodzieży

O języku wartości w modelu wychowania górnośląskich dziewcząt i strażniczkach kształtowania wzorów na przełomie XIX i XX wieku

Modele wychowania w rodzinach ziemiańskich ziemi polskiej (druga połowa XIX wieku)

Modele wychowania w rodzinach polskich na Wileńsczyxnie. Komunikat

Rodzina wiejska Ziemi Pszczyńskiej na przełomie wieków XX i XXI 9w świetle badań ankietowych). Komunikat

 

Oferty edukacyjne schyłku XX wieku i początków XXI

Sztuka współbycia a samokształcenie i samowychowanie w szkole

Europeizm w kształceniu nauczycieli wspólnej Europy

Zmiany edukacyjne początku wieku – propozycja personalistyczna

Edukacja i wychowanie a efekt komunikowania masowego

Społeczna świadomość roli wychowania a terapeutyczne oddziaływanie nauczyciela w pedagogizacji rodziców

W poszukiwaniu ideału wychowawcy

Kształcenie w edukacji plastycznej

Anglojęzyczne innowacje leksykalne w kontekście przemian edukacji i wychowania

Święta, zwyczaje, obrzędy szkolne i ich sens wychowawczy

Świetlice środowiskowe – szansa czy konieczność (na przykładzie Pszczyny)

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło